U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals to promote the effective implementation of the principle of non-discrimination

Deadline

Code

REC-RDIS-DISC-AG-2020

Inleiding

Zes prioriteiten worden geïdentificeerd binnen deze call: 

Prioriteit 1. Bevordering van diversiteitsbeheer en inclusie op de werkplek, zowel in de openbare als in de particuliere sector.

Dit omvat het toenemende aantal diversiteitshandvesten door EU-lidstaten, hun ondertekenaars en concrete acties die diversiteit en inclusie op de werkplek bevorderen met betrekking tot de zes gronden voor discriminatie of intersectionaliteit.

Indicatief budget van € 500.000

Prioriteit 2. Bestrijding van discriminatie op grond van seksuele geaardheid in de samenleving en bevordering van de gelijkheid van LGBTI-mensen door de uitvoering van de LGBTI-actielijst.

Concrete en praktische acties om het bewustzijn voor LGBTI-gelijkheid in onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid te vergroten en / of om professionals op te leiden op relevante gebieden die belangrijk zijn voor het bevorderen van gelijkheid van LGBTI-mensen, met name voorstellen die gericht zijn op transgendergelijkheid en intersekse-gelijkheid.

Indicatief budget € 1 000 000

Prioriteit 3. Bestrijding van discriminatie op grond van ras of etnische afstamming en / of meervoudige discriminatie.

De nadruk ligt op het bijdragen aan de handhaving en effectieve uitvoering van de EU-wetgeving inzake non-discriminatie (Richtlijn rassengelijkheid 2000/43 / EG), zoals belangenbehartiging van slachtoffers, onafhankelijke monitoring, vroegtijdige waarschuwing en rapportage.

Aanvragers worden aangemoedigd om gelijkheidsorganen bij hun projecten te betrekken en de problemen aan te pakken die worden weerspiegeld in de aanbeveling van de Commissie over normen voor gelijkheidsorganen [1].

Indicatief budget € 1 000 000

Prioriteit 4. Versterking van de strijd tegen anti-zigeuners en verschillende vormen van discriminatie van Roma.

De nadruk zal liggen op discriminatie in (toegang tot) onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting, zoals ruimtelijke en scholingsscheiding, gedwongen uitzettingen, en meervoudige discriminatie (van Roma-jongeren, vrouwen, kinderen, enz.); ondersteuning van transnationale samenwerking bij de bestrijding van discriminatie en bevordering van de inclusie van EU-mobiele Roma; antigypsyisme bestrijden door stereotypen te bestrijden, wantrouwen en het algemene publiek bewust te maken van de Roma-geschiedenis (inclusief erkenning van de Roma-holocaust als onderdeel van waarheids- en verzoeningsprocessen en bevordering van de opname van de Roma-geschiedenis in pedagogisch materiaal voor leerlingen in samenwerking met de relevante nationale autoriteiten); bevordering van inclusieve openbare diensten en samenwerking met de particuliere sector voor het creëren van etnisch diverse werkomgevingen en het aanmoedigen van openbare instellingen en bedrijven om Roma op te nemen in hun diversiteitswerkplannen. Ondersteuning van de capaciteitsopbouw van Roma en pro-Roma maatschappelijke organisaties die actief zijn op bovengenoemde gebieden.

Indicatief budget € 1 000 000

Prioriteit 5. Beperkt tot overheidsinstanties: bevordering van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid

Dit omvat acties om discriminatie in het veld te voorkomen en te bestrijden, evenals initiatieven gericht op het versterken, ondersteunen en beschermen van groepen en individuen die te maken hebben met vormen van discriminatie. Het beoogt ook het aanpakken van onderrapportage en het opbouwen van vertrouwen tussen gemeenschappen en overheden. Acties kunnen capaciteitsopbouw van nationale, regionale of lokale autoriteiten, met inbegrip van gelijkheidsinstanties, verbetering van de coördinatie en samenwerking ter bevordering van gelijke behandeling, verbetering van de reacties op discriminatie, alsmede betere toepassing en handhaving op basis van EU-beleid en wetgeving op dit gebied omvatten. , in het bijzonder Aanbeveling C (2018) 3850 van de Commissie betreffende normen voor instanties voor gelijkheid en de Aanbeveling van de Raad van 2013 over effectieve maatregelen voor integratie van de Roma.

Indicatief budget € 1 000 000

Prioriteit 6. Beperkt tot overheidsinstanties: gegevens over gelijkheid verzamelen

Om gemeenschappelijke lacunes en uitdagingen in de gelijkheidsgegevens in de EU aan te pakken, heeft de subgroep gelijkheidsgegevens van de Europese Commissie de richtsnoeren ontwikkeld voor het verbeteren van de verzameling en het gebruik van gegevens over gelijkheid (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and -grondsrechten / bestrijding van discriminatie / aanpak van discriminatie / netwerk-experts-veld-anti-discriminatie_nl) en het compendium van praktijken inzake gegevens over gelijkheid (https://fra.europa.eu/en/theme/racism-related- intoleranties / racisme-compendium-practices).

De richtsnoeren beschrijven een aantal concrete institutionele en operationele stappen die EU-lidstaten kunnen nemen om de verzameling en het gebruik van gegevens over gelijkheid te verbeteren. Ze suggereren hoe de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens kan worden verbeterd en hoe zij het effectieve gebruik ervan kunnen bevorderen bij het ontwikkelen van op feiten gebaseerd beleid voor gelijkheid en non-discriminatie en het toezicht op de effectieve uitvoering ervan.

Bovendien heeft het Agentschap van de Europese Unie voor de grondrechten ook een online compendium van bijna 40 praktijken uit 15 landen gepubliceerd over het verzamelen en gebruiken van gegevens over gelijkheid (https://fra.europa.eu/en/news/2019/better-data -betere-gelijkheid).

De acties zijn gericht op het ontwikkelen van een gecoördineerde aanpak voor het verzamelen en gebruiken van gegevens over gelijkheid, inclusief overleg met relevante belanghebbenden en getroffen gemeenschappen bij het ontwerpen en uitvoeren van gegevensverzameling; om te bepalen wie het risico loopt op discriminatie; om het bewustzijn van het belang van dergelijke gegevens te vergroten.

Indicatief budget € 500.000

Doelstellingen

Prioriteit 1. Bevordering van diversiteitsbeheer en inclusie

 • toename van het aantal diversiteitshandvesten en van bedrijven die bij een charter zijn aangesloten;
 • toegenomen business case van diversiteit door versterkte banden tussen de academische / onderzoeksgemeenschap en het bedrijfsleven;
 • meer inclusieve werkplekken en samenlevingen;
 • verhoogde Europese instrumenten voor het meten van diversiteit en inclusie op de werkplek.

Prioriteit 2. Bestrijding van discriminatie op grond van seksuele geaardheid

 • de lijst met acties van de Commissie om de gelijkheid van LGBTI te bevorderen, wordt uitgevoerd;
 • verhoogde rapportage van gevallen van discriminatie op grond van seksuele geaardheid;
 • toegenomen bewustzijn van uitdagingen van LGBTI-gelijkheid.

Prioriteit 3. Bestrijding van discriminatie op grond van ras en / of etnische afstamming

 • gelijke kansen voor mensen van alle rassen en / of etnische afkomst worden bevorderd;
 • meer kennis van de EU- en nationale non-discriminatiewetgeving en van administratieve praktijken op het gebied van non-discriminatie, inclusief praktijken en beleid met betrekking tot meervoudige discriminatie;
 • verhoogd bewustzijn van rechten, bescherming en belangenvertegenwoordiging van slachtoffers van discriminatie op grond van ras of etnische afstamming;
 • effectievere uitvoering en handhaving van de wetgeving inzake non-discriminatie, alsmede verbeterde onafhankelijke monitoring en rapportage.

Prioriteit 4. Versterking van de bestrijding van discriminatie van Roma

 • verminderde discriminatie en anti-zigeuner;
 • effectievere uitvoering van de wetgeving inzake non-discriminatie;
 • positievere vertelling en tolerante perceptie van Roma bij het grote publiek;
 • verhoogde bijdrage van nationale, regionale of lokale activiteiten aan de ontwikkeling van beleid ter bestrijding van antigypsyisme en discriminatie;
 • verbeterde participatie van de Roma bij het ontwerpen, uitvoeren en monitoren van beleid.

Prioriteit 5. Beperkt tot openbare autoriteiten: bevordering van non-discriminatie

 • vergroot het bewustzijn van de burgers van hun recht op gelijke behandeling zonder discriminatie;
 • verbeterde ondersteuning van slachtoffers;
 • nauwere samenwerking ter bevordering van gelijke behandeling / verbeterde respons op discriminatie;
 • verminderde discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Prioriteit 6. Beperkt tot overheidsinstanties: gegevens over gelijkheid verzamelen

 • identificatie van de belangrijkste hiaten en tekortkomingen bij het verzamelen van gegevens over gelijkheid;
 • verbeterde kwaliteit van gegevensverzameling over gelijkheid en verbeterde methodologische aanpak (bijv. definitie en vergelijkbaarheid van gegevens over gelijkheid) en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens over gelijkheid;
 • betere interinstitutionele samenwerking bij het verzamelen van gegevens over gelijkheid.

Begunstigden

Om in aanmerking te komen voor de eerste, tweede, derde en vierde prioriteit:

De aanvrager en de partners moeten overheidsinstanties of particuliere organisaties zijn, naar behoren gevestigd in een van de landen die aan het programma deelnemen, of internationale organisaties.

Organisaties die winstgericht zijn, mogen alleen aanvragen indienen in samenwerking met openbare instellingen of particuliere organisaties zonder winstoogmerk.

Om in aanmerking te komen onder de vijfde en zesde prioriteit:

Aanvragers moeten overheidsinstanties zijn van een van de landen die aan het programma deelnemen; partners moeten openbare entiteiten of particuliere organisaties zijn, naar behoren gevestigd in een van de landen die deelnemen aan het programma, of internationale organisaties.

In het kader van het REC-programma worden entiteiten die gelieerd zijn aan een begunstigde en gelieerde derden niet als projectdeelnemers beschouwd, tenzij ze als partners in het voorstel zijn opgenomen.

Info & contact

Alle informatie is hier te vinden.

Neem contact op met de helpdesk van het REC-programma voor verdere assistentie met betrekking tot de oproep, onderwerpen en de inhoud van voorstellen EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma) 
 • Internationale organisaties

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte 
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons