U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Limburgse stakeholders willen Europees spelen

05 juni 2020 - door Jan Noelmans

Limburgse socio-economische spelers zijn vragende partij voor  een verdere Europeanisering van hun werking. Zo blijkt uit de bevraging die de provincie Limburg en VLEVA onlangs organiseerden. Ze hebben vooral nood aan meer informatie over Europese subsidies, projectmogelijkheden, Europese netwerken en beleidsontwikkelingen. De beleidsinhoudelijke focus ligt voor hen bij de domeinen economie, klimaat, digitalisering en onderzoek en innovatie.

Limburgse stakeholders willen Europees spelen

De bevraging doet dienst als sturend instrument voor het proefproject dat VLEVA samen met de provincie Limburg opzette. Ze werd ingevuld door 26 Limburgse stakeholders: provinciebrede organisaties, de grootste steden en gemeenten en provinciale directies. Zij vormen samen de EU-Kerngroep. Met de resultaten kunnen we nu aan de slag om invulling te geven aan de Europese behoeften van de Limburgse stakeholders. We zetten de voornaamste conclusies even op een rijtje.

Alle stakeholders zijn zich bewust van de relevantie van Europa met een gemiddelde quotering van 7,8 op 10. 88% van de actoren geeft ook aan nood te hebben aan meer informatie over Europa. Ondanks het besef van impact en die grote interesse komt slechts 40 procent effectief met EU-beleid in aanraking. Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) - en zijn werking - is wel bekend bij het merendeel van de gezelschap.

Kennis: voor verbetering vatbaar

Dat er nood is aan meer informatie blijkt ook uit de beperkte kennis inzake opmaak van het Meerjarig Financieel Kader (5,7/10). 85% is zelfs niet op de hoogte van de impact van EU-regels in opmaak. Ook blijkt het moeilijk de weg naar het Europese niveau te vinden. Zo doet de meerderheid van de Limburgse stakeholders nooit een beroep op Vlamingen binnen de Europese instellingen. Verder valt het op dat men zichzelf slechts matig op de hoogte beschouwt over financieringsmogelijkheden (5,9/10).

Opvallend is ook dat de kennis over structuurfondsen minder is dan men zou verwachten met een gemiddelde score van 5,8/10, ondanks de uitgebreide ervaring in Limburg met die fondsen. Voor de andere Europese programma's is de gemiddelde kennis nog lager (4/10). De weg naar die Europese middelen is relatief onbekend. Bijna de helft wilt meer weten over nationale contactpunten van deze Europese programma's. Vier actoren zijn zelfs totaal onbekend met hun werking. 

Ervaring met subsidies: beperkt

Als we dieper ingaan op de ervaringen met Europese subsidies merken we dat slechts 6 van de 26 actoren al konden putten uit Europese programma's (buiten de structuurfondsen). De meest gekende zijn Erasmus+, LIFE en Horizon 2020. Dat staat in schril contrast met de 24 Limburgse spelers die al via structuurfondsen financiering kregen. Op basis van hun ervaringen met EU-subsidies vinden de kerngroepleden dat het niet evident is om de juiste en geschikte informatie te vinden. Voor velen blijft het erg onduidelijk. Ook zijn sommige actoren enigszins sceptisch over de bijkomende administratieve last. Voor sommigen zijn subsidies cruciaal, voor anderen niet. Verder valt op dat men ook nog in het duister tast over de mogelijkheid om Europese financiële instrumenten (denk bvb. aan het EIF) aan te wenden. 8 actoren denken dat ze wel in aanmerking komen, maar 14 weten het gewoon niet.

Wat zijn de behoeften?

Wat de Limburgse spelers dus het meest interesseert, is kwalitatieve informatiedoorstroming over EU-subsidiemogelijkheden. Die informatiehonger over subsidies wordt gevolgd door een kennisbehoefte inzake Europese projectmogelijkheden, netwerken en beleidsontwikkelingen. Men wil niet enkel een beter zicht  krijgen op de vele mogelijkheden via de weinig gekende Europese programma's. Maar, ook op de structuurfondsen en de financiële instrumenten van de unie. Er is veel interesse voor de programma’s  COSME, Horizon 2020, LIFE en EaSi. Verder willen de Limburgse organisaties informatie ontvangen die er echt toe doet. Denk aan: specifieke contacten, calls en potentiële partners voor consortia.  Bij de suggesties vragen de actoren ook  afstemming met SALKTurbo, matchmaking, vervolg- of alternatieve financiering via andere programma's en cofinanciering.

Inhoudelijke focus

Een laatste vraag richtte zich op de beleidsdomeinen die het meeste aandacht verdienen. Dat resulteerde in deze prioriteiten: economie, klimaat, onderzoek en innovatie, digitalisering en ontwikkelingen inzake Europese financiële instrumenten. Regionaal beleid stond met stip bovenaan. Maar daarin is de provincie al erg bedreven, met een eigen werking. Er was ook veel interesse voor milieu en energie, wat we laten aansluiten bij het thema klimaat. Onder die noemer hoort trouwens veel thuis. Denk aan de European Green Deal. Die wordt het transversale thema bij uitstek van de Commissie von der Leyen en keert terug  in tal van beleidsinitiatieven. 

Conclusies

De bevraging leert ons dus dat de Limburgse EU-kerngroep vooral wil inzetten op een betere Europese informatiedoorstroming. Concreet worden de Europese financieringsmogelijkheden de voornaamste prioriteit voor de Limburgse socio-economische spelers. Groei van het netwerk en mogelijkheden tot samenwerking worden als flankerend daaraan beschouwd. Verder is er ook vraag naar beleidsmonitoring. Binnen het partnerschap schuift men economie, klimaat, onderzoek en innovatie en digitalisering als prioritaire beleidsdomeinen naar voor. En uiteraard ook de middelen die de EU in het kader van deze inhoudelijke prioriteiten zal voorzien.

De vertaling van deze bevindingen, en de daaraan gekoppelde acties, worden verwerkt in een operationeel plan 2020 voor Limburg. Het is wel nog afwachten hoe de volgende langetermijnbegroting van de EU - het nieuwe MFK (2021-2027) - en de acties die daaruit zullen voortvloeien, eruit zullen zien. Daarna kan het project verder op kruissnelheid komen.

Ook andere Limburgse actoren, naast de EU-kerngroep, kunnen gebruik maken van de decentrale VLEVA-dienstverlening.

Interesse?

Schrijf je in op de VLEVA-nieuwsbrief voor Limburg of contacteer liaisonofficer jan.noelmans@vleva.eu.

Meer weten?

Leden en partners > Provincie Limburg

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons