U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie lanceert Sustainable Chemicals Strategy

15 oktober 2020 - door Celeste Wezenbeek

Met haar Chemicals Strategy for Sustainability heeft de Europese Commissie de basis gelegd voor een Europese chemische industrie die, in het kader van de EU Green Deal, milieuvriendelijker, gezondheidsbewuster en meer concurrentieel is. 

  • Het uitbrengen van deze strategie de vormt eerste fase van de Zero Pollution Ambition
  • De strategie omvat de geleidelijke afschaffing van de meest schadelijke stoffen in veel gebruikte consumentenproducten
  • Ook presenteerde de Europese Commissie haar strategie ter vermindering van de methaanuitstoot

Het uitbrengen van deze strategie de vormt eerste fase van de Zero Pollution Ambition, een ambitieuze visie om de burgers en het milieu te beschermen waarbij innovatie voor veilige en duurzame alternatieven aangemoedigd wordt. De strategie stelt een Europees kader vast waarbij de maatregelen die deze strategie zullen verwezenlijken, in de loop van de komende jaren genomen zullen worden.

Europese Commissie lanceert Sustainable Chemicals Strategy

Drie doelstellingen 

De sustainable chemicals strategie heeft drie specifieke doelstellingen: 

  • De gezondheid van de burgers en het milieu beter beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen waaraan zij in hun dagelijks leven worden blootgesteld.
  • Innovatie en het concurrentievermogen van de industrie zoveel mogelijk ondersteunen. 
  • Europese regelgeving vereenvoudigen om de toepassing ervan te versterken en de doeltreffendheid ervan te vergroten. 

"Wij zullen het gebruik van de meest schadelijke chemische stoffen beperken, maar tegelijkertijd maken wij ruimte voor nieuwe chemische stoffen en materialen die intrinsiek veilig en duurzaam moeten zijn vanaf het moment dat zij worden ontworpen", benadrukte de Europese commissaris voor milieu.

Concreet

De strategie omvat de geleidelijke afschaffing van de meest schadelijke stoffen in veel gebruikte consumentenproducten zoals speelgoed, kinderverzorgingsartikelen, cosmetica, wasmiddelen en textiel. Het huidige verbod op kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige chemische stoffen zal daarom worden uitgebreid tot de schadelijkste stoffen. PFAS zal worden verboden in alle toepassingen die niet essentieel zijn voor de samenleving.

Innovatie zal worden aangemoedigd door reeds in het ontwerpstadium criteria vast te stellen die chemische stoffen definiëren. Daarnaast zal worden ingezet op onderzoekssteun door financiële en investeringsinstrumenten van de EU om groene technologieën en innovatieve bedrijfsmodellen te lanceren.

In 2021 zal de Commissie een stappenplan presenteren waarin prioriteit wordt gegeven aan de beoordeling per categorie van stoffen met dezelfde risico's (in plaats van per stof), dit in het kader van de REACH-verordening van 2006. Volgend jaar zal ook een voorstel worden ingediend om hormoonontregelaars te identificeren. De herziening van de sectorale wetgeving en de actualisering van de REACH-verordening zal in 2022 worden voorgesteld.

NGO's en consumenten 

Enkele Europese NGO’s en consumentenorganisaties juichen deze langetermijnvisie toe.  De strategie wordt omschreven als een belangrijke stap in de richting van de doelstelling van nulvervuiling. Echter wordt benadrukt dat het vermogen van de strategie om de blootstelling van de mens aan schadelijke stoffen werkelijk tot een minimum te beperken, zal afhangen van de concrete uitvoering van de initiatieven.

Industrie 

Namens de Europese chemische industrie verwelkomde Cefic de voorstellen voor de tenuitvoerlegging van wetgeving en de focus op innovatie, maar sprak over een "gemiste kans" om de bijdrage van de sector aan de Green Deal te bespoedigen.

Het voorstel leest meer als een lange lijst van regelgevende maatregelen waarbij het voorlopig onduidelijk is hoe deze zullen worden samengevoegd, hoe ze zich verhouden tot de echte geopolitieke context zoals die van de Brexit of hoe ze allemaal zullen bijdragen tot het bereiken van de Green Deal-doelstellingen, aldus Cefic-directeur-generaal Margo Mensink.

Meer lezen

https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_nl

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons