U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals limited/restricted to National Roma Platforms

Deadline

Code

REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Inleiding

Van nationale Roma-platforms wordt verwacht dat zij de dialoog, wederzijds leren, samenwerking en beleidsevaluatie tussen alle nationale belanghebbenden bevorderen en vergemakkelijken. Om de opname van Roma in het platform, met name vrouwen en jongeren, te bevorderen, wordt een Roma-vertegenwoordiger benoemd die zorgt voor een koppeling tussen de nationale en de Europese Roma-platforms. Het doel van de nationale Roma-platforms is:

 • Nationale Roma-contactpunten versterken bij het integratieproces van de Roma;
 • mobiliseren en zorgen voor de voortdurende betrokkenheid van alle relevante belanghebbenden (dwz overheidsinstanties op hoog niveau, Roma- en niet-Roma-gemeenschappen, niet-gouvernementele organisaties, ondernemers, vakbonden, academische wereld, enz.), met name door een forum te bieden en zelf- mobilisatie en samenwerking van Roma en niet-gouvernementele pro-Roma-organisaties;
 • versterking van de verantwoordelijkheid van meerdere belanghebbenden, betrokkenheid bij, alsmede eigendom en transparantie van het proces van integratie van de Roma;
 • stimuleren van de inzet voor en effectieve uitvoering van integratiemaatregelen op lokaal niveau, verbetering van de gelijke toegang van Roma tot reguliere diensten en kansen, versterking van gemeenschapsvorming tussen Roma en niet-Roma;
 • zorgen voor complementariteit en meer synergie met andere EU- en / of nationale initiatieven, zoals het Europees Roma-platform en het Roma Civil Monitor-project;
 • lacunes en uitdagingen bij de uitvoering van de nationale strategie voor integratie van de Roma aanpakken die specifiek zijn voor de nationale context, en rapporteren op nationaal en EU-niveau;
 • bevordering van de deelname van Roma-jongeren aan het ontwerp en de uitvoering van het nationale Roma-platform, bijvoorbeeld door middel van speciale stageprogramma's.

Doelstellingen

 • toename van het aantal nationale Roma-platforms dat wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de coördinatie- en monitoringactiviteiten van de nationale Roma-contactpunten om het proces voor dialoog, samenwerking en coördinatie van belanghebbenden te bevorderen;
 • verhoogde capaciteit van nationale deskundigen en belanghebbenden om vraagstukken in verband met de integratie van Roma aan te pakken, met inbegrip van wetgevende en administratieve praktijken;
 • versterkte samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bevoegde nationale autoriteiten met betrekking tot de integratie van Roma;
 • verhoogde duurzaamheid van Roma-deelname aan beleidsprocessen.

Budget

1 400 000 euro

Begunstigden

Aanvragers moeten nationale Roma-contactpunten zijn; er wordt slechts één aanvraag per lidstaat aanvaard.

Bij de aanvraag moet slechts één nationaal contactpunt voor de Roma betrokken zijn (geen partners).

Info & contact

Alle informatie is hier te vinden.

Neem contact op met de helpdesk van het REC-programma voor verdere assistentie met betrekking tot de oproep, onderwerpen en de inhoud van voorstellen EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Rights and Values Programma

Doelstellingen

Het Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Budget

Budget 2021-2027: 642 miljoen euro

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons