U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Beroepsonderwijs en opleiding > Calls >

Sector Skills Alliances 2019

Deadline

Code

EAC/A03/2018

Doelstellingen

Sectorvaardigheden allianties zijn gericht op het aanpakken van lacunes in vaardigheden met betrekking tot een of meer beroepsprofielen in een specifieke sector. Dat doen ze door bestaande of opkomende sectorspecifieke behoeften aan de arbeidsmarkt te identificeren (vraagzijde) en door het reactievermogen te verbeteren van initiële en voortgezette beroepsonderwijs en -opleiding (VET) -systemen, op alle niveaus, op de arbeidsmarktsbehoeften (aanbodzijde). Op basis van bewijsmateriaal met betrekking tot de behoeften aan vaardigheden, ondersteunen sectorvaardigheden allianties het ontwerp en de levering van inhoud van transnationale beroepsopleidingen, alsmede methoden voor lesgeven en trainen voor de Europese beroepskernprofielen.

Sectorvaardigheden allianties voor strategische sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden identificeren en ontwikkelen concrete acties om aan de vraag en het aanbod van vaardigheden te voldoen ter ondersteuning van de algehele sectorspecifieke groeistrategie.

Dit moet worden bereikt door acties gericht op de volgende doelstellingen:

 • ontwikkeling van strategische benaderingen van sectorale vaardigheden door middel van partnerschappen voor duurzame samenwerking tussen de belangrijkste belanghebbenden in de sector en overheidsinstanties;
 • als eerste de ontwikkeling van platforms en partnerschappen op transnationaal niveau, gebaseerd op innovatieve samenwerkingsmethoden stap in de richting van de oprichting van "Platforms voor beroepsuitoefening", die fungeren als aanjagers van hoogwaardige beroepsvaardigheden in een context van zowel Europese als nationale, regionale / lokale sectorstrategieën;
 • identificatie van bestaande en nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor beroepen in specifieke sectoren, ook voor het voeden van deze informatie in de European Skills Panorama;
 • het versterken van de uitwisseling van kennis en praktijk tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen en de arbeid
 • markt, met bijzondere verwijzing naar sectorale actoren;
 • het bevorderen van relevante sectorale kwalificaties en het ondersteunen van een overeenkomst voor hun erkenning;
 • wederzijds vertrouwen opbouwen, grensoverschrijdende certificering vergemakkelijken en daardoor de beroepsmobiliteit in een sector versoepelen, en toenemende erkenning van kwalificaties op Europees niveau binnen een sector;
 • aanpassing van de voorzieningen voor beroepsonderwijs aan de behoeften van de vaardigheden, met de nadruk zowel op beroepsspecifieke vaardigheden als op sleutelcompetenties;
 • het integreren van beroepsgericht leren in de beroepsvoorbereiding, waar mogelijk in combinatie met een internationale ervaring, en het benutten van zijn potentieel om economische ontwikkeling en innovatie te stimuleren, het concurrentievermogen van het betrokken sectoren;
 • planning van de geleidelijke uitrol van projectprestaties die leidt tot systemische impact in de vorm van constant aanpassing van de voorzieningen voor beroepsonderwijs aan de behoeften van de vaardigheid, op basis van duurzame partnerschappen tussen aanbieders en sleutelarbeid marktpartijen op het juiste niveau ("feedbacklussen"). Deze planning moet de sleutel identificeren en erbij betrekken nationale en / of regionale belanghebbenden, maar zorgt ook voor een brede verspreiding van de resultaten.

Projecten kunnen deze doelen bereiken door een aanvraag in te dienen bij een of meerdere van de volgende onderdelen (een organisatie kan als aanvrager betrokken zijn
in verschillende voorstellen en percelen zolang de voorstellen betrekking hebben op verschillende sectoren):
 

Onderdeel 1: Allianties voor sectorvaardigheden voor de ontwikkeling van sectorale benaderingen door middel van transnationale "platforms voor beroepsonderwijs
excellentie "
. Dit onderdeel ondersteunt de ontwikkeling van proefprojecten, gebaseerd op innovatieve samenwerkingsmethoden, als een eerste stap
naar de oprichting van "platforms voor beroepsuitoefening". Het zal de ontwikkeling van sectorale benaderingen ondersteunen
voor het ontwerpen en leveren van VET-inhoud in combinatie met een strategische benadering van de ontwikkeling van vaardigheden op lokaal / regionaal niveau en
in lijn met lokale / regionale groei- en innovatiestrategieën. Bij het ontwerpen en leveren van gemeenschappelijke trainingsinhoud, dit
moet de aanpak en acties volgen die voor perceel 2 zijn beschreven.

Onderdeel 2: Allianties voor sectorvaardigheden voor het ontwerpen en leveren van beroepsonderwijs en -opleiding zullen werken aan het ontwerpen en leveren van gemeenschappelijke trainingsinhoud voor beroepsopleidingen voor een of meer aanverwante beroepen in een sector, evenals onderwijs- en trainingsmethodieken. EEN
bijzondere nadruk moet worden gelegd op leren op basis van het werk, en de lerenden de vaardigheden bieden die de arbeidsmarkt vereist.

Onderdeel 3: Allianties voor sectorvaardigheden voor de implementatie van een nieuwe strategische aanpak (blauwdruk) voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden: De blauwdruk voor sectoriële samenwerking inzake vaardigheden is een van de tien acties in de nieuwe vaardighedenagenda voor Europa. In de huidige call wordt de Blueprint geïmplementeerd in zes sectoren die ernstige problemen ondervinden tekorten aan vaardigheden (zie ontvankelijkheidscriteria). Allianties onder perceel 3 ondersteunen de implementatie van de Blueprint door zich te ontwikkelen een strategie voor sectorale vaardigheden. Deze strategie moet leiden tot systemische en structurele gevolgen voor het verminderen van tekorten aan vaardigheden, hiaten en mismatches, evenals zorgen voor de juiste kwaliteit en niveaus van vaardigheden ter ondersteuning van groei, innovatie en concurrentievermogen in de sector. De strategie voor sectorale vaardigheden moet een duidelijke reeks activiteiten, mijlpalen en duidelijk omschreven outputs bevatten met de
doel om vraag en aanbod van vaardigheden te matchen om de algemene sectorspecifieke groeistrategie te ondersteunen. De doelstellingen van perceel 2
(inspelen op geïdentificeerde vaardigheden door middel van ontwerp en levering van beroepsonderwijs en -opleiding) moeten worden opgenomen in de strategie voor sectorale vaardigheden.

Budget

Onderdeel 1 - Allianties voor sectorvaardigheden voor de ontwikkeling van sectorale benaderingen door middel van "platforms voor beroepsuitmuntendheid":

 • Indicatief totale budget: 4 000 000 €
 • Maximale EU-bijdrage voor een project (2 jaar): 1 000 000 €

Onderdeel 2 - Allianties voor sectorvaardigheden voor het ontwerpen en leveren van beroepsonderwijs en -opleiding:

 • Indicatief totale budget: 3 500 000 €
 • Maximale EU-bijdrage voor een project (2 jaar): 700 000 €
 • Maximale EU-bijdrage voor een project (3 jaar): 1 000 000 €

Onderdeel 3 - Allianties voor sectorvaardigheden voor de implementatie van een nieuwe strategische aanpak (blauwdruk) voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden

 • Indicatief totaalbudget: 24 000 000 €
 • Maximale EU-bijdrage voor een project (4 jaar): 4 000 000 €

Begunstigden

Aanvrager/coördinator: een deelnemende organisatie die het projectvoorstel namens alle partners indient. De coördinator heeft de volledige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het project wordt uitgevoerd in overeenstemming met de overeenkomst. Haar coördineren omvat de volgende taken:

 • vertegenwoordigt en handelt namens het Bondgenootschap jegens de Europese Commissie;
 • draagt ​​de financiële en juridische verantwoordelijkheid voor de juiste operationele, administratieve en financiële uitvoering van het hele project;
 • coördineert het Bondgenootschap in samenwerking met projectpartners.

Volledige partners: deelnemende organisaties die actief bijdragen aan de totstandkoming van de sectorvaardighedenalliantie. Elk
de volle partner moet een mandaat ondertekenen waarmee de ondertekenaar ermee instemt dat de coördinator de bovengenoemde taken overneemt
namens het partnerschap tijdens de uitvoering van het project. Hetzelfde geldt voor partners uit partnerlanden.

Geassocieerde partners (optioneel): Sectorvaardigheden Allianties kunnen geassocieerde partners omvatten die bijdragen aan de activiteiten van het
Sector Skills Alliance. Ze zijn niet onderworpen aan contractuele vereisten omdat ze geen financiering ontvangen. Maar hun
betrokkenheid en rol in het project en verschillende werkpakketten moeten duidelijk worden beschreven.

Verbonden entiteiten (facultatief): Organisaties die bijdragen tot het bereiken van projectdoelstellingen en -activiteiten.
Verbonden entiteiten moeten worden geïdentificeerd in de subsidieaanvraag en voldoen aan de vereisten zoals beschreven in bijlage III (Glossary
van termen) van deze programmagids.

Info & contact

Meer informatie.

Lees de programmagids vanaf p. 141.

Vragen? Contacteer Jos Verheyden via jos.verheyden@epos-vlaanderen.be of 02/553 99 23.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons