U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Virtual Exchanges with the Western Balkans

Deadline

Code

ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH-IPA

Inleiding

Virtuele-uitwisselingsprojecten zijn online activiteiten tussen mensen waarmee de interculturele dialoog en de ontwikkeling van zachte vaardigheden worden bevorderd. Dankzij deze uitwisselingen kan elke jongere toegang krijgen tot (zowel formeel als niet-formeel) internationaal en intercultureel onderwijs van hoge kwaliteit zonder fysieke mobiliteit. Virtuele debatten of virtuele opleidingen kunnen de voordelen van fysieke mobiliteit weliswaar niet volledig vervangen, maar deelnemers aan virtuele uitwisselingen kunnen wel profiteren van enkele voordelen van internationale onderwijservaringen. Digitale platforms zijn een waardevol instrument waarmee de wereldwijde beperkingen op de mobiliteit ten gevolge van de COVID-19-pandemie gedeeltelijk kunnen worden opgevangen. Virtuele uitwisselingen helpen ook de Europese waarden te verspreiden. Bovendien kunnen zij in sommige gevallen dienen om fysieke uitwisselingen voor te bereiden, te verdiepen of uit te breiden, of om meer vraag naar dergelijke uitwisselingen aan te jagen.

Virtuele uitwisselingen vinden plaats in kleine groepen en worden altijd geleid door een daartoe opgeleide faciliterende medewerker. Ze moeten gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in (niet-formele onderwijs-)projecten voor jongeren of in cursussen van het hoger onderwijs. Virtuele uitwisselingen kunnen deelnemers uit beide sectoren aantrekken, ook als daarbij, afhankelijk van specifieke projecten, deelnemers betrokken zijn uit een van de sectoren, of uit beide sectoren. Bij alle projecten in het kader van deze oproep zullen organisaties en deelnemers betrokken zijn die afkomstig zijn uit EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen, en uit niet met het programma geassocieerde derde landen.

Doelstellingen

 • de interculturele dialoog met niet met het programma geassocieerde derde landen aan te moedigen en de verdraagzaamheid te vergroten via persoonlijke online contacten, op basis van digitale, op jongeren gerichte technologieën;

 • verschillende soorten virtuele uitwisseling te bevorderen als aanvulling op de fysieke mobiliteit in het kader van Erasmus+, zodat meer jongeren kunnen profiteren van een interculturele en internationale ervaring;

 • het kritisch denkvermogen en de mediageletterdheid te verbeteren, met name bij het gebruik van internet en sociale media, om discriminatie, indoctrinatie, polarisatie en gewelddadige radicalisering te bestrijden;

 • de digitale en zachte vaardigheden124 van studenten, jongeren en jeugdwerkers125 te ontwikkelen, onder meer door het gebruik van vreemde talen en teamwork, met name om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren;

 • burgerschap en de gemeenschappelijke waarden vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie te bevorderen via het onderwijs;

 • de jongerendimensie in de betrekkingen van de EU met derde landen te versterken.

Begunstigden

 • jongerenorganisaties;
 • instellingen voor hoger onderwijs, verenigingen of organisaties van instellingen voor hoger onderwijs, evenals wettelijk erkende nationale of internationale organisaties van rectoren, leerkrachten of studenten;

 • katalysatoren voor verandering in het onderwijsstelsel (universiteitsmanagers, internationale afdelingen, decanen, kwaliteitsbureaus enz.); openbare of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van hoger onderwijs of jeugdzaken en die gevestigd zijn in een EU-lidstaat of in een met het programma geassocieerd derde land of in een van de in aanmerking komende niet met het programma geassocieerde derde landen.

  Andere entiteiten mogen deelnemen in andere consortiumrollen, zoals geassocieerde partners, onderaannemers, derden die bijdragen in natura geven enz. Verbonden entiteiten komen niet in aanmerking voor financiering.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons