U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals on closing gender gaps over the life-course

Deadline

Code

REC-RGEN-WWLB-AG-2020

Budget

1. 1. Prioriteiten

Een van de fundamentele kwesties die moeten worden aangepakt om gendergelijkheid te bereiken, is het voortbestaan van genderstereotypen. Vanaf zeer jonge leeftijd worden kinderen blootgesteld aan genderrollen die hun zelfbeeld bepalen en hun academische en professionele keuzes beïnvloeden, evenals de verwachtingen van hun rol als vrouw en als man gedurende hun hele leven. Bovendien blijven genderstereotypen de keuzes met betrekking tot werkgelegenheid en de combinatie van werk en privéleven beïnvloeden. Digitalisering kan in dit opzicht zowel kansen als uitdagingen bieden om genderstereotypen aan te pakken.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gericht op acties om het bewustzijn te vergroten en genderstereotypen in het onderwijs aan te pakken, met name in het onderwijs en de zorg voor jonge kinderen en op scholen, en bij de keuzes die in een gedigitaliseerde wereld worden gemaakt op het gebied van onderwijs en beroep. Daarom worden prioriteiten gesteld:

1. 1. Aanpak van genderstereotypen in het onderwijs en de zorg voor jonge kinderen, met de nadruk op maatregelen zoals die welke gericht zijn op het veranderen van houdingen, gedragingen en praktijken die de vooruitgang naar gelijkheid belemmeren en het potentieel van meisjes en jongens beperken. Zij zijn specifiek gericht op kinderomgevingen (kleuterscholen, kleuterscholen en scholen), in termen van degenen die zorg verlenen en in de boodschappen die worden overgebracht, de keuze van instrumenten, pedagogisch materiaal, of het ontwerp van de instellingen, enz.

Een van de cruciale elementen is de bewustwording van professionals in de sector van de opvang en het onderwijs voor jonge kinderen van hun eigen onbewuste vooringenomenheid die hun interacties met jongens en meisjes beïnvloedt, en hun actieve betrokkenheid bij het waarborgen van een genderverschuivende omgeving voor meisjes en jongens en hun gezinnen. Capaciteitsopbouw en opleidingsactiviteiten worden daarom aangemoedigd.

2. 2. Aanpak van genderstereotypen in onderwijs- en beroepskeuzes in een gedigitaliseerde wereld, waarbij de nadruk ligt op de mogelijkheden en uitdagingen van de voortdurende digitalisering om genderstereotypen aan te pakken. Met name over de vraag hoe de digitalisering alle studenten en werknemers/werknemers ten goede kan komen (bv. nieuwe vormen van werk, bijscholing van werknemers), om de gendergelijkheid positief te beïnvloeden en genderstereotypen te helpen doorbreken. Voorts moet in de voorstellen worden ingegaan op de vraag hoe de risico's van het reproduceren van genderstereotypen door middel van digitalisering (bv. algoritmen, kunstmatige intelligentie) kunnen worden beperkt.

Door schadelijke negatieve genderstereotypen en discriminerende praktijken in het onderwijs en de zorg voor jonge kinderen te bestrijden en door de mogelijkheden en valkuilen van de digitalisering op het gebied van onderwijs- en beroepskeuzes aan te pakken, moeten de voorstellen een positief effect hebben op de perceptie van genderrollen bij meisjes en jongens.

De oproep tot het indienen van voorstellen heeft tot doel het bewustzijn van gendergelijkheidskwesties vanaf jonge leeftijd te vergroten, de verschillende behandeling van meisjes en jongens en van vrouwen en mannen op basis van genderveronderstellingen te bestrijden om uiteindelijk de genderstereotypen met betrekking tot de rollen van vrouwen en mannen thuis, op het werk en in de samenleving te overwinnen.

De oproep tot het indienen van voorstellen is in overeenstemming met de huidige beleidsontwikkelingen op EU-niveau, waaronder het initiatief inzake het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en verzorgers van april 2017, het actieplan inzake beloning van mannen en vrouwen van november 2017, en valt onder het eerste en tweede thematische prioriteitsgebied van de strategische inzet voor gendergelijkheid 2016-2019 van de Europese Commissie.

Info & contact

Alle informatie vind je hier en bij vragen kan je contact opnemen met  EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Rights and Values Programma

Doelstellingen

Het Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Budget

Budget 2021-2027: 642 miljoen euro

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons