U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Promote the effective implementation of the principle of non-discrimination

Deadline

Code

REC-RDIS-DISC-AG-2019

Doelstellingen

Om ten minste een van de volgende gronden voor discriminatie aan te pakken die zijn vermeld in Art. 19 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: raciale of etnische afkomst, religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Acties moeten gericht zijn op, in het bijzonder:

1. Bevordering van diversiteitsmanagement in de publieke en private sector, dit omvat het toenemende aantal diversiteitsvestingen door EU-lidstaten, ondertekenaars en concrete acties die diversiteit op de werkplek bevorderen met betrekking tot de zes gronden of intersectionaliteit.

Indicatief budget van € 500 000

2. Bestrijding van discriminatie op grond van seksuele geaardheid in de samenleving en bevordering van de rechten van LGBTI-mensen door de uitvoering van de actielijst ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI. In het bijzonder concrete en praktische acties om mensen bewust te maken van de gelijkheid van LHBTI's of om professionals op te leiden op relevante gebieden die belangrijk zijn voor het bevorderen van gelijkheid van LGBTI-mensen. Prioriteit zal worden gegeven om ervoor te zorgen dat er financiering is voor ten minste één project dat gericht is op transgendergelijkheid en één project dat is gericht op intersekse-gelijkheid.

Indicatief budget € 1 100 000

3. Bestrijding van discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, ras en / of etnische afstamming (met uitzondering van haatzaaien) en / of meervoudige discriminatie, om bij te dragen tot de handhaving en effectieve uitvoering van het recht en het beleid van de Unie, zoals de belangenvertegenwoordiging van slachtoffers; onafhankelijke monitoring, bewustmaking, vroegtijdige waarschuwing en rapportage. Aanvragers worden aangemoedigd om organen voor gendergelijkheid bij hun projecten te betrekken en de problemen aan te pakken die in de aanbeveling van de Commissie over normen voor instanties voor gelijke behandeling [1] aan de orde komen.

Indicatief budget € 1 000 000

4. Versterking van de strijd tegen antigyptisme en verschillende vormen van discriminatie van Roma, waaronder segregatie op het gebied van de ruimte en scholen, discriminatie bij (toegang tot) banen, gezondheid en huisvesting, gedwongen uitzettingen, en meervoudige discriminatie. Dit omvat het bevorderen van maatschappelijke steun voor integratie en desegregatie van de Roma, bevordering van politieke, sociale en culturele participatie van Roma, versterking van de Roma-jeugd, vrouwen en kinderen, en bevordering van hun deelname aan de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en monitoring van het beleid dat op hen van invloed is; ondersteuning van capaciteitsopbouw van Roma en pro-Roma-maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn.

Indicatief budget € 1 000 000

5. Verbetering van de verzameling van gelijkheidsgegevens in de publieke en / of particuliere sector door de invoering van nieuwe instrumenten ter bevordering van het verzamelen en gebruiken van gelijkheidsgegevens, door bestaande gegevens in de lidstaten in kaart te brengen en door interacties met andere soorten beschikbare gegevens en onderzoek te verbeteren, een diagnose te ontwikkelen hulpmiddel dat gemakkelijk door de particuliere sector, met inbegrip van het MKB, kan worden gebruikt om hun diversiteit te beoordelen.

Indicatief budget € 400.000

Budget

Totaal budget is 4 miljoen euro.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma) 
 • Internationale organisaties

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte 
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons