U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Water > Calls >

EFRO: Duurzame stedelijke ontwikkeling: Bevordering van groen, groen/blauwe infrastructuur, en klimaatadaptieve ruimte

Deadline

Doelstellingen

De gevolgen van de klimaatverandering worden meer en meer merkbaar. Zowel op wereldvlak als vanuit Europa, Vlaanderen en de steden is er een groeiend besef dat verdere stappen nodig zijn. Steden worden door hun dichte structuur, infrastructuur, nabijheid van water en materialengebruik sterk beïnvloed door klimaatverandering. Mogelijke ongewenste effecten zijn overstromingen, watertekort, het ontstaan van hitte-eilanden, negatieve gezondheidseffecten, e.d.

Groen en open water vormen één van de meest belangrijke klimaatsadaptieve maatregelen om met de negatieve effecten van klimaatsverandering om te gaan in een dichte stedelijke omgeving.

Groene en blauwe elementen/structuren vervullen daarenboven ook een belangrijke sociale rol in de woonomgevingen en het openbare domein. Een geïntegreerde aandacht voor de waterhuishouding en kwaliteitsvolle groenontwikkeling is wenselijk om overstromingsgevaar tegen te gaan (waterbuffering) en hitte-eilanden te voorkomen.Het uitbouwen van klimaatadaptatieve groene en blauwe infrastructuur heeft tevens een beduidende ecologische waarde, maar ook een economische en sociale waarde naar toegankelijkheid, bereikbaarheid, sociale participatie, toerisme en recreatie toe.

Daarnaast is deze specifieke doelstelling eveneens gericht op kwalitatieve en klimaatsadaptieve publieke ruimtes die niet enkel gekenmerkt zijn door gerichte groen- en waterbeheersstrategieën maar zijn opgebouwd vanuit diverse functies die een stad vitaal en leefbaar maken en zorgen voor ontmoeting, overgang en vermenging van functies. Zij bieden een gepaste mix van activiteiten in tijd en ruimte en zijn gericht op aanpasbaarheid (wisselende behoeftes) en functies verschillend naar tijd en ruimte.

Mogelijke acties:• De realisatie van hoogwaardige klimaatsadaptieve publieke ruimte door maatgerichte creatie- en/of beheersmaatregelen rond groen en/of water zoals:- groenontwikkeling  als socio-economische en klimaatsadaptieve hefboom;- groene en klimaatsadaptieve transformatie van bedrijventerreinen;- de creatie van hoogwaardige klimaatsadaptieve publieke ruimtes;- ontwikkeling groen-blauwe infrastructuur van kern- tot randstad;- opvang hemelwater en waterbuffering (wadi’s, …);- ……..

Bij deze oproep horen nog verdere specifieke aandachtspunten:• Projecten dienen tevens te kaderen binnen de geïntegreerde stedelijke strategie welke door beide grootsteden werd opgesteld m.b.t. de economische, milieu-, klimaat-, demografische en sociale uitdagingen waarvoor zij zich geplaatst zien.Voor Gent betreft dit de “Geïntegreerde Strategie voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling Gent 2014 – 2020”, vervat in het Strategisch meerjarenplan 2014 - 2019 dat werd goedgekeurd in september 2013 en aangeeft waar de stad wil staan in 2020.Voor Antwerpen betreft dit de “Geïntegreerde strategie voor duurzame stedelijke ontwikkeling”, vervat in het Meerjarenplan 2014 – 2019. Beide documenten zijn terug te vinden op de website www.efro.be .• Projecten dienen bij te dragen aan de output- en resultaatindicatoren (zie 4. Indicatoren ). 

Budget

Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De totale subsidiabele kosten worden gelijkgesteld aan 100%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door Vlaamse overheden (Vlaamse overheid, Provincie, lokale besturen) kunnen samen maximaal 85% bedragen van de totale projectkosten. De publieke financiering kan ook verder worden beperkt in het kader van de staatssteunregelgeving.Aan de projectpromotoren wordt in principe een eigen bijdrage van minimaal 15% gevraagd.De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve goedkeuring van het project te worden bevestigd.

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 5.270.000 euro EFRO-steun. 

Begunstigden

Enkel projecten in de grootsteden Gent en Antwerpen komen in aanmerking.

Info & contact

Meer info: http://www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/p4_sd1_efro_generiek…

Stedelijke EFRO-contactpunten :

 • Stad Antwerpen, bezoekadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, correspondentie: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, wim.blommaart@stad.Antwerpen.be (tel. 03/338.61.28)
 • Stad Gent, Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, Correspondentie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, joris.demoor@gent.be (tel. 09/266.53.28)

Centraal programmasecretariaat EFRO:

 • Agentschap Ondernemen, Entiteit Europa Economie (Dhr. Marc De Frenne), Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel - Prioriteitsas 4: ‘Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling’: Ahmed.abdelhakim@vlaio.be (tel. 02 553 37 04), Liezelotte.deschryvere@vlaio.be (tel. 02 553 37 23)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Doelstellingen

Op basis van de strategie ‘Vlaanderen in actie - Pact 2020’ en het Vlaamse Hervormingsprogramma koos Vlaanderen voor volgende prioriteiten voor het EFRO-programma:

Prioriteitsas 1 – Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 • Versterken van de capaciteiten en infrastructuur voor onderzoek en innovatie, en het bevorderen van expertisecentra
 • Bevorderen van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en innovatie
 • Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemingen en onderzoeks- en onderwijsinstellingen
 • De nadruk ligt op de praktische toepassing van onderzoek en innovatie, met living labs en demonstratieprojecten

Prioriteitsas 2 – Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

 • Meer ondernemerschap, nieuwe bedrijfsmodellen voor kmo’s en internationalisering van bedrijven. Daar gaat de Vlaamse overheid voor. Resultaat? Meer start-ups, spin-offs, spin-outs en spin-ins.

Prioriteitsas 3 - Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Vlaanderen wil minder broeikasgasemissies, en meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Dus dient u onder deze prioriteitsas projecten in rond:

 • Energie-efficiëntie, slim energiebeheer, en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector
 • Koolstofarme strategieën in steden en landelijke gebieden – ook projecten rond duurzame stedelijke mobiliteit komen in aanmerking
 • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in ondernemingen 
 • Productie en distributie van energie uit hernieuwbare bronnen

Prioriteitsas 4 – Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Alleen Antwerpen en Gent komen in aanmerking voor deze prioriteit. U dient projectvoorstellen in rond:

 • Investeringen voor de aanpassing aan de klimaatverandering
 • Verbetering van het stadsmilieu, opwaardering van steden, sanering
 • Ontsmetting van oude bedrijfsterreinen, vermindering van luchtvervuiling en lawaai 
 • Achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en rurale gebieden

Prioriteitsas 5 – Technische bijstand

Deze financiering gaat naar het programma- en projectbeheer, en de werking van het programmasecretariaat. Voor drie Vlaamse gebieden stelde de Vlaamse overheid een aparte strategie op: de geïntegreerde territoriale investeringen voor Limburg, Kempen en West-Vlaanderen.

Budget

Het totale budget van het EFRO-programma (in Vlaanderen) bedraagt 430 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het EFRO-programma?

 • Alle juridische entiteiten.

Regio:

 • In heel Vlaanderen kan u deelnemen aan het EFRO-programma.

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen

Heidi Tency

heidi.tency@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Claudine Carton

claudine.carton@vlaamsbrabant.be

016 26 74 14

Limburg

Robert Daniëls

robert.daniels@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen

Ellen Cardoen

ellen.cardoen@west-vlaanderen.be

050 40 31 72

Meer lezen

www.efro.be

ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

Lees meer
Volg ons