U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Migratie > Calls >

AMIF: open projectoproep opvang

Deadline

Code

45

Inleiding

Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen tot het efficiënte beheer van de migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming, alsook het gemeenschappelijk immigratiebeleid, met volledige eerbiediging van de rechten en beginselen die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn verankerd.

Doelstellingen

Deze projectoproep stelt middelen open die voorzien zijn voor opvang. Deze projectoproep verschijnt in het kader van de bepalingen betreffende de materiële hulp die wordt toegekend aan de begunstigden van de opvang, zoals voorzien in de wet van 12 januari 2007.

De projecten die in het kader van deze projectoproep in aanmerking komen voor financiering tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2022 dragen bij tot:

(1) Versterking veerkracht van ons netwerk m.b.t. het opvangen van personen met een psychologische/psychiatrische problematiek.

1a. Faciliteren en organiseren van residentiële en ambulante hulpverlening voor verzoekers om internationale bescherming met een psychiatrische problematiek en/of met een hoge nood aan intensieve individuele psychologische begeleiding (netwerk breed aanbod of voor min. één opvangregio);

1b. Faciliteren en organiseren van mobiele teams van psychologen, die zowel op vaste tijden inzetbaar zijn als op vraag geconsulteerd kunnen worden voor verzoekers om internationale bescherming met psychologische problemen (netwerk breed of voor min. één opvangregio).

(2) Aanpassing van het opvangnetwerk aan de specifieke noden en kwetsbaarheden van rechthebbenden, in het bijzonder van nietbegeleide minderjarigen

2a. Versterken van de 3e – individuele - opvangfase van het opvangtraject voor NBMV (meer bepaald de lokale opvanginitiatieven), rekening houdend met de herstelgerichte visie van het Agentschap en met focus op de zelfstandigheid van de jongeren (netwerk breed of voor min. éen opvangregio).

2b. Faciliteren en organiseren van residentiële en ambulante hulpverlening of psycho-educatieve activiteiten voor zowel NBMV alsook begeleide minderjarigen met een psychiatrische problematiek en/of met een hoge nood aan intensieve individuele psychologische begeleiding (netwerk breed aanbod of voor min. één opvangregio).

2c. Aanbieden van een aangepaste informatievoorziening voor begunstigden die niet of onvoldoende bereikt worden met de huidige informatietools (folders, mobiele website met informatie) met bijzondere aandacht voor laaggeletterde verzoekers en/of begunstigden die zeldzame talen spreken, alsook het verhogen van de kennis binnen het netwerk voor omgang met een superdivers en meertalig publiek (netwerk breed);

2d. Ontwikkelen en ondersteunen van het Agentschap in het ontwikkelen van een visie en aanbevelingen rond begeleide kinderen in de opvang, inclusief onder meer een training en infopakket rond intrafamiliaal geweld, onderzoek naar het veiligheidsgevoel van kinderen in de opvang, ontwikkelen van een child protection policy (netwerk breed);

(3) Verhoging van de kwaliteit en flexibiliteit van het opvangnetwerk

3a. Herwerken en gelijkschakelen van de begeleidingstrajecten voor verzoekers om internationale bescherming en niet-begeleide minderjarigen alsook het uitwerken en uitvoeren van bijhorende vormingsmodules met het oog op de uitrol van deze begeleidingstrajecten in het ganse opvangnetwerk. De trajecten dienen netwerk breed te zijn (collectieve en individuele opvang) en integraal te zijn (inclusief terugkeer en integratietraject). Dit eveneens rekening houdend met de actuele initiatieven om het netwerk te digitaliseren.

3b. Uitvoeren van een studie naar de mogelijkheden voor het Agentschap om opvang te organiseren in modulaire geprefabriceerde woonunits die de kwaliteit van het netwerk verhogen en flexibel ingezet kunnen worden gerelateerd aan de instroom van begunstigden van de opvang.

(4) Nemen van gerichte initiatieven met het oog op het verbeteren van het samenleven zowel binnen de opvangstructuur als erbuiten

4a. Creëren van netwerken rond lokale opvanginitiatieven die de wederzijdse betrokkenheid van de gemeenschap en de bewoners op elkaar, verhogen (netwerk breed aanbod of voor min. één opvangregio);

4b. Ondersteunen van de opvangstructuren om de kennis van verzoekers om internationale bescherming inzake waarden en normen van onze samenleving verder te versterken en uit te diepen. Bijvoorbeeld via praatgroepen, rollenspelen, ontmoeting met rolmodellen,... . De initiatieven dienen netwerk-breed te zijn en oog hebben voor mogelijke taalbarrières;

4c. Ontwikkelen van een globale basisopleiding voor personeel in de opvangcentra rond begeleiden, vormen, werven en omkaderen van vrijwilligers, alsook ontwikkelen van een netwerk waar deze vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. (netwerk breed aanbod of voor min. één opvangregio);

Budget

Het beschikbare budget voor deze projectoproep bedraagt maximum 4.533.686,66 EUR. De middelen kunnen besteed worden van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2022. De AMIF-toelage mag maximum 75 % van de totale betoelaagbare kost van het project bedragen. Het bedrag van maximum 4.533.686,66 EUR is het EU bedrag voor 30 maanden.

Begunstigden

De doelgroep omvat :

A. onderdanen van derde landen die een vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus (in de zin van Richtlijn 2011/95/EU) genieten;

B. onderdanen van derde landen die een van onder punt A bedoelde vormen van internationale bescherming hebben aangevraagd en nog geen definitieve beslissing hebben gekregen;

C. onderdanen van derde landen die tijdelijke bescherming genieten (in de zin van Richtlijn 2001/55/EG);

D. onderdanen van derde landen die in een lidstaat worden of zijn hervestigd of die vanuit een lidstaat zijn overgebracht. De doelgroep staat beschreven in Artikel 5 van de Verordening 516/2014.

Info & contact

Alle projecten moeten ten laatste maandag 02/09/2019 om 23u59 ingediend worden, via mail aan amif.isf@ibz.eu. De projectvoorstellen (inclusief bijlagen) worden ingediend aan de hand van een standaard aanvraagformulier. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend.

Voor vragen contacteer amif.isf@ibz.eu of Eveline.Vandendriessche@fedasil.be

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons