U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Commissie keurt voorstellen goed inzake ontbossing, duurzaam afvalbeheer en bodem

07 december 2021 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie heeft drie nieuwe initiatieven goedgekeurd die nodig zijn om de Europese Green Deal te verwezenlijken. De Commissie stelt nieuwe regels voor om de door de EU veroorzaakte ontbossing aan banden te leggen, evenals nieuwe regels voor duurzaam afvalbeheer en de Commissie presenteert ook een nieuwe bodemstrategie om tegen 2050 alle Europese bodems veerkrachtig en adequaat te beschermen. Met de voorstellen van vandaag presenteert de Commissie de instrumenten om over te stappen naar een circulaire economie die de natuur beschermt en waarbij de milieunormen in de Europese Unie verhoogd worden. 

  • Het doel van deze verordening (ontbossing) is ervoor te zorgen dat alleen ontbossingsvrije en legale producten op de EU-markt worden toegelaten.
  • De verordening betreffende afvaltransporten versterkt de maatregelen tegen de handel in afval, een van de meest ernstige vormen van milieucriminaliteit.
  • De EU-bodemstrategie roept op tot het waarborgen van hetzelfde niveau van bodembescherming als voor water, het mariene milieu en de lucht binnen de EU.
Commissie keurt voorstellen goed inzake ontbossing, duurzaam afvalbeheer en bodem

Verordening tegen ontbossing 

De Commissie stelt een nieuwe verordening voor om de door de EU veroorzaakte ontbossing en aantasting van bossen aan banden te leggen. De voorgestelde nieuwe regels zouden garanderen dat de producten die EU-burgers kopen, gebruiken en consumeren op de EU-markt niet bijdragen aan wereldwijde ontbossing en bosdegradatie. De belangrijkste drijvende kracht achter deze processen is de uitbreiding van de landbouw, gekoppeld aan de grondstoffen soja, rundvlees, palmolie, hout, cacao en koffie, en sommige van hun afgeleide producten.

De verordening stelt verplichte due diligence-regels vast voor bedrijven die deze grondstoffen op de EU-markt willen brengen. Het doel van deze verordening is ervoor te zorgen dat alleen ontbossingsvrije en legale producten op de EU-markt worden toegelaten. De Commissie zal een benchmarkingsysteem gebruiken om landen en hun risico op ontbossing en bosdegradatie te beoordelen als gevolg van de goederen die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen.

De Commissie zal de dialoog met andere grote verbruikende landen intensiveren en versterkt multilateraal samenwerken om de inspanningen te bundelen. Door de consumptie van 'ontbossingsvrije' producten te bevorderen en de impact van de EU op de wereldwijde ontbossing en bosdegradatie te verminderen, wordt verwacht dat de nieuwe regels de uitstoot van broeikasgassen en het verlies aan biodiversiteit zullen verminderen. Ten slotte zal het aanpakken van ontbossing en bosdegradatie positieve gevolgen hebben voor lokale gemeenschappen, inclusief de meest kwetsbare mensen zoals inheemse volkeren, die sterk afhankelijk zijn van bosecosystemen.

Herziene verordening afvalstoffen

Met de herziene verordening over de overbrenging van afvalstoffen, maakt de Commissie haar circulaire ambities waar. Dit door strengere regels voor de uitvoer van afval voor te stellen, een efficiënter systeem voor de circulatie van afval als hulpbron te creëren en vastberaden optreden tegen de afvalhandel. De uitvoer van afval naar niet-OESO-landen wordt beperkt en alleen toegestaan ​​als derde landen bereid zijn bepaalde afvalstoffen in ontvangst te nemen en deze duurzaam te kunnen beheren. Afvaltransporten naar OESO-landen worden gecontroleerd en kunnen worden opgeschort als ze ernstige milieuproblemen veroorzaken in het land van bestemming. Volgens het voorstel moeten alle EU-bedrijven die afval buiten de EU exporteren ervoor zorgen dat de installaties die hun afval ontvangen, worden onderworpen aan een onafhankelijke audit waaruit blijkt dat zij dit afval op een milieuvriendelijke manier beheren.

Binnen de EU stelt de Commissie voor om de vastgestelde procedures aanzienlijk te vereenvoudigen, zodat afval gemakkelijker de circulaire economie kan betreden, zonder het noodzakelijke controleniveau te verlagen. Dit helpt de afhankelijkheid van de EU van primaire grondstoffen te verminderen en ondersteunt innovatie en het koolstofarm maken van de EU-industrie om de klimaatdoelstellingen van de EU te halen. De nieuwe regels brengen ook afvaltransporten naar het digitale tijdperk door elektronische uitwisseling van documentatie in te voeren.

De verordening betreffende afvaltransporten versterkt de maatregelen tegen de handel in afval, een van de meest ernstige vormen van milieucriminaliteit. Verbetering van de efficiëntie en doeltreffendheid van de handhavingsregeling omvat de oprichting van een EU-handhavingsgroep voor de overbrenging van afvalstoffen, de bevoegdheid van het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF om transnationale onderzoeken door EU-lidstaten naar de handel in afval te ondersteunen, en strengere regels voor administratieve sancties.

Nieuwe EU-bodemstrategie 

Tot slot presenteert de Europese Commissie ook een nieuwe EU-bodemstrategie - een belangrijk resultaat van de Europese Green Deal en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken. Gezonde bodems vormen de basis voor 95% van het menselijk voedsel, herbergen meer dan 25% van de biodiversiteit in de wereld en zijn de grootste terrestrische koolstofpool ter wereld. Toch is 70% van de bodems in de EU niet in goede staat. De strategie biedt een kader met concrete maatregelen voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van bodems en stelt een reeks vrijwillige en wettelijk bindende maatregelen voor. Deze strategie heeft tot doel de bodemkoolstof in landbouwgronden te vergroten, woestijnvorming tegen te gaan, aangetaste grond en bodem te herstellen en ervoor te zorgen dat in 2050 alle bodemecosystemen in een gezonde toestand verkeren.

De strategie roept op tot het waarborgen van hetzelfde niveau van bodembescherming als voor water, het mariene milieu en de lucht in de EU. Een nieuwe bodemgezondheidswet zal hiervoor moeten zorgen. De strategie bevordert duurzame praktijken en monitoring van bodembeheer, ter ondersteuning van de EU-ambitie voor wereldwijde actie op de bodem.

Bron en meer lezen.

Lees hier meer over deze 3 nieuwe voorstellen van de Europese Commissie

 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons