U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals on closing gender gaps over the life-course

Deadline

Code

REC-RGEN-WWLB-AG-2020

Budget

1. 1. Prioriteiten

Een van de fundamentele kwesties die moeten worden aangepakt om gendergelijkheid te bereiken, is het voortbestaan van genderstereotypen. Vanaf zeer jonge leeftijd worden kinderen blootgesteld aan genderrollen die hun zelfbeeld bepalen en hun academische en professionele keuzes beïnvloeden, evenals de verwachtingen van hun rol als vrouw en als man gedurende hun hele leven. Bovendien blijven genderstereotypen de keuzes met betrekking tot werkgelegenheid en de combinatie van werk en privéleven beïnvloeden. Digitalisering kan in dit opzicht zowel kansen als uitdagingen bieden om genderstereotypen aan te pakken.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gericht op acties om het bewustzijn te vergroten en genderstereotypen in het onderwijs aan te pakken, met name in het onderwijs en de zorg voor jonge kinderen en op scholen, en bij de keuzes die in een gedigitaliseerde wereld worden gemaakt op het gebied van onderwijs en beroep. Daarom worden prioriteiten gesteld:

1. 1. Aanpak van genderstereotypen in het onderwijs en de zorg voor jonge kinderen, met de nadruk op maatregelen zoals die welke gericht zijn op het veranderen van houdingen, gedragingen en praktijken die de vooruitgang naar gelijkheid belemmeren en het potentieel van meisjes en jongens beperken. Zij zijn specifiek gericht op kinderomgevingen (kleuterscholen, kleuterscholen en scholen), in termen van degenen die zorg verlenen en in de boodschappen die worden overgebracht, de keuze van instrumenten, pedagogisch materiaal, of het ontwerp van de instellingen, enz.

Een van de cruciale elementen is de bewustwording van professionals in de sector van de opvang en het onderwijs voor jonge kinderen van hun eigen onbewuste vooringenomenheid die hun interacties met jongens en meisjes beïnvloedt, en hun actieve betrokkenheid bij het waarborgen van een genderverschuivende omgeving voor meisjes en jongens en hun gezinnen. Capaciteitsopbouw en opleidingsactiviteiten worden daarom aangemoedigd.

2. 2. Aanpak van genderstereotypen in onderwijs- en beroepskeuzes in een gedigitaliseerde wereld, waarbij de nadruk ligt op de mogelijkheden en uitdagingen van de voortdurende digitalisering om genderstereotypen aan te pakken. Met name over de vraag hoe de digitalisering alle studenten en werknemers/werknemers ten goede kan komen (bv. nieuwe vormen van werk, bijscholing van werknemers), om de gendergelijkheid positief te beïnvloeden en genderstereotypen te helpen doorbreken. Voorts moet in de voorstellen worden ingegaan op de vraag hoe de risico's van het reproduceren van genderstereotypen door middel van digitalisering (bv. algoritmen, kunstmatige intelligentie) kunnen worden beperkt.

Door schadelijke negatieve genderstereotypen en discriminerende praktijken in het onderwijs en de zorg voor jonge kinderen te bestrijden en door de mogelijkheden en valkuilen van de digitalisering op het gebied van onderwijs- en beroepskeuzes aan te pakken, moeten de voorstellen een positief effect hebben op de perceptie van genderrollen bij meisjes en jongens.

De oproep tot het indienen van voorstellen heeft tot doel het bewustzijn van gendergelijkheidskwesties vanaf jonge leeftijd te vergroten, de verschillende behandeling van meisjes en jongens en van vrouwen en mannen op basis van genderveronderstellingen te bestrijden om uiteindelijk de genderstereotypen met betrekking tot de rollen van vrouwen en mannen thuis, op het werk en in de samenleving te overwinnen.

De oproep tot het indienen van voorstellen is in overeenstemming met de huidige beleidsontwikkelingen op EU-niveau, waaronder het initiatief inzake het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en verzorgers van april 2017, het actieplan inzake beloning van mannen en vrouwen van november 2017, en valt onder het eerste en tweede thematische prioriteitsgebied van de strategische inzet voor gendergelijkheid 2016-2019 van de Europese Commissie.

Info & contact

Alle informatie vind je hier en bij vragen kan je contact opnemen met  EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma) 
 • Internationale organisaties

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte 
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons