U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate speech online

Deadline

Code

REC-RRAC-RACI-AG-2020

Inleiding

Ondersteuning van een alomvattende aanpak van de preventie en bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie zoals antisemitisme, anti-moslimracisme, homofobie, transfobie, antigypsisme en afrofobie, inclusief online, en ondersteuning van concrete acties ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat geconfronteerd met specifieke groepen en gemeenschappen, worden de volgende prioriteiten gefinancierd.

Hoewel verschillende maatregelen en initiatieven worden genoemd, wordt niet gevraagd om ze allemaal in één enkel voorstel op te nemen. Voorstellen met een sterke focus worden zeer gewaardeerd.

Prioriteit 1. Racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie voorkomen en bestrijden

Focussen op:

 • acties ter voorkoming en bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie en hun uitingen op het terrein, met name haatmisdrijven en haatzaaien;
 • initiatieven gericht op empowerment, ondersteuning en bescherming van groepen, gemeenschappen en individuen die getroffen zijn door uitingen van vormen van intolerantie, in het bijzonder haatmisdrijven en haatzaaiende spraak, met bijzondere aandacht voor afrofobie;
 • maatregelen om een ​​beter begrip en een betere dialoog tussen verschillende groepen en gemeenschappen te bevorderen, onder meer door voort te bouwen op de rol van gemeenschapsleiders, jongeren en multiplicatoren, over hoe zij kunnen bijdragen aan een dergelijke dialoog;

Specifieke en gerichte maatregelen en initiatieven die gericht zijn op intensivering van (i) de preventie en bestrijding van antisemitisme en (ii) het aanpakken van racisme tegen moslims of individuen die als zodanig worden beschouwd, krijgen prioriteit.

(i) Voorstellen die gericht zijn op preventie en bestrijding van antisemitisme kunnen omvatten:

 • maatregelen die alle vormen van antisemitische vooroordelen - online en offline - voorkomen en bestrijden op basis van gemeenschappelijke normen en definities; bevordering van kennis over hedendaagse manifestaties van antisemitisme en de relatie ervan met andere vormen van haat;
 • maatregelen ter ondersteuning van de uitvoering van acties in de Verklaring van de Raad (15213/18) over de bestrijding van antisemitisme en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke veiligheidsaanpak om Joodse gemeenschappen en instellingen in Europa beter te beschermen
 • maatregelen die het joodse leven bevorderen en / of bijdragen aan een beter begrip van joodse tradities, de geschiedenis en bijdrage van joodse mensen in Europa voor en na de Shoah, met een focus op lokale contexten en onderzoek.
 • maatregelen die kennis en educatie over de Shoah bevorderen voor bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, nieuwe vormen van herinnering ontwikkelen in het licht van afnemende kennis over de Holocaust.
 • maatregelen die gemeenschappen aanmoedigen om samen te werken bij de preventie van antisemitisme en om Joodse gemeenschappen sterker te maken;
 • maatregelen die effectieve ondersteuning voor slachtoffers van antisemitische incidenten ontwikkelen en implementeren en / of de verzameling en vergelijkbaarheid van gegevens over antisemitische incidenten verbeteren op basis van gemeenschappelijke normen.

(ii) Voorstellen die gericht zijn op de aanpak van racisme tegen moslims of individuen die als zodanig worden beschouwd, kunnen zijn:

 • maatregelen om het publiek bewust te maken van het fenomeen van anti-moslimracisme, onder meer door het bevorderen van b.v. gegevensregistratie van haatmisdrijven en rapportage door slachtoffers;
 • maatregelen ter versterking van de capaciteit van maatschappelijke organisaties en beroepsbeoefenaren om slachtoffers van anti-moslimracisme en haatmisdrijven te ondersteunen;
 • maatregelen om negatieve stereotypen, intolerantie en haatzaaiende uitingen (inclusief online) tegen moslimgemeenschappen en mensen die als moslim worden beschouwd aan te pakken. In het bijzonder door middel van educatie en bewustmakingsactiviteiten, waaronder gemeenschapswerk dat voortbouwt op de rol van gemeenschapsleiders, jongeren en multiplicatoren;
 • initiatieven om de intersectionele dimensie van discriminatie aan te pakken, b.v. tegen moslimvrouwen, met name wat betreft toegang tot onderwijs, diensten en de arbeidsmarkt.


Indicatief budget voor prioriteit (1): € 4 930 000

Prioriteit 2. Haatspraak online bewaken, voorkomen en tegengaan

Focussen op:

maatregelen en initiatieven die voortvloeien uit de samenwerking van belangrijke actoren (bijv. overheden, het maatschappelijk middenveld en particuliere bedrijven) om online haatzaaiende uitingen op sociale mediaplatforms / internetbedrijven te melden en tegen te gaan;
geavanceerde onderzoeksactiviteiten om kennis en begrip van de ecosystemen van haatzaaiende taal en extremisme online te vergroten.
preventie-, educatie- en bewustmakingsinitiatieven, met name voor jongeren, betreffende haatzaaiende taal en de bevordering van online tolerantieverhalen;

Indicatief budget voor prioriteit (2): € 2 000 000

Prioriteit 3. Beperkt tot overheidsinstanties: verbetering van de reacties op racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie op nationaal, regionaal en lokaal niveau

De beperkte oproep moet gericht zijn op capaciteitsopbouw van overheidsinstanties, waaronder:

 • verbetering van de reacties van nationale, regionale en lokale autoriteiten om haatmisdrijven en wetgeving inzake haatzaaiende spraak in de praktijk toe te passen, met name door opleiding van rechtshandhavingsinstanties, voortbouwend op de richtsnoeren die zijn opgesteld in het kader van de werkzaamheden van de Groep op hoog niveau ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie ("Hate crime training voor wetshandhavings- en strafrechtautoriteiten: 10 belangrijkste leidende principes", februari 2017) en van activiteiten in gerelateerde projecten;
 • het opzetten van netwerken van overheidsinstanties, met name op regionaal of lokaal niveau, om gerichte nationale, regionale of lokale actieplannen tegen racisme, vreemdelingenhaat of andere vormen van intolerantie te ontwerpen en uit te voeren.
 • het creëren van specifieke platforms voor dialoog en uitwisseling van goede praktijken tussen relevante overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties en praktijkmensen, inclusief met een focus op specifieke gronden van haat en intolerantie (zoals anti-moslimhaat of antisemitisme)
 • verbetering van de registratie van haatmisdrijven en gegevensverzameling in de lidstaten, met name op basis van de belangrijkste leidende beginselen ("Verbetering van de registratie van haatmisdrijven door wetshandhavingsinstanties - belangrijkste leidende beginselen", december 2017), ontwikkeld door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten led-subgroep voor het verbeteren van de registratie van haatmisdrijven door wetshandhavingsinstanties;
 • verbetering van de ondersteuning van slachtoffers van haatmisdrijven en haatzaaiende uitingen op nationaal, regionaal of lokaal niveau, aanpak van onderrapportage, het opbouwen van vertrouwen tussen gemeenschappen en overheidsinstanties, met name voortbouwend op de richtsnoeren die zijn ontwikkeld door de groep op hoog niveau ter bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie ("Zorgen voor rechtvaardigheid, bescherming en ondersteuning van slachtoffers van haatmisdrijven en haatzaaien: 10 belangrijke leidende principes", december 2017);


Indicatief budget voor prioriteit (3): € 1 000 000 (beperkt tot de overheid als hoofdaanvragers)

Budget

7 930 000 euro

Begunstigden

Om in aanmerking te komen voor de eerste en tweede prioriteit:

- De aanvrager en de partners moeten overheidsinstanties of particuliere organisaties zijn, naar behoren gevestigd in een van de landen die aan het programma deelnemen, of internationale organisaties. Organisaties die winstgericht zijn, mogen alleen aanvragen indienen in samenwerking met openbare instellingen of particuliere organisaties zonder winstoogmerk.

Om in aanmerking te komen voor de derde prioriteit:

- De aanvrager moet een overheidsinstantie zijn van een van de landen die aan het programma deelnemen; partners moeten overheidsinstanties of particuliere organisaties zijn, naar behoren gevestigd in een van de landen die aan het programma deelnemen, of internationale organisaties;

Info & contact

Alle informatie is hier te vinden.

Neem contact op met de helpdesk van het REC-programma voor verdere assistentie met betrekking tot de oproep, onderwerpen en de inhoud van voorstellen EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma) 
 • Internationale organisaties

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte 
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons