U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Calls >

Training of national judges in EU Competition Law

Deadline

Code

HT.5763

Doelstellingen

De nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen is gericht op opleidingen op het gebied van EU-mededingingsrecht voor nationale rechters die mededingingszaken op nationaal niveau behandelen. Dit omvat ook openbare aanklagers, leerling-nationale rechters en het personeel van nationale rechtbanken van in aanmerking komende landen.

De projecten moeten betrekking hebben op de volgende zes thematische prioriteiten en drie preferenties.

Te overwegen prioriteiten zijn:

 • Artikelen 101 en 102 VWEU
 • Richtlijn 2014/104 betreffende schadevorderingen wegens antitrustzaken
 • Economische principes van het mededingingsrecht
 • Mededingingsrecht in gereguleerde bedrijfstakken
 • Digitale markten
 • Staatssteun

De voorkeur gaat uit naar projecten waarbij rekening wordt gehouden met:

 • Trainingen die opeenvolgende niveaus voorzien, elkaar opbouwen
 • Opleidingen die niet simpelweg bestaand / gepland trainingsmateriaal of bestaande / toekomstige projecten van andere aanbieders van opleidingen op nationaal niveau dupliceren / overlappen, maar die complementair werken of innoveren
 • Trainingen voor rechters uit verschillende lidstaten in één training, waardoor grensoverschrijdende netwerken worden aangemoedigd

Budget

Aanvragers kunnen een subsidie aanvragen tussen 30.000 euro en maximaal 300.000 euro.

Het co-financieringspercentage is maximaal 90% van de in aanmerking komende kosten.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit programma is om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen. Het programma wil

 • Juridische samenwerking in burgerlijke- en strafzaken faciliteren en de rule of law promoten
 • Juridische training ondersteunen
 • Toegang tot justitie voor iedereen faciliteren

Welke soort acties:

Het Justitieprogramma zal volgende acties steunen:

 • Bewustmaking en informatieverspreiding om de kennis van het beleid en recht van de Unie te verbeteren
 • Wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht en de rechtsstelsels van de lidstaten te versterken.
 • Analyse en monitoring ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen schaden.
 • Opleidingen ter verbetering van de kennis van de justitiële instrumenten, het beleid en het recht van de Unie en haar betreffende jurisprudentie.
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking.
 • Ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken.
 • Bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een netwerk van nationale contactpunten.

Budget

Budget 2021-2027: 305 miljoen euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Citizens, Equality, Rights and Values Programma (CERV)
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap

Info & contact

Contact Europese Commissie
E. EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Lees meer
Volg ons