U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Migratie > Calls >

Integratiemaatregelen - AMIF

Deadline

Code

43

Inleiding

Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen tot het efficiënte beheer van de migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming, alsook het gemeenschappelijk immigratiebeleid. 

Doelstellingen

Activiteiten

Deze projectoproep stelt middelen ter beschikking die voorzien zijn voor het luik integratie. Alle acties die verwezenlijkt worden in het kader van deze projectoproep bevorderen de integratie van nieuwkomers uit derde landen. Belgische OCMW’s komen steeds vaker in aanraking met erkende vluchtelingen. Velen onder hen zijn oorlogsvluchtelingen en hebben enkele traumatische ervaringen achter de rug. Om de integratie van alle nieuwkomers uit derde landen, inclusief diegenen die kampen met psychosociale problemen, te waarborgen is het noodzakelijk dat sociaal werkers hun expertise en capaciteiten uitbreiden. Op die manier kunnen ze een gepaste en kwaliteitsvolle hulpverlening verzekeren.

De projectoproep richt zich daarom tot organisaties die een breed opleidings- en ondersteuningsaanbod kunnen uitwerken. Dankzij deze vorming kunnen sociaal werkers de psychologische problemen van nieuwkomers, als gevolg van hun leven in ballingschap en migratie, herkennen én hen naar de gepaste hulpverlening doorverwijzen. Hoe het opleidings - en ondersteuning aanbod er concreet moet uitzien, kan je lezen in de bijlage onderaan. I

Budget

Het beschikbare budget vanuit het AMIF voor deze projectoproep bedraagt U 960.000. De AMIF-toelage mag maximum 75% van de totale betoelaagbare kost van het project bedragen. De middelen kunnen besteed worden van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

De POD Maatschappelijke integratie voorziet een cofinanciering van maximum 15% van de totale betoelaagbare kost van het project. Het beschikbare budget voor de cofinanciering bedraagt S 192.000, als de middelen in 2020 en 2021 nog steeds beschikbaar zijn.

Begunstigden

Doelgroep

Het opleidings- en/of ondersteuningsaanbod richt zich tot sociaal werkers van de OCMW’s uit de geografische zone waarvoor de promotor een project indient én aan de sociaal werkers van de OCMW’s uit de zones waarvoor geen projecten werden ingediend. Het aanbod helpt hen om nieuwkomers naar de gepaste hulpdiensten te verwijzen. Het is niet de bedoeling dat de promotor instaat voor de actieve begeleiding van nieuwkomers uit derde landen. Bij de omschrijving van de verschillende opleidings- en ondersteuningsmodules moet steeds duidelijk de doelgroep vermeld staan. Op die manier kan er worden nagegaan of de modules zich tot de juiste doelgroep richten.

Eindbegunstigden

Deze projectoproep staat open voor alle organisaties die expertise hebben met het geven van opleidingen en het bieden van ondersteuning. Daarnaast moeten de organisaties, gezien de federale missie die zij realiseren, actief kunnen zijn in de geografische zones die zij in hun projectvoorstel aanduiden (zie praktische aspecten).

Info & contact

Alle projecten moeten ten laatste maandag 02/09/2019 om 23u59 ingediend worden, via mail aan amif.isf@ibz.eu. De projectvoorstellen (inclusief bijlagen) worden ingediend aan de hand van een standaard aanvraagformulier. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend.

Voor vragen contacteer amif.isf@ibz.eu of lisa.asselman@mi-is.be

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons