U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Grants for actions with Member States for capacity building of the alternative dispute resolution bodies for consumer disputes

Deadline

Code

CONS-ADR-202

Inleiding

Het doel van de oproep is om de toegang van consumenten tot alternatieve regelingen voor geschillenbeslechting (ADR) overeenkomstig Richtlijn 2013/11 / EU te vergemakkelijken, onder meer door maatregelen voor kwetsbare consumenten, het opzetten van een netwerk van nationale instanties voor alternatieve geschillenbeslechting en het bevorderen van monitoringactiviteiten op de functioneren en de effectiviteit van mechanismen voor geschillenbeslechting.

De verwachte resultaten zijn dat ADR-organen toegankelijker worden voor de consumenten, ook in de grensoverschrijdende context, en hun operationele capaciteit verbeteren bij het oplossen van consumentengeschillen.

Budget

Het totale voor medefinanciering van de acties uitgetrokken bedrag beloopt 500 000 EUR.

Het maximale cofinancieringspercentage voor elke actie is 50% van de in aanmerking komende kosten, binnen het volgende
plafonds;

 • Voor elk geselecteerd voorstel voor een enkele begunstigde kan de gevraagde minimale subsidie ​​niet zijn lager dan 10 000 EUR, terwijl de maximale aangevraagde subsidie ​​niet hoger mag zijn dan 60 000 EUR.
 • Voor elk geselecteerd voorstel met meerdere begunstigden (ingediend door een consortium van ten minste twee entiteiten), mag de gevraagde minimumsubsidie ​​niet lager zijn dan 20 000 EUR, terwijl deze maximaal is de gevraagde subsidie ​​mag niet meer bedragen dan 60 000 EUR.

Begunstigden

Aanvragers moeten een entiteit zijn die aangegeven is bij de Europese Commissie op basis van de richtlijn omtrent consumentengeschillen.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Consumentenprogramma

Inleiding

Het Consumentenprogramma bewaakt de rechten van de Europese burgers op de markt en zet daarom in op:

 • Behoud en verbetering van productveiligheid door doortastende veiligheidscontrole in de EU
 • Steun voor consumentenorganisaties, voor betere opleidingen van (kwetsbare) consumenten en voor dataverzameling voor het consumentenbeleid
 • De garantie van de hoge standaard van consumentenrechten in de EU door slimme regelgeving en efficiënte, eenvoudige en goedkope rechtsmiddelen, zoals geschillenbeslechting 
 • Steun voor nationale handhavingsautoriteiten van consumentenrechten

Doelstellingen

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Consumentenprogramma

Veiligheid:

 • wetenschappelijk advies en risicoanalyse van producten met relevantie voor de gezondheid en de veiligheid van de consumenten
 • coördinatie van markttoezicht en acties om productveiligheid te garanderen 
 • onderhoud en verdere uitbouw van databanken over cosmetische producten

Informatie en opleiding van consumenten:

 • Betere toegang tot data voor besluitvorming binnen consumentenbeleid
 • Steun aan Europese consumentenorganisaties en capaciteitsopbouw voor sterkere nationale en regionale consumentenorganisaties
 • Meer transparantie van de markten voor vergelijkbare, eenvoudige en betrouwbare (grensoverschrijdende) handel
 • Verbetering van consumenteneducatie als levenslang proces, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen 
 • Organisatie van evenementen van het Europees voorzitterschap op het vlak van consumentenbeleid

Rechten en rechtsmiddelen:

 • Voorbereiding door de Europese Commissie van wetgeving die de consument beschermt
 • Monitoring en evaluatie van de omzetting van EU-regelgeving en van de impact ervan op de consumentenmarkten
 • Controle en ondersteuning van de toegang tot (alternatieve) geschillenbeslechting, zoals het Europese onlinesysteem en netwerking tussen nationale geschillenbeslechtingsinstanties

Handhaving:

 • Coördinatie en controle van handhavingacties 
 • Financiële steun voor gemeenschappelijke acties met publieke en non-profitorganisaties die bijstand geven aan consumenten voor betere rechtstoepassing en (buitengerechtelijke) (online)geschillenbeslechting

Budget

Het budget van het Consumentenprogramma bedraagt 189 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Consumentenprogramma?

 • Europese consumentenorganisaties
 • Internationale en Europese ngo’s, onafhankelijk van het bedrijfsleven en handel
 • Door de EU erkende wettelijke handhavingsautoriteiten
 • Klachtenorganen in de lidstaten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Consumentenprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten 
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Europees contactpunt
Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten
eahc@ec.europa.eu
T +352 430 13 20 15

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/consumers/index.html

Lees meer
Volg ons