U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air quality

Deadline

Code

LC-CLA-11-2020

Inleiding

De uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht is wereldwijd een groot probleem, vanwege het directe gevolg voor de menselijke gezondheid en de extra effecten op het klimaat. In de EU veroorzaakt luchtvervuiling naar schatting 400.000 voortijdige sterfgevallen per jaar, waarbij steden wereldwijd meer dan 70% van de broeikasgassen produceren. Stedelijke burgers zijn, vanwege de bevolkingsconcentratie en bronnen van vervuiling in dichtbevolkte gebieden, bijzonder kwetsbaar. Acties gericht op verbetering van de luchtkwaliteit dragen in veel gevallen ook bij tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen in de lucht. Op de natuur gebaseerde oplossingen op basis van het creëren, verbeteren of herstellen van ecosystemen, inclusief bodems en groene infrastructuur, in steden kunnen de luchtkwaliteit verbeteren en BKG in de atmosfeer reguleren, zowel rechtstreeks door de verwijdering van luchtverontreinigende stoffen en koolstofopslag en -opslag en indirect door de energiebehoeften en uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen door natuurlijke koeling en actieve mobiliteit. Daarbij leveren ze ook meerdere voordelen op met betrekking tot verschillende beleidsdoelen, bijvoorbeeld gezondheid en welzijn, biodiversiteit, stadsvernieuwing, water-, regenwater- en / of afvalwaterbeheer en klimaatadaptatie / -beperking. De mogelijkheden die door de natuur geboden oplossingen worden geboden om de luchtkwaliteit en de beperking van broeikasgassen in steden aan te pakken, zijn echter afhankelijk van complexe, sterk contextafhankelijke processen en onderlinge verbanden. Bovendien wordt de bijdrage van deze oplossingen bij het aanpakken van de lucht- en koolstofuitdaging in steden, samen met andere stedelijke uitdagingen als gevolg van hun meerdere diensten, niet goed begrepen, noch gemeten en beoordeeld. Het opvullen van deze kennis- en bewijslacunes zal een sterke reden zijn voor een brede inzet van dergelijke oplossingen.

Doelstellingen

Acties moeten de directe en indirecte bijdrage van op de natuur gebaseerde oplossingen in verschillende structuren en configuraties (bijv. Mix van vegetatie en bomen, soorten, vorm, ruimtelijke verdeling van openbaar groen en vegetatiedekking) aan de bestrijding van luchtvervuiling beoordelen en het allergiepotentieel van stedelijke gebieden verminderen. milieu en beperking van de uitstoot van broeikasgassen en andere luchtverontreinigende stoffen in steden, ook in de toekomst met scenario's voor klimaatverandering.

Acties moeten optimale oplossingen en passende typologieën aanbevelen die passen bij verschillende contexten in termen van verschillende klimatologische, ecologische en sociaal-economische omstandigheden en verschillende stedelijke ontwerpen. Baten en baten (inclusief gezondheid en welzijn van burgers, aanpassing aan biodiversiteit en klimaatverandering), synergieën (inclusief effecten op sociale ongelijkheden) en afwegingen die door de ingezette oplossingen worden geleverd, moeten worden geëvalueerd. Hulpmiddelen, modellen, ontwerprichtlijnen, normen en protocollen om deze oplossingen te integreren in lokale besluitvorming en sociaal-economische transitiepaden, ook in ruimtelijke planning, moeten worden ontwikkeld en gevalideerd.

Acties moeten de voortdurende monitoring van luchtvervuiling en atmosferische koolstofconcentratie mogelijk maken en aldus bijdragen tot de verbetering van de relevante modelleringscapaciteit, indicatoren toepassen die eenvoudige beoordeling, communicatie, vergelijking en uitwisseling van beste praktijken ter plaatse mogelijk maken, evenals digitale oplossingen met netwerken van sensoren, big data, geolokalisatie, observatieprogramma's zoals Copernicus (en met name de Copernicus Atmosfeer Monitoring Service en de Climate Change Service met hun producten en informatie met toegevoegde waarde) en GEOSS, satellietnavigatie- en positioneringsdiensten aangeboden door EGNOS / Galileo, en observatoria van burgers.

Acties moeten innovatieve bestuurs-, bedrijfs- en financieringsmodellen testen die participatieve co-creatieprocessen bevorderen bij het ontwikkelen, implementeren en beoordelen van de impact van deze oplossingen en rekening houdend met de onderlinge afhankelijkheid met het achterland van de stad en met andere maatregelen voor de beperking van de luchtkwaliteit

Om de breedst mogelijke toegankelijkheid van de gegenereerde gegevens en kennis te waarborgen voor effectieve communicatie, openbare raadpleging en uitwisseling van ervaringen, moeten de gefinancierde projecten bovendien hun definitieve gegevens uploaden op gevestigde netwerken en mechanismen voor het delen van informatie op Europese schaal, zoals Oppla, de Europese Milieuagentschap (EER) luchtvervuiling datacenter en Klimaat-ADAPT.

Een interdisciplinaire benadering, inclusief burgerwetenschap en de deelname van toegepaste natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, gegevenswetenschappen en geesteswetenschappen (zoals gedragseconomie, genderstudies, stadsplanning, ontwerp en bestuur) wordt als cruciaal beschouwd om de complexe uitdagingen van deze onderwerp.

Om de impact te vergroten en opschaling en replicatie van deze oplossingen te bevorderen, moeten acties rekening houden met voorwaarden en mechanismen voor de manier waarop de interventie, als onderdeel van het voorgestelde project, de gewenste resultaten oplevert om onze kennis over de causale factoren voor de werking van interventies te vergroten. in context.

Bovendien moeten acties aanzienlijke netwerk- en opleidingsactiviteiten ontplooien om hun ervaringen, kennis en inzetpraktijken te verspreiden en uit te wisselen met steden die van plan zijn soortgelijke oplossingen te ontwerpen en te implementeren in een opeenvolgende fase na de duur van het project.

Om de impact te vergroten, moet worden gestreefd naar samenwerking en synergieën met de activiteiten die worden ondernomen in het kader van het mondiale convenant van burgemeesters voor klimaat en energie, en met name het regionale burgemeestersconvenant - Europa (ondersteund door de EG). Acties moeten clustering van activiteiten omvatten met andere relevante lopende en toekomstige op de natuur gebaseerde oplossingen en relevante burgerobservatoria-projecten die zijn gefinancierd in het kader van eerdere en huidige H2020-werkprogramma's voor samenwerking tussen projecten, overleg en gezamenlijke activiteiten over horizontale kwesties en het delen van resultaten als evenals deelname aan gezamenlijke vergaderingen en communicatie-evenementen. Te dien einde moeten voorstellen voorzien in een specifiek werkpakket en / of een taak en moeten de nodige middelen dienovereenkomstig worden gereserveerd. Ze moeten gebruik maken van en bijdragen aan kennisuitwisseling en netwerken van Europese platforms (bijv. Climate-ADAPT, ThinkNature, OPPLA). Actie moet profiteren van gegevens en informatie die door het Copernicus-programma worden verstrekt.

Voorstellen moeten aandacht besteden aan de speciale oproepvoorwaarden voor dit onderwerp. In subsidies die onder dit onderwerp worden toegekend, mogen de kosten voor de bouw en installatie van "infrastructuurgerichte" interventies niet meer dan 20% van de totale subsidiabele kosten uitmaken. Eigen middelen van de begunstigden en / of mobilisatie en hefboomwerking van aanvullende investeringen na Horizon 2020, zowel particulier als publiek, moeten de resterende investeringskosten vormen en economische en financiële duurzaamheid waarborgen voor de uitvoering van het project.
 

Budget

30 000 000 euro

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden. 

Info & contact

Kathleen Goris (VLAIO): kathleen.goris@vlaio.be/ 02 432 42 82

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons