U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Water > Eu nieuws >

Ontwerprapport over drinkwaterrichtlijn in EP bekendgemaakt

29 mei 2018 - door Melanie De Caluwé

Rapporteur Michel Dantin (Frankrijk, EPP) stelde op 28 mei zijn rapport over de drinkwaterrichtlijn voor. In zijn rapport staan 117 amendementen op het voorstel van de Commissie. Hieronder een overzicht van zijn belangrijkste opmerkingen en amendementen.

Ontwerprapport over drinkwaterrichtlijn in EP bekendgemaakt

Modernisering van kwaliteitsparameters voor drinkwater

De rapporteur Dantin steunt de aanpak van de Commissie om de meeste aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie over kwaliteitsparameters op te nemen in de richtlijn. Hij staat niet achter de voorstellen om een strenger kader te voorzien voor bepaalde parameters in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel. Hij stelt daarom voor om de richtlijn op te stellen in lijn met de aanbevelingen die de WHO origineel uiteenzette.

Vooral nieuwe parameters die de Commissie toevoegt over hormoonontregelende stoffen en microplastic zorgen voor twee moeilijkheden. Ten eerste vraagt de rapporteur zich af, omdat de waarden van hormoonontregelende stoffen zijn gebaseerd op milieucriteria, of het wel relevant is om die waarden toe te voegen aan een tekst over volksgezondheid. Dantin wil daarom dat de stoffen beta-estradiol, nonylphenol en bisphenol A voorlopig enkel op een ‘watch list’ worden geplaatst en wil verder wetenschappelijk onderzoek afwachten.

Ten tweede is onderzoek naar microplastic nog maar in een vroeg stadium. In afwachting van effectief bewijs en een analytische methode die goedgekeurd wordt door de wetenschappelijke wereld, wil de rapporteur ook deze parameter nog niet aan de tekst toevoegen.  

Lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van kwaliteitstandaarden van water

Volgens de rapporteur is niet elk mislukking om te voldoen aan de parameters een gevaar voor de volksgezondheid. Dat hangt af van over welke parameter het gaat (of het om een sleutelparameter gaat of niet) en de mate waarin niet voldaan wordt. Het is daarom aan de bevoegde autoriteiten binnen de lidstaten om een risico-analyse te doen en te bekijken of er een gevaar is voor de volksgezondheid. Daarom wil Dantin de afwijkingen behouden in de nieuwe richtlijn. Lidstaten moeten in staat zijn om af te wijken van de parameters, tot een maximale afwijking die ze zelf bepalen, op voorwaarde dat die afwijking geen potentieel gevaar vormt voor de volksgezondheid. Die afwijkingen moeten wel zo goed mogelijk worden beperkt in de tijd en mogen niet langer duren dan drie jaar.

Aanpak op basis van risico

Volgens de rapporteur moet de implementatie van een risicogebaseerde aanpak proportioneel zijn aan de middelen en de grootte van drinkwaterleveranciers. Daarom wil Dantin artikel 7 aanpassen met het oog op meer flexibiliteit voor kleine en middelgrote drinkwaterleveranciers.

Harmonisering van materialen en producten die in contact komen met water

Het artikel 10 werd gezien als een obstakel voor vrije handel in materialen die in contact komen met drinkwater. Om die barrières weg te werken en veiligheid van producten en materialen te verzekeren, wil de rapporteur de harmonisatie doorvoeren door middel van minimum kwaliteitsstandaarden. Hij stelt daarom een nieuw artikel 10a voor, waarbij lidstaten alle nodige maatregelen moeten nemen om zeker te zijn dat stoffen en materialen die bedoeld zijn voor het maken van nieuwe producten die in contact komen met drinkwater, voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Iedereen toegang tot water

De rapporteur steunt de nieuwe bepaling die de Commissie heeft toegevoegd, maar stelt toch nog enkele amendementen voor op artikel 13, om zeker te zijn dat het subsidiariteits- en proportionaliteitsprincipe niet wordt overschreden. De bepalingen moeten daarom rekening houden met specifieke lokale omstandigheden, zoals klimaat, en mogen niet leiden tot disproportionele kosten voor lokale publieke autoriteiten, vooral op plaatsen met een stijgend bevolkingsaantal of een plek waar mensen maar tijdelijk verblijven.

Transparantie en informatie voor consumenten

Dantin introduceert enkele amendementen op artikel 14. Zijn doel is om zeker te zijn dat informatie die vrijgegeven wordt door drinkwaterleveranciers duidelijkheid verschaft over het feit dat kosten gerelateerd aan water die worden doorgerekend naar de consument, vooral gaan om kosten gerelateerd aan diensten (zoals de verzameling, zuivering en distributie van water) en niet zo zeer om kosten gerelateerd aan de grondstof zelf.

Volgende stappen

De ENVI commissie heeft een eerste debat gepland op 7 juni. Tijdens deze meeting zullen de MEP’s het ontwerprapport van de rapporteur bespreken. De MEP’s hebben dan tot 13 juni om amendementen op het ontwerprapport in te dienen. De stemming daarover staat gepland op 10 september.

De Raad wordt verwacht om het voorstel van de Commissie te bespreken op 1 juni. Dan zullen experten van de werkgroep milieu het voorstel bekijken en bespreken met het oog op een debat in de Raad op 25 juni.

Het voorstel van de Commissie en het ontwerprapport vindt u in bijlage terug.

Lees hier meer over het voorstel van de Commissie.

Bijlage(n)

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons