U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals for action grants to support transnational e-Justice projects

Deadline

Code

Call for proposals for action grants to support transnational e-Justice projects

Inleiding

Het gebruik van ICT op justitieel gebied biedt aanzienlijke mogelijkheden om, onder meer de doeltreffendheid van de rechtsstelsels en de toegang tot de rechter te vergemakkelijken. Een doeltreffende Europese rechtsruimte berust ook op efficiënte communicatiekanalen tussen
de justitiële en andere bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten, op de de mogelijkheid voor burgers en bedrijven om gemakkelijk informatie te vinden en naadloos hun rechten kunnen uitoefenen in een grensoverschrijdende context, alsook op de mogelijkheid voor beoefenaars van juridische beroepen bij de uitoefening van hun beroep. De Europese e-justitie heeft ten doel grensoverschrijdende initiatieven in dit verband te ondersteunen, en heeft ten doel actoren uit verschillende lidstaten in staat te stellen hun krachten te bundelen voor IT-oplossingen met EU-relevantie en toegevoegde waarde.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling voor 2022 is bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de mededeling van de Commissie over de digitalisering van justitie in de EU en de Europese strategie en het actieplan 2019-2023 voor e-justitie van de Raad, door de uitvoering van e-justitieprojecten op Europees en nationaal niveau te ondersteunen, voor zover deze een Europese dimensie hebben.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 2 800 000.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit programma is om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen. Het programma wil

 • Juridische samenwerking in burgerlijke- en strafzaken faciliteren en de rule of law promoten
 • Juridische training ondersteunen
 • Toegang tot justitie voor iedereen faciliteren

Het volledige werkprogramma 2021-2022 kan u hier nalezen

Welke soort acties:

Het Justitieprogramma zal volgende acties steunen:

 • Bewustmaking en informatieverspreiding om de kennis van het beleid en recht van de Unie te verbeteren
 • Wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht en de rechtsstelsels van de lidstaten te versterken.
 • Analyse en monitoring ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen schaden.
 • Opleidingen ter verbetering van de kennis van de justitiële instrumenten, het beleid en het recht van de Unie en haar betreffende jurisprudentie.
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking.
 • Ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken.
 • Bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een netwerk van nationale contactpunten.

Budget

Budget 2021-2027: 305 miljoen euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Citizens, Equality, Rights and Values Programma (CERV)
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap

Info & contact

Contact Europese Commissie
E. EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Lees meer
Volg ons