U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Migratie > Calls >

INTEGRATIE - Projectoproep in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2014-2020 (AMIF) — AMIF-nr 42: integratie

Deadline

Code

42

Inleiding

Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen tot het efficiënte beheer van de migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming, alsook het gemeenschappelijk immigratiebeleid, met volledige eerbiediging van de rechten en beginselen die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn verankerd (Verordening (EU) Nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, tot wijziging van Beschikking 2008/381/EG van de Raad en tot intrekking van Beschikkingen nr. 573/2007/EG en nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2007/435/EG van de Raad.).

Doelstellingen

Eén van de doelstellingen van het fonds is het bevorderen van de daadwerkelijke integratie van onderdanen van derde landen. De nadruk ligt op een horizontale en inclusieve integratiebeleid om te focussen op het vereenvoudigen van de toegang tot de arbeidsmarkt van derdelanders, door de nadruk te leggen op de instroom en dit te verzekeren alsook op de preventie van ongekwalificeerde uitstroom naar onderwijs en segregatie in bepaalde steden. 

Deze projectoproep stelt middelen open die voorzien zijn voor integratie. De acties onder deze projectoproep richten zich tot het versterken van sociale activering van nieuwkomers uit derde landen.

Het concept ″activering″ verwijst vaak naar het sociale beleid dat tot doel heeft de uitkeringsgerechtigden te integreren op de arbeidsmarkt. Maar niet alle uitkeringsgerechtigden van het OCMW kunnen (op korte of middellange termijn) op de arbeidsmarkt geïntegreerd worden om zeer uiteenlopende redenen: ziekte, huisvestingsproblemen, kinderopvang, gebrek aan kwalificaties, het niet kennen van een van de landstalen, ..

De doelstelling van sociale activering is dus om de maatschappelijke participatie te verhogen en om sociaal isolement te doorbreken. Dit door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socioprofessionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een (latere) betaalde tewerkstelling. Het is de bedoeling dat de promotor een zo goed mogelijk op maat uitgewerkt en intensief sociaal activeringstraject aanbiedt aan nieuwkomers uit derde landen die te ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en te zwak zijn voor bestaande integratieprogramma’s georganiseerd op niveau van de Gemeenschappen.

Deze begeleiding zal zich focussen op verschillende levensdomeinen die integratie van derdelanders in onze samenleving in de weg staat. Dit kan gaan van het helpen zoeken naar betaalbare kinderopvang, het wegwerken van financiële schulden, het zoeken naar betaalbare en goede huisvesting, het zoeken van een oplossing voor mobiliteitsproblemen, het helpen met problemen op vlak van gezondheid, zoeken naar een oplossing voor een nietscolarisatie van kinderen,... alsook het toeleiden naar het bestaande taal- en/of opleidingsaanbod.

De grote OCMW’s (gemeente met meer dan 150.000 inwoners) die een project indienen, kunnen ook een vrijwillig partnerschap aangaan met één of meerdere andere OCMW’s van een gemeente met minder dan 150.000 inwoners. De bedoeling van het partnerschap is om de kennis en expertise te verspreiden die de voorbije jaren is opgedaan binnen de AMIF-projecten rond sociale activering van nieuwkomers. Het partnerschap kan daarom een coaching omvatten tussen een groot OCMW en één, twee of meerdere andere OCMW’s.

De coaching kan verschillende vormen aannemen. Zo kunnen de kleinere OCMW’s bij het grote OCMW stage lopen of voor een welbepaalde periode meedraaien in het team, maar het grote OCMW kan ook opleiding of teamcoaching organiseren, een lerend netwerk opzetten, een draaiboek delen, etc. De OCMW’s zijn vrij om de vorm en inhoud van het partnerschap zelf in te vullen, zolang het doel van het partnerschap, namelijk kennis delen over de sociale activering van nieuwkomers, behaald wordt. Als het grote OCMW een partnerschap aangaat met andere OCMW’s, engageert het zich om hen te introduceren in haar goede praktijk en hen te helpen om een effectief sociaal activeringsbeleid voor nieuwkomers uit te werken. 

Budget

Het beschikbare budget vanuit het AMIF voor deze projectoproep bedraagt 1.320.069,53 euro. De AMIF-toelage mag maximum 75% van de totale betoelaagbare kost bedragen. De POD Maatschappelijke integratie voorziet een cofinanciering van maximum 15% van de totale betoelaagbare kost van het project. 

Begunstigden

Doelgroep

De doelgroepen die in aanmerking komen voor de projecten zijn onderdanen van derde landen die legaal in België verblijven of, waar passend, legaal verblijf in België aan het verkrijgen zijn. Waar nodig moet rekening gehouden worden met de specifieke behoeften van de verschillende categorieën onderdanen van derde landen, met inbegrip van personen die internationale bescherming genieten, hervestigde of overgebrachte personen en in het bijzonder kwetsbare personen. Er moet een objectieve en controleerbare registratie gebeuren van de doelgroep tijdens de volledige verwezenlijking van de projecten. Deze registratie moet het mogelijk maken om een duidelijk onderscheid te maken tussen de doelgroep van de OCMW’s en die van het project. Elke projectpromotor moet zorgen voor een individueel financieel rapport, een inhoudelijk verslag, de communicatie, de opvolging en de controle van de ondersteuning.

Eindbegunstigden

Deze projectoproep staat open voor grote OCMW’s van gemeenten met meer dan 150.000 inwoners gezien hun federale missie die ze realiseren.

Info & contact

Alle projecten moeten ten laatste maandag 02/09/2019 om 23u59 ingediend worden, via mail aan amif.isf@ibz.eu. De projectvoorstellen (inclusief bijlagen) worden ingediend aan de hand van een standaard aanvraagformulier. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend. Alle info kan ook teruggevonden worden in het document in bijlage. 

Voor vragen contacteer amif.isf@ibz.eu of lisa.asselman@mi-is.be . 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons