U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Weer een stap verder in het pakket circulaire economie

21 november 2018 - door Melanie De Caluwé

Het Europees Parlement heeft de motie van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) voor een resolutie betreffende de interface tussen chemicaliën, producten en afval aangenomen.

Deze werd aangenomen met 414 stemmen voor, 213 tegen en 8 onthoudingen. Plenaire leden van het Europees Parlement hebben ook voor het amendement in de plenaire vergadering gestemd, dat is ingediend door Europarlementslid Davor Škrlec (Groenen / EVA, Kroatië).

Weer een stap verder in het pakket circulaire economie

Hoofdlijnen van de resolutie

De tekst van de resolutie van het Europees Parlement over de interface tussen chemicaliën, producten en afval;

 1. herhaalt dat de overgang naar een circulaire economie een strikte toepassing van de afvalhiërarchie vereist en, waar mogelijk, uitfasering van zorgwekkende stoffen, met name wanneer er veiligere alternatieven bestaan ​​of zullen worden ontwikkeld.
 2. roept de Commissie op om onverwijld een EU-strategie voor een niet-toxisch milieu te ontwikkelen, zoals vastgelegd in het zevende milieuactieprogramma (MAP);
 3. verzoekt de Commissie en de lidstaten om in nauwe samenwerking met het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) hun regelgevingsactiviteiten ter bevordering van de vervanging van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) te intensiveren en stoffen te beperken die onaanvaardbaar zijn en risico's voor de menselijke gezondheid of het milieu inhouden in de context van REACH;
 4. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake chemische stoffen, producten en afvalstoffen een uitdaging kan vormen voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's);
 5. herhaalt zijn oproep aan de Commissie om haar toezeggingen na te komen om de gezondheid van de burgers en het milieu te beschermen tegen hormoonontregelaars;
 6. verwacht van de Commissie dat zij onverwijld haar strategie inzake hormoonontregelaars uitvoert;
 7. roept de lidstaten en de Commissie op, in samenwerking met ECHA, hun inspanningen op te voeren om ervoor te zorgen dat tegen 2020 alle relevante SVHC, zoals hormoonontregelaars en sensibiliserende stoffen, worden geplaatst op de REACH-kandidatenlijst;
 8. merkt op dat, in lijn met de conclusies van de tweede REACH-evaluatie van de Commissie, de kwaliteit van de gegevens over chemische gevaren, gebruik en blootstelling in de REACH-registratiedossiers moet worden verbeterd;
 9. herhaalt dat preventie, overeenkomstig de afvalhiërarchie, voorrang heeft boven recycling en dat recycling derhalve geen rechtvaardiging vormt voor de bestendiging van het gebruik van gevaarlijke legacy-stoffen;
 10. benadrukt dat duidelijke EU-regels die de voorwaarden specificeren waaraan moet worden voldaan om de afvalregeling te beëindigen, nodig zijn en dat geharmoniseerde criteria voor eind-afvalstoffen vereist zijn.

De volledige tekst van de resolutie kan je hier raadplegen.

Achtergrond

In de mededeling van de Europese Commissie (EC) over de tenuitvoerlegging van het pakket circulaire economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving wordt gekeken naar de vier meest kritieke problemen die zijn vastgesteld op het punt waar de chemicaliën-, product- en afvalwetgeving samenkomen en naar de manier waarop deze de ontwikkeling van de circulaire economie belemmeren;

 1. Informatie over de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen is niet gemakkelijk beschikbaar voor wie afval verwerkt met het oog op terugwinning
 2. Afval kan stoffen bevatten die niet langer toegelaten zijn in nieuwe producten
 3. De EU-regels inzake de einde-afvalfase zijn niet volledig geharmoniseerd, waardoor onduidelijk is hoe afval wordt omgezet in nieuwe materialen en producten
 4. De regels om te bepalen welke afvalstoffen en chemicaliën gevaarlijk zijn, zijn niet goed op elkaar afgestemd en dit beïnvloedt het gebruik van secundaire grondstoffen

Deze vier kwesties zijn belangrijke struikelblokken voor de circulaire economie. De publieke consultatie van de EC hierover liep tot 29 oktober 2018.

Wat nu?

De Raad nam reeds haar conclusies aan op 25 juni. Het onderzoek naar de verdere ontwikkeling van indicatoren voor het bewaken van de milieu- en gezondheidsvoordelen van de EU-wetgeving op het gebied van chemicaliën, dat op 1 januari 2017 startte, zal gegevens verstrekken aan de belangrijkste indicatoren uit het vorige verslag over de berekening van de voordelen van de chemicaliënwetgeving voor de menselijke gezondheid en het milieu, gericht op 2014-2018. Het onderzoek zal naar verwachting in december 2019 zijn afgerond.

Het zal ook gevolg geven aan het algemene verslag over de REACH-evaluatie en input leveren voor de EU-strategie voor een niet-toxisch milieu en de REACH-herziening voorbereiden in 2022.

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons