U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Training of justice professionals covering civil law, criminal law or fundamental rights

Deadline

Code

JUST-JTRA-EJTR-AG-2020

Doelstellingen

Het doel is bij te dragen tot de effectieve en coherente toepassing van het EU-recht op het gebied van het burgerlijk recht, het strafrecht en de grondrechten, zoals vastgelegd in het EU-Handvest, door te helpen inspelen op de opleidingsbehoeften van justitieprofessionals op deze gebieden.

De prioriteiten voor 2020 zullen de financiering concentreren op opleidingsactiviteiten en hulpmiddelen voor opleidingsaanbieders, zoals hieronder beschreven, om:

1) de opleidingsbehoeften aanpakken en de grensoverschrijdende samenwerking van opleidingsaanbieders voor gevangenispersoneel en reclasseringspersoneel verbeteren;

2) ondersteuning van grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten:

 • voor justitie professionals, en / of
 • voor multiplicatoren, zoals gerechtelijke trainers of coördinatoren van EU-rechtbanken, wanneer er garanties zijn dat de multiplicatoren hun kennis op systematische wijze doorgeven aan andere beoefenaars van juridische beroepen, en / of
 • voor beroepsoverschrijdende beroepsopleiding, om discussies in verschillende juridische beroepen over de toepassing van EU-wetgeving te stimuleren en bij te dragen tot een Europese juridische cultuur over beroepsgrenzen heen.
   

Budget

Voor deze oproep wordt €5.350.000 voorzien.

Begunstigden

De call is bedoeld voor alle EU lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, en inclusief Albanië en Montenegro.

Info & contact

Meer informatie staat op het portaal van de Europese Commissie. Indienen kan via hetzelfde portaal.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit programma is om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen. Het programma wil

 • Juridische samenwerking in burgerlijke- en strafzaken faciliteren en de rule of law promoten
 • Juridische training ondersteunen
 • Toegang tot justitie voor iedereen faciliteren

Welke soort acties:

Het Justitieprogramma zal volgende acties steunen:

 • Bewustmaking en informatieverspreiding om de kennis van het beleid en recht van de Unie te verbeteren
 • Wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht en de rechtsstelsels van de lidstaten te versterken.
 • Analyse en monitoring ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen schaden.
 • Opleidingen ter verbetering van de kennis van de justitiële instrumenten, het beleid en het recht van de Unie en haar betreffende jurisprudentie.
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking.
 • Ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken.
 • Bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een netwerk van nationale contactpunten.

Budget

Budget 2021-2027: 305 miljoen euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Rights and Values Programma
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap

Info & contact

Contact Europese Commissie
E. EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Lees meer
Volg ons