U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of sustainable mining

Deadline

Code

SC5-10-2019-2020

Inleiding

Het waarborgen van de duurzame toegang tot grondstoffen, inclusief metalen, industriële mineralen en bouwgrondstoffen, en met name kritische grondstoffen (CRM), is van groot belang voor de EU-economie. Substitutie biedt een alternatieve aanpak om het EU-verbruik van CRM's te verminderen en de relatieve afhankelijkheid van import en daarmee verband houdende nadelige milieueffecten te verminderen, en zorgt daarom voor de duurzame levering van kritieke grondstoffen aan de EU.

De uitdaging voor de industrie is om veelbelovende technologieën op te schalen, de productie van grondstoffen of de vervanging van kritische grondstoffen, en aan te tonen dat grondstoffen op een innovatieve en duurzame manier kunnen worden geproduceerd om ervoor te zorgen dat onderzoek en innovatie op de markt terechtkomen, om het concurrentievermogen van de Europese grondstoffenindustrie versterken, om de ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen, de gevolgen voor het milieu en de risico's tot een minimum te beperken en het vertrouwen van de EU-burgers in de grondstoffensector te winnen.

Doelstellingen

Acties moeten slechts een van de volgende subonderwerpen behandelen:

a) Geïntegreerde exploratie-oplossingen (2019): Acties moeten geïntegreerde exploratie-oplossingen ontwikkelen en demonstreren die gericht zijn op het vinden van nieuwe diepe landafzettingen. Ze kunnen profiteren van een van de geavanceerde geologische-geochemische-geofysische-remote sensing geïntegreerde (en multi-methode) benaderingen, 3D- en 4D-modellering, automatisering en robotisering. Oplossingen moeten betrekking hebben op en getest worden in zowel groene als bruine mijnbouwlocaties.

b) Diensten en producten voor de levenscyclus van de winningsindustrieën (2019): Acties moeten diensten en producten ontwikkelen op basis van aardobservatiegegevens en -technieken en GNSS-diensten voor de levenscyclus van de winningsindustrieën. De diensten en producten moeten gebaseerd zijn op informatie en gegevens die beschikbaar zijn gesteld door het Copernicus-programma en andere relevante aardobservatie- en proximale waarnemingsgegevens. Gebruik van gegevens beschikbaar gesteld door EGNOS (en op de lange termijn, Galileo) of andere relevante Earth GNSS-gegevens moet waar relevant worden overwogen. Diensten moeten worden ontwikkeld en getest voor elk van de verschillende fasen van de mijnbouwlevenscyclus: exploratie, winning, sluiting of na sluiting. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan diensten voor milieumonitoring (inclusief de verspreiding van metalen) en veiligheid en bewaking in verband met open kuilen (stabiliteit van hellingen / risico op aardverschuivingen), ondergrondse mijnbouw (bijvoorbeeld bodemdaling) en berging van mijnafval (bijvoorbeeld dammen en stortplaatsen). De te ontwikkelen diensten moeten het ontwerpen en testen van systemen voor vroegtijdige waarschuwing en bijbehorende monitoringplannen omvatten om risico's in verband met winning en verwijdering van mijnafval te voorkomen en te beperken [4].

c) Mijnbouwpilots (2020): acties moeten innovatieve mijnbouwsystemen ontwikkelen en demonstreren om blootstelling van werknemers aan gevaarlijke activiteiten te voorkomen, de efficiëntie, selectiviteit en winstgevendheid van de mijnbouwactiviteiten te vergroten, de milieueffecten tijdens de mijnbouwcyclus te minimaliseren, sociale acceptatie en vertrouwen in de innovatieve oplossingen. De acties moeten een plan ontwikkelen om met beleidsmakers te communiceren over de afstemming van overheidsbeleid op opkomende innovatieve mijnbouwsystemen. Elk van de metalen, industriële en / of bouwmineralen zou kunnen worden gericht. Het belang van de beoogde grondstoffen voor de EU-economie moet echter naar behoren worden aangetoond in het voorstel.

d) Pilots voor vervanging van kritieke en schaarse grondstoffen (2020): acties moeten innovatieve en duurzame oplossingen ontwikkelen en demonstreren voor de juiste vervanging van kritisch en / of zeldzaam gebruik van grondstoffen in toepassingen die verband houden met een van de hightechsectoren, zoals de koolstofarme hernieuwbare energie, elektrische en elektronische, mobiliteitssectoren, enz. Acties moeten voortbouwen op bestaand onderzoek en gericht zijn op schaalvergroting en marktintroductie van de meest veelbelovende oplossingen.

De Commissie is van mening dat met voorstellen om een ​​bijdrage van de EU van tussen de 8 en 13 miljoen EUR aan deze specifieke uitdaging kan worden voldaan. Dit sluit echter niet uit dat er voorstellen worden ingediend en geselecteerd die andere bedragen vragen.

Budget

20 000 000 euro

Info & contact

De volledige call is hier te vinden. Voor meer info kan u terecht bij Kathleen Goris: kathleen.goris@vlaio.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons