U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

To enhance rights of persons suspected or accused of crime and the rights of the victims of crime

Deadline

Code

JUST-JACC-AG-2020

Doelstellingen

De doelstellingen van deze oproep zijn:

 • bijdragen aan de effectieve en coherente toepassing van het EU-strafrecht op het gebied van de rechten van personen die verdacht of beschuldigd worden van misdrijven (prioriteit van procedurele rechten);
 • bijdragen aan de effectieve en coherente toepassing van het EU-strafrecht op het gebied van de rechten van slachtoffers van misdrijven (prioriteit van slachtoffers).

Projecten kunnen onderstaande elementen bevatten:

 • analytische activiteiten, zoals gegevensverzameling en het creëren van databases, enquêtes, onderzoek enz .;
 • wederzijds leren, uitwisseling van goede praktijken, ontwikkeling van werkmethoden die mogelijk aan andere deelnemende landen kunnen worden overgedragen;
 • uitwisseling en verstrekking van informatie en ontwikkeling van informatie-instrumenten;
 • capaciteitsopbouw voor professionals;
 • het vergemakkelijken van de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten (inclusief waar relevant nationale deskundigen of agentschappen die zich bezighouden met de aspecten waarop deze oproep betrekking heeft) en / of beoefenaars van juridische beroepen en / of dienstverleners (inclusief multidisciplinaire netwerken op EU- of internationaal, nationaal, regionaal of lokaal niveau);
 • communicatieactiviteiten, waaronder de verspreiding van informatie over rechten en activiteiten die het bewustzijn vergroten van de bestaande regels inzake rechten op EU- en nationaal niveau, relevant voor de prioriteiten van de oproep;
 • opleidingsactiviteiten, zolang deze van aanvullende aard zijn en niet het hoofddoel van het project zijn.

Budget

Voor deze call werd €3.000.000 voorzien.

Begunstigden

De call is bedoeld voor alle EU lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, en inclusief Albanië en Montenegro.

Info & contact

Meer informatie en een tool om projecten in te dienen staat op het portaal van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit programma is om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen. Het programma wil

 • Juridische samenwerking in burgerlijke- en strafzaken faciliteren en de rule of law promoten
 • Juridische training ondersteunen
 • Toegang tot justitie voor iedereen faciliteren

Het volledige werkprogramma 2021-2022 kan u hier nalezen

Welke soort acties:

Het Justitieprogramma zal volgende acties steunen:

 • Bewustmaking en informatieverspreiding om de kennis van het beleid en recht van de Unie te verbeteren
 • Wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht en de rechtsstelsels van de lidstaten te versterken.
 • Analyse en monitoring ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen schaden.
 • Opleidingen ter verbetering van de kennis van de justitiële instrumenten, het beleid en het recht van de Unie en haar betreffende jurisprudentie.
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking.
 • Ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken.
 • Bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een netwerk van nationale contactpunten.

Budget

Budget 2021-2027: 305 miljoen euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Citizens, Equality, Rights and Values Programma (CERV)
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap

Info & contact

Contact Europese Commissie
E. EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Lees meer
Volg ons