U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Het pakket schone energie is rond!

21 december 2018 - door Melanie De Caluwé

De onderhandelaars van de drie EU-instellingen hebben een compromis bereikt over het nieuwe regelgevingskader voor de elektriciteitsmarkt. Dit stelt de EU-lidstaten in staat om gereguleerde tarieven te handhaven en voorziet in het einde van koolsubsidies in 2025.

De EU sluit aldus met succes het laatste hoofdstuk af van het pakket schone energie voor alle Europeanen, dat eind 2016 door de Europese Commissie is voorgesteld. Dit nadat de wetteksten over hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en governance van de energie-unie op 21 december in het Publicatieblad van de EU werden gepubliceerd.

Het pakket schone energie is rond!

Onderhandelingen

Het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad en de vertegenwoordigers van het Europees Parlement bereikten op woensdag 19 december compromissen over de wijzigingen die moesten worden aangebracht in de voorstellen voor een richtlijn en een verordening betreffende de elektriciteitsmarkt. Deze overeenkomst moet nog formeel door de Raad en de ITRE-commissie van het Parlement worden goedgekeurd.

Doelstellingen nieuw regelgevingskader

De nieuwe wetgeving heeft tot doel een meer transparante en concurrerende markt te ontwikkelen, terwijl de Europese Commissie haar beleid van liberalisering van de energiemarkten, dat begon in de jaren negentig, voortzet.

Gereguleerde tarieven blijven behouden

Overeenkomstig het mandaat van de Raad zal de nieuwe richtlijn de landen in staat stellen hun beleid voor de regulering van hun huishoudelijk prijsbeleid te handhaven. De lidstaten kunnen zo de tarieven tijdelijk regelen om energiearme huishoudens of mensen in kwetsbare situaties te helpen en te beschermen. Er moet echter de voorkeur worden gegeven aan het aanpakken van energiearmoede door middel van socialezekerheidsstelsels. De lidstaten moeten een verslag indienen waarin de voortgang wordt geëvalueerd bij het beëindigen van de prijsregulering. Tegen 2025 zal de Commissie een verslag moeten indienen over de vorderingen in de EU, mogelijk met een voorstel om gereguleerde tarieven te beëindigen.

Een einddatum voor koolsubsidies

Er werd een compromis bereikt over een einddatum voor overheidssubsidies voor kolen onder de capaciteitsmechanismen. Deze regeling, die bedoeld is om elektriciteitsproducenten te compenseren die de noodzakelijke productiecapaciteit handhaven om het piekverbruik te halen, heeft geleid tot een debat over de plaats van kolen in de Unie.

Hiermee wordt een emissiegrens van 550 gram fossiel CO2 per kilowatt / uur elektriciteit vastgelegd. Nieuwe elektriciteitscentrales die meer dan 550 gram (g) CO2 uitstoten en na de inwerkingtreding van de verordening in bedrijf worden genomen, zullen niet langer aan capaciteitsmechanismen kunnen deelnemen. Bestaande elektriciteitscentrales met meer dan 550 g fossiel CO2 per kW / h en gemiddeld 350 kg CO2 per kW per jaar kunnen tot 1 juli 2025 deelnemen aan capaciteitsmechanismen.

De nieuwe bepalingen zullen de EU helpen om klimaatdoelstellingen te bereiken, terwijl de investeringsveiligheid wordt beschermd door middel van een grootvaderclausule voor capaciteitscontracten die vóór 31 december 2019 zijn gesloten.

De oprichting van regionale coördinatiecentra

Deze zullen de bestaande regionale veiligheidscoördinatoren vervangen, maar zullen aanvullende taken hebben die gerelateerd zijn aan het functioneren van de markt en risicobereidheid.

Beter voor de consument

Consumenten zullen hun facturen beter kunnen beheren. De onderhandelde tekst van de richtlijn moet consumenten in staat stellen om hun elektriciteitsrekeningen beter te beheren (bijvoorbeeld via slimme meters) en om sneller van leverancier te veranderen. Uiterlijk in 2026 kunnen consumenten volgens het compromis binnen 24 uur van elektriciteitsleverancier wisselen.

Consumenten zullen in staat zijn om slimme meters te verkrijgen om hun verbruik te monitoren, tenzij uit een onderzoek in een bepaalde lidstaat blijkt dat de kosten hoger zijn dan de baten (zij zullen gratis toegang hebben tot een online vergelijkingsinstrument). Ze zullen ook in staat zijn om een ​​dynamisch tarief elektriciteitscontract te kiezen in alle bedrijven in de energiesector met meer dan 200.000 klanten.

Volgende stappen

De deal zal nu worden voorgelegd aan de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) en aan de plenaire vergadering ter goedkeuring, alsook aan de Raad. De verordening en de richtlijn treden 20 dagen na publicatie in werking. De lidstaten moeten de richtlijn uiterlijk op 31 december 2020 ten uitvoer leggen.

Meer informatie

Persbericht Europees Parlement

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer
Volg ons