U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > dossiers >

Fitnesscheck Kaderrichtlijn Water

De Commissie (EC) herziet in 2019 de Kaderrichtlijn Water - KRW (Richtlijn 2000/60/EG). Deze richtlijn zet het EU-beleidskader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswateren, kustwateren en grondwater uiteen. Doel van de herziening is de regels voor het EU-waterbeleid actualiseren, rekening houdend met de ervaring opgedaan door de tenuitvoerlegging van de bestaande regels, en de toenemende milieu-uitdagingen en technologische vooruitgang.

Achtergrond

De Kaderrichtlijn Water is het voornaamste wetgevingskader op het gebied van water in de Europese Unie. Ze is sinds december 2000 van kracht en zorgt voor een uniform waterbeleid in de hele EU. Het doel is de watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa veilig stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. De Kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten duurzaam met water om te springen. Hiervoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. Dit om om achteruitgang van het oppervlaktewater te voorkomen, het grondwater te beschermen en te verbeteren en beschermde gebieden te beschermen.

Fitness Check

De ‘Fitness Check Kaderrichtlijn Water’ is een initiatief van de Europese Commissie. De bedoeling van zo’n fitness check is om de wetgeving op een bepaald beleidsterrein te evalueren. De centrale vraag hierbij is hoe effectief en efficiënt de wetgeving is in het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Meer specifiek zal het verwachte initiatief van de Commissie de richtlijn evalueren met betrekking tot de relevantie, samenhang, doeltreffendheid, efficiëntie en toegevoegde waarde van de Kaderrichtlijn Water.

De evaluatie heeft betrekking op de Kaderrichtlijn Water, maar ook op de gelieerde ‘dochterrichtlijnen’, waaronder: de Grondwaterrichtlijn (2006/118 / EG) en de richtlijn Milieukwaliteitsnormen (2008/105 / EG). Ook een evaluatie van de Overstromingsrichtlijn behoort tot deze fitness check. 

Onderdelen van de evaluatie: 

 • De beoordeling of er potentieel is voor een vereenvoudiging van de regelgeving en een lastenverlichting.
 • Een kwantitatieve beoordeling van de werkelijke kosten en baten, inclusief de impact op het bedrijfsleven.
 • Een geschiktheidscontrole die kan aangeven op welke gebieden vereenvoudigingen of verbeteringen van de wetgeving of de uitvoering daarvan mogelijk zijn. Dit kan vervolgens als basis dienen voor verdere actie door de Commissie.

Gevolgen

Bij de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water zal er rekening gehouden worden met de opgedane ervaring door de implementatie van de bestaande regels en met eventuele toenemende milieu-uitdagingen en technologische vooruitgang. Het kan leiden tot een wetsvoorstel tot herziening van de kaderrichtlijn, op basis van het resultaat van de evaluatie.

Volgende stappen

De raadpleging liep tot 12 maart 2019. Op basis van de resultaten van de raadpleging presenteert de Commissie in de tweede helft van 2019 een verslag over de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn. Na publicatie zal het rapport verzonden worden naar het Europees Parlement en de Raad, die daarop formeel kunnen reageren.

Maak een account aan

Geen gerelateerd nieuws
 • Andere
  Publieke consultatie van de EC gesloten

  Volgens de eerst bevindingen zijn de overgrote meerderheid van de grondwaterlichamen in de EU geclassificeerd als zijnde in goede kwantitatieve en chemische toestand.

 • Openbare raadpleging
  Openbare raadpleging verlengd tot 12 maart

  De openbare raadpleging van de Commissie, die eerder op 4 maart zou zijn afgerond, is verlengd tot 12 maart 2019.

 • Persbericht
  Versterkte gezamenlijke inspanningen op het gebied van beleid, wetgeving en investeringen zijn nodig, stelt de Commissie

  De Commissie heeft een persbericht gepubliceerd met de conclusie van de 5de Europese Waterconferentie die van 20 tot 21 september 2018 in Wenen plaatsvond.

   

 • Andere
  Versterkte gezamenlijke inspanningen op het gebied van beleid, wetgeving en investeringen zijn nodig, stelt de Commissie

  De conclusie van de 5de Europese Waterconferentie erkent noodzaak voor meer geïntegreerd waterbeheer in Europa, dat zegt de Commissie. 

 • Openbare raadpleging
  Commissie lanceert openbare raadpleging

  De Commissie is een openbare raadpleging gestart over de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water. De raadpleging loopt tot 4 maart 2019. Het doel is de verzameling van de mening van belanghebbenden over de vraag of de Kaderrichtlijn Water, haar zogenaamde dochterrichtlijnen (de Grondwaterrichtlijn en de richtlijn Milieukwaliteitsnormen) en de Overstromingsrichtlijn hun beoogde doelstellingen bereikt hebben.

 • Openbare raadpleging
  Commissie bevestigt dat openbare raadpleging in september van start gaat

  De Commissie bevestigt dat ze een openbare raadpleging van 12 weken nastreeft over de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water medio september, op tijd voor de vijfde Europese waterconferentie die op 20 en 21 september in Wenen plaatsvindt.

 • Andere
  Commissie bespreekt de implementatie van richtlijn tijdens de EU-waterconferentie gepland voor 20-21 september

  De Commissie zal met nationale deskundigen en belanghebbenden de stand van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water bespreken tijdens de EU-waterconferentie in Wenen op 20 en 21 september 2018. De vijfde Europese waterconferentie heeft tot doel de voortgang bij de uitvoering van de EU-waterwetgeving voor te stellen en te bespreken.

 • Andere
  Commissie publiceert roadmap over evaluatie; Belanghebbenden kunnen tot 17 november opmerkingen indienen

  De roadmap van de Commissie bevat een eerste beschrijving van het geplande initiatief van de Commissie. Onder andere de reikwijdte en de doelstellingen van de verwachte fitness check van de Kaderrichtlijn Water worden hierin vastgesteld. 

 • Andere
  Suggesties van de lidstaten over verwachte evaluatie beschikbaar

  De lidstaten zijn mogelijk niet in staat om vóór 2027 alle doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te verwezenlijken, volgens een door het voorzitterschap van de Raad van de EU opgesteld document.

 • Andere
  Aanbesteding voor raamcontract "Evaluatie, herziening en ontwikkeling van EU-waterbeleid" gesloten

 • Andere
  Oproep tot inschrijving voor raamcontract "Evaluatie, inspectie en ontwikkeling van EU-waterbeleid" gesloten

  De aanbestedingsprocedure van de Commissie voor een raamcontract ter ondersteuning van de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water sloot op 20 juni 2016.

 • Andere
  Toegekend raamcontract "Water voor burgers"

  De Commissie heeft het raamcontract toegekend ter ondersteuning van de uitvoering en verdere ontwikkeling van het waterbeleid en de industrie.

 • Andere
  Commissie lanceert aanbesteding voor steun voor het onderzoek

  De aanbesteding loopt tot 20 juni 2016. Het doel van het contract is technische ondersteuning te bieden voor de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. De evaluatie zal een beoordeling van 5 aspecten omvatten, namelijk doeltreffendheid, efficiëntie, meerwaarde voor de EU, relevantie en samenhang van het bestaande beleidskader.

 • Europees Parlement
  EP-studie beschikbaar; ENVI-commissie onderzoeksresultaten meegedeeld

  De Commissie Milieu (ENVI) van het Europees Parlement werd op 22 september 2015 geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar het rapport "Kosten van een non-Europa situatie over waterwetgeving".

  Tijdens de ENVI-commissievergadering heeft de Commissie aangegeven dat de input van deze studie zou kunnen bijdragen aan haar voorbereidende werkzaamheden voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water.

 • Andere
  Beëindiging aanbesteding voor raamcontracten

  Het aanbestedingsproces van de Commissie voor een raamcontract om de Commissie steun te verlenen bij de uitvoering en verdere ontwikkeling van de EU-waterwetgeving werd op 15 september 2015 gesloten.

   

 • Andere
  Commissie lanceert aanbesteding voor hulp bij EU-waterwetgeving

  De Commissie heeft een aanbesteding uitgeschreven voor een raamcontract om de Commissie te ondersteunen bij de uitvoering en verdere ontwikkeling van de EU-waterwetgeving. De deadline voor inschrijven is 15 september 2015.

 • Voorstel Europese Commissie
  Commissie herbekijkt regels in 2019

  Er wordt verwacht dat de Commissie de EU-waterwetgeving zal herbekijken in 2019. 

Europese Commissie

Commissaris voor Milieu, Maritiem Beleid en Visserij: Karmenu Vella

Vice-president van de Energie-Unie: Maroš Šefčovič

Vice-president voor Jobs, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: Jyrki Katainen

Eerste Vice-President voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: Frans Timmermans

Volg ons