Netwerken van steden 2019

Deadline

Inleiding

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. Gemeenten en verenigingen die op lange termijn samenwerken aan een gemeenschappelijk onderwerp, kunnen de wens koesteren om netwerken tussen steden te ontwikkelen om hun samenwerking duurzamer te maken.

Doelstellingen

Netwerken tussen gemeenten over vraagstukken van gemeenschappelijk belang blijken een belangrijk middel om goede praktijken uit te wisselen. Stedenbanden vormen een sterke band tussen gemeenten; daarom moet het potentieel van de netwerken dat ontstaat door een reeks stedenbanden te koppelen, worden benut om thematische en langdurige samenwerking tussen steden te ontwikkelen. De Europese Commissie ondersteunt de ontwikkeling van dergelijke netwerken, die van belang zijn voor de totstandkoming van een gestructureerde, intensieve en veelzijdige samenwerking en die daarmee helpen de impact van het programma zo groot mogelijk te maken.  

Budget

Maximaal 150.000 euro

Begunstigden

Steden en gemeenten, stedenbandencomités, vzw’s die de lokale autoriteiten vertegenwoordigen, netwerken van steden en gemeenten, andere niveaus van lokale en regionale autoriteiten. Andere organisaties betrokken in het project kunnen ook non-profit maatschappelijke organisaties zijn. Organisaties van minimum 4 deelnemende landen (min. 1 EU lidstaat) Het programma staat open voor deelname van de volgende landen: a) de lidstaten; b) de toetredende landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, overeenkomstig de algemene beginselen en algemene voorwaarden voor de deelname van die landen aan programma's van de Unie, die zijn vastgesteld in de respectieve raamovereenkomsten, besluiten van de Associatieraad of soortgelijke overeenkomsten; c) de EVA-landen die partij zijn bij de EER-overeenkomst, krachtens die overeenkomst.

Info & contact

Meer info en documenten vind je terug via deze pagina! 

Bij vragen kan je contact opnemen met Jill Everaerdt (Departement CJM) via dit adres: europavoordeburger@vlaanderen.be

Partneroproep(en)

Naam organisatie
Leposavic Municipality
Omschrijving

De gemeente Leposavic wil een sterke samenwerking met partners op touwen zetten en de eigen gemeente promoten. Daarnaast willen ze good practices, expertise, lokaal beleid, strategieën en ontwikkelingsplannen uitwisselen. Ze wensen een focus te leggen op

 • Landbouw
 • Toerisme
 • Rurale en regionale ontwikkeling
 • Duurzaam bosbeheer
 • Goed bestuur en publieke participatie
 • Jeugd, cultuur en onderwijs
 • E-government

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Europa voor de Burger

Inleiding

Het Europa voor de burger programma bestaat uit twee acties:

 • Europees gedenken: om de betekenis van vrijheid, democratie en respect voor de mensenrechten naar waarde te schatten, moeten we de herinneringen aan het verleden levend houden. Binnen deze prioriteit ontwikkelt u acties die discussies stimuleren over de oorzaken van totalitaire regimes in Europa. Ook activiteiten rond andere sleutelmomenten komen in aanmerking. Daarbij staan tolerantie, wederzijds begrip, interculturele dialoog en verzoening centraal
 • Democratisch engagement en burgerparticipatie: burgers laten deelnemen aan het besluitvormingsproces van de Europese Unie – in alle fasen. Dat is het doel van deze prioriteit. Onder deze actie zijn stedenbanden mogelijk, netwerken van steden en projecten van maatschappelijke organisaties

Het programma wordt aangevuld met een horizontale actie. Het valorisatie-initiatief ondersteunt capaciteitsopbouw door het uitwisselen van beste praktijken, bundelen van ervaringen en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Europa voor de burger programma

 • Acties gericht op van elkaar leren en samenwerking
 • Ontmoetingen van burgers, stedenbanden, netwerken van partnersteden
 • Projecten in transnationale partnerschappen
 • Herdenkingsprojecten met een Europese dimensie
 • Uitwisselingen met behulp van ICT en sociale media
 • Structurele ondersteuning van organisaties
 • Analytische activiteiten op het niveau van de Unie, zoals specifieke studies
 • Bewustmakings- en verspreidingsactiviteiten
 • Conferenties, herdenkingen en prijsuitreikingen 
 • Deskundigenvergaderingen en studiebijeenkomsten

Doelstellingen

Europa voor de Burger draagt bij tot de kennis over de Unie en haar geschiedenis. En moedigt actief Europees burgerschap aan.

Budget

Het Europa voor de Burger programma is een redelijk ‘klein’ programma. Het bedraagt 185,47 miljoen euro.

Begunstigden

Wie kan er deelnemen aan het Europa voor de burger programma?
Het programma staat open voor alle belanghebbenden die het Europese burgerschap en de Europese integratie bevorderen, in het bijzonder:

 • Stedenbandencomités
 • Internationale organisaties
 • Maatschappelijke organisaties
 • Lokale en regionale overheden en organisaties
 • Culturele, jeugd-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen 
 • Europese organisaties die onderzoek naar overheidsbeleid doen

Welke landen komen in aanmerking voor het Europa voor de burger programma?

 • EU-lidstaten
 • begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
 • landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte

Info & contact

Europa voor de Burger - Contactpunt Vlaanderen: europavoordeburger@vlaanderen.be

Meer lezen
eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Lees meer
Volg ons