U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De Europese Commissie presenteert voorstel tot herziening TEN-E-verordening

12 januari 2021 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissaris voor energie, Kadri Simson, heeft aan de leden van de ITRE-commissie van het Europees Parlement het voorstel voor de herziening van de verordening van de Europese Unie betreffende de trans-Europese energienetwerken (TEN-E) gepresenteerd. 

De TEN-E-verordening, die dateert van 2013, heeft als doel om een kader vast te stellen voor de planning van grensoverschrijdende energie-infrastructuur met het oog op de verdere modernisering en ontwikkeling. 

Concreet gaat het hierbij om 4 doelstellingen:

  • Het aanpakken van de versnippering van de interconnecties tussen de lidstaten en het beëindigen van hun isolement van gasnetwerken en elektriciteitsnetten.
  • Het veiligstellen en diversifiëren van de energievoorziening, de energiebronnen en -routes van de Unie.
  • Het vergroten van het concurrentievermogen van de energiemarkt. 
  • Het versterken van de integratie van hernieuwbare energiebronnen.

 

De Europese Commissie presenteert voorstel tot herziening TEN-E-verordening

Met deze doelstellingen stelt de verordening regels vast voor de identificatie en ontwikkeling van projecten van gemeenschappelijk belang, d.w.z. infrastructuurprojecten die als essentieel worden beschouwd voor de voltooiing van de Europese energiemarkt en die een aanzienlijke impact hebben op ten minste twee EU-lidstaten. Eenmaal opgenomen op de lijst van PCI's - waarvoor een aantal criteria moeten worden vervuld - komen projecten in aanmerking voor een aantal voordelen, waaronder de mogelijkheid om steun te krijgen uit EU-fondsen in het kader van de "Connecting Europe Facility" (CEF).

Duurzaamheid

In haar voorstel wil de Commissie de verordening voornamelijk aanpassen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. Daarbij is het van belang dat het duurzaamheidscriterium verplicht wordt voor elke categorie van infrastructuur. Dit betekent dat projecten enkel worden opgenomen op de PCI-lijst wanneer ze een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen voor de Green Deal.

Aardgasfinanciering

Hoewel de Commissie voorstelt om de aardgasinfrastructuur uit te sluiten van de herziene TEN-E-verordening, is zij ook van plan om drie nieuwe categorieën in te voeren die verband kunnen houden met aardgas: voor slimme gasnetwerkprojecten, voor waterstofprojecten en voor elektrolysers. Commissaris Simson stelt dat voorgestelde criteria voor de selectie van waterstofvervoersprojecten de wens van de Commissie weerspiegelen om zich te concentreren op hernieuwbare waterstof in plaats van waterstof met een laag koolstofgehalte (geproduceerd uit aardgas in combinatie met technologieën voor het afvangen en opslaan van koolstof). Voorts onderstreepte zij dat grensoverschrijdende waterstofvervoersnetwerken, die zowel de aanpassing van bestaande infrastructuren voor het exclusieve vervoer van waterstof als de bouw van nieuwe waterstofinfrastructuren omvatten, daarna alleen nog maar waterstof zullen vervoeren en dat in deze pijpleidingen geen aardgas zal stromen. 

Wat de categorie slimme gasnetwerken betreft, zal de Europese Commissie zich richten op projecten voor de verbetering van de netwerken die nodig zijn voor de integratie van hernieuwbare en koolstofarme gassen van het lokale distributieniveau naar het transmissieniveau.

Ten slotte, wat de elektrolysers betreft, kan elektrolyse-apparatuur die koolstofarme waterstof produceert in aanmerking komen om een PCI te worden als het een vermindering van broeikasgassen kan aantonen (ten minste 70% broeikasgasreductie in vergelijking met fossiele brandstoffen).

 

 

 

Maak een account aan

DOSSIER

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer
Volg ons