U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Migratie > Calls >

Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

Deadline

Inleiding

Deze oproep heeft als doelstelling om het integratieproces van inburgeraars te versnellen en verbeteren. We focussen in het bijzonder op het aspect sociale netwerking en participatie als voorwaarde voor een geslaagd integratieproces. Sociale netwerking en participatie kan op verschillende manieren worden versterkt: via buddywerking, stage, introductie in vrijwilligerswerk, taalstages, kennismakingstraject cultuur-, jeugd-, sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking, ...

Via deze oproep ondersteunen we lokale proeftuinen waarbinnen trajecten rond sociale netwerking en participatie voor inburgeraars worden opgezet. De proeftuinen vertrekken vanuit een helder concept dat wordt beschreven in het projectvoorstel. Het concept wordt binnen de proeftuin verder ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd. Daarnaast werken de proeftuinen aan een operationeel kader voor een duurzame invulling van de vierde pijler inburgering in de lokale context. De noden van de inburgeraar staan centraal in de aanpak.

Doelstellingen

Acties binnen deze oproep hebben betrekking op:

- het ontwikkelen, uittesten en evalueren van trajecten rond sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

- het uitwerken van een operationeel kader voor een duurzame invulling van de vierde pijler inburgering in de lokale context

- deelname aan de activiteiten van een Lerend Netwerk voor kennisdeling en expertisebouw

Budget

Het budget voor de oproep bedraagt 800.000,00 euro, waarvan 400.000 euro AMIF en 400.000 euro cofinanciering van VVSG. Er kan een maximale subsidie van 40.000,00 euro per proeftuin worden aangevraagd. De lokale besturen staan zelf in voor minimaal 50% eigen financiering.

Begunstigden

De oproep is gericht aan alle lokale besturen in Vlaanderen en de VGC (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Kleinere steden en gemeenten raden we aan om samen met andere lokale besturen in te dienen, zodat op voldoende grote schaal kan worden geëxperimenteerd. We streven naar minstens 20 lokale proeftuinen, waarvan minstens 10 in kleine steden en gemeenten.

Het lokaal bestuur is de regisseur van de proeftuin. Voor de uitvoering van het project kan een partnerschap worden aangegaan met actoren die beschikken over relevant praktijkervaring. Zowel ervaren als niet-ervaren lokale besturen kunnen een projectvoorstel indienen.

Info & contact

Lisa Van Hecke

T: 02/552 83 41

E: lisa.vanhecke@vlaanderen.be

Evelyn Smeyers

T: 02 553 08 46

E: evelyn.smeyers@vlaanderen.be

Delphine Ampe

T: 02/552 83 01

E: delphine.ampe@vlaanderen.be

Je vindt alle info ook op deze site. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons