U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Call for proposals to promote the effective implementation of the principle of non-discrimination

Deadline

Code

REC-RDIS-DISC-AG-2020

Doelstellingen

Om ten minste één van de volgende discriminatiegronden uit de art. 19 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. De acties moeten met name gericht zijn op

Prioriteit 1. Het bevorderen van diversiteitsmanagement en inclusie op de werkplek, zowel in de openbare als in de particuliere sector.

Dit houdt in dat de lidstaten van de EU, de ondertekenaars ervan, steeds meer handvesten inzake diversiteit opstellen en concrete acties ondernemen om diversiteit en inclusie op de werkplek te bevorderen met betrekking tot de zes gronden van discriminatie of hun intersectionele karakter.

Indicatief budget van 500 000 euro

Prioriteit 2. 2. Bestrijding van discriminatie op grond van seksuele geaardheid in de samenleving en bevordering van de gelijkheid van LGBTI's door de uitvoering van de LGBTI-lijst van acties.

Concrete en praktische acties om het bewustzijn voor LGBTI-gelijkheid in onderwijs, gezondheid en werkgelegenheid te vergroten en/of om professionals op te leiden op relevante gebieden die belangrijk zijn voor het bevorderen van de gelijkheid van LGBTI-personen, met name voorstellen die gericht zijn op de gelijkheid van transseksuelen en op de gelijkheid tussen de seksen.

Indicatieve begroting € 1 000 000

Prioriteit 3. 3. Bestrijding van discriminatie op grond van ras of etnische afstamming en/of meervoudige discriminatie.

De nadruk ligt op het leveren van een bijdrage aan de handhaving en de effectieve uitvoering van de EU-wetgeving inzake non-discriminatie (Richtlijn 2000/43/EG inzake rassengelijkheid), zoals belangenbehartiging van slachtoffers, onafhankelijk toezicht, vroegtijdige waarschuwing en verslaglegging.

De aanvragers worden aangemoedigd om organen voor de bevordering van gelijke behandeling bij hun projecten te betrekken en de in de aanbeveling van de Commissie over normen voor organen voor de bevordering van gelijke behandeling[1] genoemde kwesties aan te pakken.

Indicatieve begroting € 1 000 000

Prioriteit 4. Versterking van de strijd tegen zigeunerhaat en verschillende vormen van discriminatie van Roma.

De nadruk ligt op discriminatie in (toegang tot) onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en huisvesting, zoals ruimtelijke en schoolse segregatie, gedwongen uitzettingen en meervoudige discriminatie (van Roma-jongeren, -vrouwen, -kinderen, etc.). ); ondersteuning van transnationale samenwerking bij de bestrijding van discriminatie en bevordering van de integratie van mobiele Roma in de EU; bestrijding van zigeunerhaat door het bestrijden van stereotypen, wantrouwen en bewustmaking van het grote publiek over de geschiedenis van de Roma (met inbegrip van erkenning van de Roma-holocaust als onderdeel van waarheids- en verzoeningsprocessen en bevordering van de integratie van de geschiedenis van de Roma in pedagogisch materiaal voor leerlingen in samenwerking met de relevante nationale autoriteiten); bevordering van inclusieve overheidsdiensten en samenwerking met de particuliere sector voor het creëren van etnisch diverse werkomgevingen en aanmoediging van overheidsinstellingen en -bedrijven om de Roma in hun diversiteitswerkprogramma's op te nemen. Ondersteuning van de capaciteitsopbouw van het maatschappelijk middenveld van de Roma en pro-Roma dat op de bovengenoemde gebieden actief is.

Indicatieve begroting € 1 000 000

Prioriteit 5. Beperkt tot de overheid: bevordering van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid

Dit houdt in dat er maatregelen moeten worden genomen om discriminatie op de grond te voorkomen en te bestrijden, en dat er initiatieven moeten worden genomen om groepen en personen die door vormen van discriminatie worden getroffen, te versterken, te ondersteunen en te beschermen. Het is ook gericht op het aanpakken van onderrapportage en het opbouwen van vertrouwen tussen gemeenschappen en overheden. De acties kunnen onder meer betrekking hebben op capaciteitsopbouw van nationale, regionale of lokale autoriteiten, met inbegrip van organen voor gelijke behandeling, verbetering van de coördinatie en samenwerking ter bevordering van gelijke behandeling, verbetering van de reactie op discriminatie en betere toepassing en handhaving op grond van het beleid en de wetgeving van de EU op dit gebied, met name Aanbeveling C(2018) 3850 van de Commissie betreffende normen voor organen voor gelijke behandeling en de aanbeveling van de Raad van 2013 inzake doeltreffende maatregelen voor de integratie van de Roma.

Indicatieve begroting 1 000 000 euro

Prioriteit 6. 6. Beperkt tot de overheid: het verzamelen van gegevens over gelijkheid

Om de gemeenschappelijke lacunes en uitdagingen op het gebied van gelijkheidsgegevens in de hele EU aan te pakken, heeft de subgroep gelijkheidsgegevens van de Europese Commissie de richtsnoeren voor de verbetering van de verzameling en het gebruik van gelijkheidsgegevens (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/comba…) en het compendium van praktijken inzake gelijkheidsgegevens (https://fra.europa.eu/en/theme/racism-related-intolerances/racism-compe…) ontwikkeld.

De richtsnoeren beschrijven een aantal concrete institutionele en operationele stappen die de EU-lidstaten kunnen nemen om de verzameling en het gebruik van gegevens over gelijkheid te verbeteren. Zij stellen voor hoe de beschikbaarheid en de kwaliteit van de gegevens kan worden verbeterd en hoe het effectieve gebruik ervan kan worden bevorderd bij de ontwikkeling van een empirisch onderbouwd gelijkheids- en non-discriminatiebeleid en het toezicht op de effectieve uitvoering ervan.

Bovendien heeft het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten een online-compendium van bijna 40 praktijken uit 15 landen gepubliceerd.

 

Info & contact

Alle informatie vind je hier en bij vragen kan je contact opnemen met  EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Rights and Values Programma

Doelstellingen

Het Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Budget

Budget 2021-2027: 642 miljoen euro

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons