U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > calls >

LIFE - Climate Change Mitigation and Adaptation Standard Action Projects (SAP)

Deadline

Code

LIFE-2023-SAP-CLIMA

Inleiding

Het LIFE-programma is het EU-programma voor milieu- en klimaatactie.

Als zodanig levert het een van de belangrijkste bijdragen aan de Europese Green Deal die tot doel heeft

 • de EU om te vormen tot een eerlijke en welvarende samenleving, met een moderne, hulpbronnen-efficiënte en concurrerende economie waar er in 2050 geen netto-uitstoot van broeikasgassen is en waar de economische groei afneemt en
 • het natuurlijke kapitaal van de EU beschermen, in stand houden en verbeteren, en de gezondheid en het welzijn van de burgers tegen milieu- en klimaat gerelateerde risico's en effecten beschermen.

De oproep heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

 1. LIFE-2023-SAP-CLIMA-CCM - Matiging van de klimaatverandering
 2. LIFE-2023-SAP-CLIMA-CCA - Aanpassing aan klimaatverandering
 3. LIFE-2023-SAP-CLIMA-GOV - Klimaatbeheer en informatie.

Het oproep document kan je hier raadplegen

Doelstellingen

De onderwerpen van deze oproep hebben betrekking op de standaardactieprojecten (SAP's) van LIFE.
SAP's zijn de "traditionele LIFE-projecten" die gericht zijn op; 

 • het ontwikkelen, demonstreren en bevorderen van innovatieve technieken, methoden en benaderingen
 • bijdragen aan de kennisbasis en aan de toepassing van beste praktijken
 • de grootschalige toepassing van succesvolle technische en beleidsgerelateerde oplossingen voor de uitvoering van de wetgeving en het beleid van de EU door de resultaten te repliceren, gerelateerde doelstellingen te integreren in ander beleid en in de praktijken van de openbare en de particuliere sector, investeringen te mobiliseren en de toegang tot financiering te verbeteren.

SAP's zijn een flexibel instrument dat beschikbaar is voor entiteiten uit alle sectoren (openbaar, niet-gouvernementeel en particulier). Zij kunnen dicht bij de markt staan (d.w.z. niet alleen gericht zijn op het leveren van betere milieuoplossingen, maar er ook voor zorgen dat die oplossingen er komen,  maar ook om ervoor te zorgen dat die oplossingen op grote schaal worden overgenomen door de samenleving in het algemeen en, meer in het bijzonder, door het bedrijfsleven.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 66.350.000.

Info & contact

De oproepen kan je terugvinden op het Funding and Tenders portal

 • Vlaamse contactpunten

Vlaams contactpunt klimaatverandering

Simon De Wachter - veka.eufinanciering@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE

Inleiding

Het LIFE-programma financiert projecten op het gebied van milieu, klimaat en energie. 

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het LIFE-programma is bij te dragen tot de verschuiving naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie. 

De projecten zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal door onder meer de EU-biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor de circulaire economie te ondersteunen, bij te dragen aan het groene herstel van de COVID-19-pandemie en Europa te helpen tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden. Bij veel van de nieuwe projecten gaat het om grensoverschrijdende projecten waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

Acties

Milieu

1. Natuur en biodiversiteit

LIFE Natuur en biodiversiteit (subprogramma milieu) financiert beste praktijk-, piloot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan de implementatie van de richtlijnen vogel- en habitatrichtlijnen en de biodiversiteitsstrategie 2030 en voor de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van het Natura 2000-netwerk.

2. Circulaire economie 

 • Verminderen van het verbruik van hulpbronnen en vergemakkelijken van de overgang naar een duurzame, circulaire, gifvrije, energie-efficiënte en klimaatbestendige economie. 
 • Terugdringen van de afvalproductie in overeenstemming met de kaderrichtlijn afvalstoffen en de vermindering van gevaarlijke afvalstoffen met het oog op de verbintenis van de EU in het kader van het Verdrag van Bazel. 
 • Verbetering van het afvalbeheer met betrekking tot de inzameling en opslag van afval. 
 • Zorgen voor schone lucht voor de EU-burgers, overeenkomstig het actieplan voor een vervuilingsvrije omgeving. 
 • Vermindering van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen. 
 • Vermindering van de blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus. 
 • Bereiken van een goede toestand van de waterlichamen in de Unie. 
 • Bescherming van de EU-bodems tegen verontreiniging 

Klimaatactie

1. Klimaatmitigatie en -adaptatie

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de overgang naar ‘schone’ energie en verbetering van de energie-efficiëntie. 
 • Verbetering van de werking van de regeling voor de handel in emissierechten. 
 • Ondersteuning van duurzame beheerspraktijken voor land, bossen, bodem, zeeën en oceanen, waardoor de uitstoot wordt verminderd of de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen.
 • Ontwikkeling en bevordering van oplossingen om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. 
 • Stedelijke aanpassing en ruimtelijke ordening, met inbegrip van gezondheidsrelevante aspecten; veerkracht van de infrastructuur, met inbegrip van de toepassing van blauw-groene infrastructuur; op ecosystemen gebaseerde benaderingen van de aanpassing; bescherming en herstel van wetlands; duurzaam beheer van water, met name in droogtegevoelige gebieden; overstromings- en kustbeheer; voorbereiding op extreme weersomstandigheden, met name in de ultraperifere regio's; en veerkracht van de landbouw-, bosbouw- en toeristische sector ten aanzien van klimaatbedreigingen (bijvoorbeeld bosbranden, overstromingen, bodemerosie en droogtes).

2. Clean energy transition

Zal erop gericht zijn de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie te vergemakkelijken door coördinatie- en ondersteuningsacties in heel Europa te financieren. Deze acties, met een hoge toegevoegde waarde voor de EU, zijn erop gericht de marktbelemmeringen die de sociaaleconomische overgang naar duurzame energie belemmeren, te doorbreken, waarbij doorgaans meerdere kleine en middelgrote belanghebbenden, waaronder lokale en regionale overheden en organisaties zonder winstoogmerk, worden betrokken en waarbij de consument wordt betrokken.

Soorten projecten

 • Standaardactieprojecten
 • Strategische natuurprojecten (SNAP): uitvoering van samenhangende actieprogramma's in de lidstaten met het oog op de integratie van deze doelstellingen en prioriteiten in andere beleids- en financieringsinstrumenten, onder meer door gecoördineerde uitvoering van de prioritaire actiekaders. 
 • Strategische geïntegreerde projecten (SIP): uitvoering, op regionale, multiregionale, nationale of transnationale schaal, van milieu- of klimaatstrategieën of actieplannen van de autoriteiten van de lidstaten en vereist door specifieke milieu-, of klimaat- of relevante energiewetgeving of -beleid van de Unie, waarbij ervoor wordt gezorgd de belanghebbenden erbij te betrekken en de coördinatie met en mobilisering van ten minste één andere EU, nationale of particuliere financieringsbron. 
 • Projecten voor technische bijstand: projecten die de ontwikkeling ondersteunen van capaciteit voor deelname aan standaardactieprojecten, de voorbereiding van strategische natuurprojecten en strategische geïntegreerde projecten. 
 • Andere acties zoals coördinatie- en ondersteuningsacties gericht op capaciteitsopbouw, op verspreiding van informatie en kennis, en op bewustmaking ter ondersteuning van de overgang naar hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie. 

LIFE creëert naast de traditionele projecten twee financiële instrumenten. Deze worden beheerd door de Europese Investeringsbank EIB:

 • De “Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE)” maakt energie efficiënte projecten - die aansluiten bij de Nationale Energie-efficiëntie Actieplannen- mogelijk via leningen bij private banken. Voor België zet Belfius in op dit instrument om interessante leningen beschikbaar te stellen. Website: https://pf4ee.eib.org/
 • Met de “Natural Capital Financing Facility"  tracht de EIB biodiversiteits- en adaptatieprojecten van private of publieke organisaties te financieren.  

Om van deze specifieke instrumenten gebruik te maken, dient men zich rechtstreeks te wenden tot de EIB: PF4EE_Instrument@eib.org of NCF_Instrument@eib.org.

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Meestal niet – alleen bij het subprogramma Transitie naar schone energie (3 partners uit 3 lidstaten).

 • Cofinanciering

60% tot 75% van de projectkosten. Voor projecten in het onderdeel Transitie naar schone energie: tot 95%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 10 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

LIFEis  in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/783 inzake de vaststelling van het Programma voor milieu en klimaatactie

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe
 • GLB 
 • EFRO
 • InvestEU
 • Innovatiefonds

Bekijk hier een korte video over LIFE

Budget

Budget 2021-2027: 5,4 miljard euro. 

 • Milieu: 3,4 miljard euro en
 • Klimaatactie: 1,9 miljard euro.

60% van het budget is voorzien voor biodiversiteit.

  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Energie en klimaat
  Milieu
  Regionaal beleid
  Maritieme zaken en visserij
  Plattelandsbeleid
  Stedelijk beleid
  Transport

  Info & contact

  • Website fonds

  LIFE (Programma voor het milieu en klimaatactie)

  • Vlaamse contactpunten

  Vlaams contactpunt Circulaire Economie en Levenskwaliteit

  Kris Van Looy

  kris.van.looy@ovam.be,

  015 284 513

  Vlaams contactpunt klimaatverandering  

  Simon De Wachter
  veka.eufinanciering@vlaanderen.be
  T 02 553 11 70

  website: www.energiesparen.be/life-programma

  Vlaams contactpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit

  Wim Smits
  wim.smits@vlaanderen.be
  T 0492 237915

  en 

  Michaël Moens

  michael.moens@vlaanderen.be

  Vlaams contactpunt voor Clean energy transition

  Simon De Wachter
  veka.eufinanciering@vlaanderen.be
  T 02 553 11 70

  website: www.energiesparen.be/life-programma

   

  Lees meer
  Volg ons