U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Erasmus+ - Partnerships for Cooperation in the field of youth - European NGOs

Deadline

Code

ERASMUS-YOUTH-2023-PCOOP-ENGO

Inleiding

Het hoofddoel van de samenwerkingspartnerschappen is organisaties in staat te stellen de kwaliteit en de relevantie van hun activiteiten te vergroten, hun netwerk van partners te ontwikkelen en te versterken, hun vermogen om gezamenlijk op transnationaal niveau op te treden te vergroten, de internationalisering van hun activiteiten te stimuleren en door de uitwisseling of ontwikkeling van nieuwe praktijken en methoden en het delen en confronteren van ideeën. Zij beogen de ontwikkeling, overdracht en/of toepassing van innovatieve praktijken en de uitvoering van gezamenlijke initiatieven ter bevordering van samenwerking, intercollegiaal leren en uitwisseling van ervaringen op Europees niveau te ondersteunen. De resultaten moeten herbruikbaar, overdraagbaar en opschaalbaar zijn en zo mogelijk een sterke trans-disciplinaire dimensie hebben. Van de geselecteerde projecten wordt verwacht dat zij de resultaten van hun activiteiten op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau verspreiden.

De samenwerkingspartnerschappen zijn verankerd in de prioriteiten en beleidskaders van elke Erasmus+-sector, zowel op Europees als op nationaal niveau, en beogen stimulansen te bieden voor sector overschrijdende en horizontale samenwerking op thematische gebieden.

Doelstellingen

 • verhoging van de kwaliteit van het werk, de activiteiten en de praktijken van de betrokken organisaties en instellingen, door zich open te stellen voor nieuwe actoren die niet van nature tot één sector behoren;
 • opbouw van de capaciteit van organisaties om transnationaal en sectoroverschrijdend te werken;
 • het aanpakken van gemeenschappelijke behoeften en prioriteiten op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport;
 • transformatie en verandering mogelijk maken (op individueel, organisatorisch of sectoraal niveau), wat leidt tot verbeteringen en nieuwe benaderingen, in verhouding tot de context van elke organisatie.

Begunstigden

Ongeacht het gebied waarop het project betrekking heeft, staan de samenwerkingspartnerschappen open voor alle soorten organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd, sport of andere sociaal-economische sectoren, alsook voor organisaties die transversale activiteiten verrichten op verschillende gebieden (bijvoorbeeld lokale, regionale en nationale autoriteiten, erkennings- en valideringscentra, kamers van koophandel, handelsorganisaties, oriëntatiecentra, culturele en sportorganisaties).

Afhankelijk van de prioriteit en de doelstellingen van het project moeten de samenwerkingspartnerschappen de meest geschikte en diverse partners omvatten om te profiteren van hun verschillende ervaringen, profielen en specifieke deskundigheid en om relevante projectresultaten van hoge kwaliteit te produceren.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Erasmus+ Jeugd zich op de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel leren en de actieve participatie van jongeren, alsook van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op jeugdgebied

Doelstellingen

Niet-formele en informele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren bevorderen, alsmede samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken.

Acties

Op het gebied van jeugdzaken ondersteunt het programma de volgende acties 

Kernactiviteit 1: 

 • de transnationale mobiliteit van jongeren
 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie
 • activiteiten in het kader van DiscoverEU
 • de mobiliteit van jeugdwerkers

Kernactiviteit 2: 

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma 
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa
 • online platforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking

Kernactiviteit 3: 

 • voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor jongeren, met steun van het Youth Wiki-netwerk 
 • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via de Youthpass 
 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder netwerken in de gehele Unie, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugdzaken, de EU-jeugddialoog en steun voor het Europees Jeugdforum 
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma; 
 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie 
 • activiteiten voor bewustmaking over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma

Raadpleeg de programmagids hier.

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)  
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Europees Solidariteitkorps

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Jeugd

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 10,3% voorzien is voor jeugdgerelateerde activiteiten.

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Energie en klimaat
  Justitie en burgerschap
  EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
  Jeugdbeleid
  Cultuur en Media

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons