U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals to improve the awareness on EU citizenship rights and inclusion of mobile EU citizens and to support coordination among national authorities competent in electoral matters

Deadline

Code

REC-RCIT-CITI-AG-2020

Inleiding

Deze call bestaat uit twee prioriteiten: 

Prioriteit 1. De acties beogen het burgerschap van de Unie te verbeteren en te ontwikkelen

Meer specifiek om: het bewustzijn te bevorderen, gegevens te verzamelen en kennis op te bouwen met betrekking tot EU-burgerschapsrechten en bijbehorende Europese gemeenschappelijke waarden en gemeenschappelijke democratische normen; de opname en verstrekking van informatie aan mobiele EU-burgers en hun familieleden bevorderen; democratische participatie van mobiele EU-burgers en ondervertegenwoordigde groepen, waaronder vrouwen, Roma, jongeren en burgers met een handicap, aanmoedigen. De acties moeten de inspanningen van de lidstaten en maatschappelijke organisaties op dit gebied ondersteunen en de werkzaamheden die elders door de Commissie worden gefinancierd aanvullen en niet dupliceren.

Prioriteit 2. De acties zijn beperkt tot de overheid en hebben tot doel de nationale samenwerkingsnetwerken te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor het samenbrengen van de nationale autoriteiten en instanties die betrokken zijn bij verkiezingen (zoals bij hun organisatie en bij het toezicht op en de handhaving van wetgeving)

Het algemene doel is het ondersteunen van de integriteit van vrije en eerlijke verkiezingen in Europa, met behoud van de democratische instellingen en de deelname van burgers daaraan. Coördinatie binnen en tussen dergelijke netwerken kan met name leiden tot de vaststelling van gemeenschappelijke werkmethoden voor het detecteren en aanpakken van bedreigingen voor verkiezingen (mogelijk het opzetten van waarschuwingssystemen), beste praktijken en richtlijnen.

Doelstellingen

Prioriteit 1. Het burgerschap van de Unie verbeteren en ontwikkelen:

 • verbeterde informatie over de manier waarop EU-burgerschapsrechten worden gebruikt en hoe deze in de lidstaten worden geïmplementeerd;
 • verhoogde bewustwording en betere informatievoorziening aan mobiele EU-burgers en hun familieleden over hun EU-burgerschapsrechten met resulterende betere kennis van EU-rechten en voorwaarden;
 • verbeterde beschikbaarheid, bewustwording en deelname van mobiele EU-burgers aan maatschappelijke activiteiten in hun gastgemeenschappen, zoals vrijwilligersgroepen en besluitvormingsorganen, waaronder schoolbesturen en maatschappelijke organisaties;
 • verhoogde capaciteit van nationale, regionale en lokale deskundigen om de deelname van mobiele EU-burgers en hun familieleden aan het politieke en sociale leven van hun gastgemeenschappen mogelijk te maken en te vergemakkelijken;
 • versterkte samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bevoegde overheidsinstanties om de deelname van mobiele EU-burgers in hun gastlidstaten en lokale gemeenschappen mogelijk te maken.


Prioriteit 2. Beperkt tot overheidsinstanties: ondersteuning van nationale netwerken voor electorale samenwerking en een Europese coördinatie van deze netwerken:

 • verbeterd toezicht op en begrip van verkiezingsprocessen, inclusief risico's en uitdagingen, en het regelgevingskader voor het behoud van de integriteit van democratische verkiezingen in Europa;
 • verhoogd vermogen en bewustzijn van autoriteiten en relevante instanties die betrokken zijn bij de verkiezingen van hun respectieve rollen en verantwoordelijkheden op dit gebied en hun betere samenwerking.
 • gestroomlijnde en effectieve coördinatie op Europees niveau in verkiezingsaangelegenheden.

Budget

2 000 000 euro

Begunstigden

Om in aanmerking te komen voor de eerste prioriteit:

De aanvrager en de partners moeten overheidsinstanties of particuliere organisaties zijn, naar behoren gevestigd in een van de landen die aan het programma deelnemen, of internationale organisaties.

Organisaties die winstgericht zijn, mogen alleen aanvragen indienen in samenwerking met openbare instellingen of particuliere organisaties zonder winstoogmerk.

Om in aanmerking te komen voor de tweede prioriteit:

Aanvragers moeten nationale of regionale overheidsinstanties zijn die bevoegd zijn voor verkiezingen van een van de landen die aan het programma deelnemen; partners moeten openbare entiteiten of particuliere organisaties zijn, naar behoren gevestigd in een van de landen die deelnemen aan het programma, of internationale organisaties.

In het kader van het REC-programma worden entiteiten die gelieerd zijn aan een begunstigde en verbonden derde partijen niet als projectdeelnemers beschouwd, tenzij ze als partners in het voorstel zijn opgenomen

Info & contact

Alle informatie is hier te vinden.

Neem contact op met de helpdesk van het REC-programma voor verdere assistentie met betrekking tot de oproep, onderwerpen en de inhoud van voorstellen EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Rights and Values Programma

Doelstellingen

Het Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Budget

Budget 2021-2027: 642 miljoen euro

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons