U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Pakket energie-efficiëntie

Op 30 november publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie. Het voorstel is de concrete vertaling van "eerst energie-efficiëntie", sleutelelement van de Energie-Unie. Het uitgangspunt hierbij is dat de goedkoopste, schoonste en meest zekere energie die energie is die we niet gebruiken. 

De richtlijn wordt herzien omdat het oude wetgevende kader gericht was op de doelstelling om 20% meer te besparen tegen 2020.  In 2014 keurde de raad de nieuwe doelstelling van minstens 27% goed tegen 2030. 

30% minder tegen 2030

Het voorstel voorziet besparingen van 30% met bindende doelstellingen tegen 2030.  Dat betekent dat we in vergelijking met 2005 17% minder energie zullen verbruiken. Dit verminderd verbruik :

 • moet positieve gevolgen hebben voor het concurrentievermogen van de bedrijven, 
 • creëert nieuwe jobs, voornamelijk in de bouwsector 
 • moet zorgen voor een betere beheersing van vervuiling -en gezondheidskosten
 • Bovendien zal ook de bevoorradingszekerheid vergroten vermits de EU 12% minder gas zal invoeren tegen 2030
 • Focus op gebouwen

Lidstaten moeten ervoor zorgen dat energieleveranciers -en verdelers jaarlijks 1,5% meer energie besparen.  Dit zou een grote trigger moeten zijn voor gebouwenrenovatie en de uitrol van energie-efficiëntie applicaties en technieken. En bijgevolg ook voor investeringen hierin. 

Achtergrond

Op 22 januari 2014 publiceerde de Europese Commissie de klimaat- en energiedoelstellingen voor een competitieve, gegarandeerde en koolstofarme Europese economie. 

Deze mededeling bestond uit 3 doelstellingen: 

 • om de Europese broeikasgassen (BKG) met 40% te verminderen tegen 2030 (t.o.v. het uitstootniveau in 1990). Deze nieuwe doelstelling zou ervoor zorgen dat de EU haar BKG op een kostenefficiënte manier met 80% kan verminderen tegen 2050.  Bovendien is het een signaal voor de internationale klimaatonderhandelingen. 
 • om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen (HEB) te verhogen tot 27% in 2030.
 • De mededeling van  23 juli 2014 vervolledigde het doelstellingenpakket: om de energie-efficiëntie tot 30% te verhogen tegen 2030

Het is deze laatste doelstelling die het onderwerp van dit dossier vormt.

De voorstellen volgen de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissingsprocedure).

Maak een account aan

Geen gerelateerd nieuws
 • Europees Parlement
  ITRE-commissie keurt voorlopig akkoord van de Raad en het Europees Parlement goed

  De ITRE-commissie van het Europees Parlement heeft op 10 juli 2018 het voorlopige compromisakkoord over de gewijzigde richtlijn energie-efficiëntie goedgekeurd.

  EP-leden keurden de voorlopige overeenkomst goed met 48 stemmen voor, 8 tegen en 5 onthoudingen.

 • Raad van de Europese Unie
  Energiegroep van de Raad bespreekt lopende trialoogonderhandelingen

  Tijdens deze vergadering van de werkgroep Energie bereiden de experts zich voor op de tweede trialoog.

 • Raad van de Europese Unie
  Vergadering Energiegroep van de Raad

  Op 5 februari komt de Groep Energie van de Raad samen om het standpunt van het Europees Parlement over de energie-efficiëntie te bespreken.

  De Energiegroep zal een document van het Bulgaarse voorzitterschap doornemen (nog niet beschikbaar) waarin de belangrijkste standpunten van het Europees Parlement worden geschetst (op basis van het verslag van de ITRE-commissie) en de compromisvoorstellen van het voorzitterschap.

  De vergadering is ter voorbereiding van informele onderhandelingen (trialogen) met het Europees Parlement, met het oog op het bereiken van een akkoord in eerste lezing over het voorstel. 

 • Ontwerprapport Europees Parlement
  EP keurt ITRE-rapport goed: minimum streefdoel ligt op 35 procent

  Europarlementsleden keurden het rapport van de ITRE-commissie goed. Het rapport bevat bijna alle amendementen die door de ITRE-commissie op het voorstel van de Europese Commissie zijn geformuleerd, met uitzondering van de bindende EU-doelstelling inzake energie-efficiëntie tegen 2030. Het EP wil tot 35% zuiniger met energie omspringen tegen 2030. Dit is hoger dan het door de Commissie vooropgestelde streefcijfer van 30%, maar lager dan de 40% die rapporteur Miroslav Poche en de ITRE-commissie verdedigden. 

 • Europees Parlement
  Deadline voor amendementen voor het ITRE-rapport

 • Conclusie Raad van de Europese Unie
  Akkoord in de energieraad van 26 juni onder het Maltese voorzitterschap

  Op 26 juni kwamen de ministers in de  energieraad tot een akkoord.

  Sleutelelementen in de positie van de Raad voor energie-efficiëntie? 

  • EU-doelstelling voor energie-efficiëntie van 30%. Of die al dan niet bindend moet zijn laten de Raad in het midden. 
  • nieuwe bepalingen voor besparingen door eindgebruikers (1,5% tussen 2021en 2025)
  • kleinere eilandlidstaten krijgen hiervoor een aparte doelstelling (0,8% tussen 2021 en 2025)
  • energiebesparingen afkomstig uit beleidsmaatregelen na 2020 tellen mee in de berekening. In die berekeningen tellen energiebesparingen van energie opgewekt in of op gebouwen niet mee. Tenminste als die het gevolg zijn van beleid dat hernieuwbare energietechnologie promoot
 • Andere
  Vlaams stakeholdersoverleg met schaduwrapporteur Anneleen Van Bossuyt in het Europees Parlement

  Op uitnodiging

 • Raad van de Europese Unie
  Debat over impact assessment richtlijn energie-efficiëntie in raadswerkgroep

  De raadswerkgroep buigt zicht over artikel 1 (onderwerp, bereik, definitie en energie-efficiëntie doelstellingen) en artikel 3 (energie-efficiëntie doelstellingen) in het voorstel van de EC.

 • Europees Parlement
  Gedachtewisseling met Commissaris Šefčovič en eerste debat in ITRE-commissie EP

  Deze gedachtewisseling maakt deel uit van de gestructureerde dialoog met de EC over het schone energiepakket en dient te voorbereiding van de Staat van de Energie-Unie, dat de Europese Commissie op 1 februari wil aannemen.

  In de komende weken zal in de ITRE-commissie een rapporteur worden aangeduid.  Het rapport zou op de plenaire gestemd worden voor eind 2017. 

 • Europees Parlement
  Europese Commissie brieft plenaire zitting van het Europees Parlement over het winterenergiepakket

 • Raad van de Europese Unie
  Eerste bespreking pakket energie-efficiënte op de Energieraad

 • Voorstel Europese Commissie
  Voorstel herziening energie-efficiëntierichtlijn

  Het voorstel van de Commissie voor de herziening van de energie-efficiëntierichtlijn was initieel gepland voor september 2016, daarna voor 4 oktober.  In september werd duidelijk dat de publicatie van het voorstel wellicht pas voor december 2016 is. 

 • Openbare raadpleging
  Resultaten consultatie herziening richtlijn energie-efficiëntie

  De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de consultatie die de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie dient voor te bereiden. Ze ontving 332 inzendingen voornamelijk van associaties uit de industrie en individuele bedrijven, maar ook van een aantal ngo's en overheden (incl. Vlaanderen en België). 
  De consultatie focuste onder meer op de verplichting van energie-efficiëntie voor de lidstaten, over meters en facturatie, financiering en monitoring van energie-efficiëntie en de implementatie ervan. 
   

 • Andere
  Stakeholdersevent over herziening richtlijnen energie-efficiëntie (VM) en energieprestaties gebouwen (NM)

  Het energiedepartement van de Europese Commissie organiseert een Stakeholdersevent over de komende herzieningen van de richtlijnen energie-efficiëntie (2012/27/EU) en energieprestaties van gebouwen (2010/31/EU).

  Beide herzieningen passen in de strategie van de Energie-Unie die gelanceerd werd in februari 2015. De Commissie wil de herzieningen in het derde kwartaal van 2016 lanceren.

  De evaluaties van beide richtlijnen zijn recent afgerond en de impact assessments lopen. 

   

 • Openbare raadpleging
  Publieke raadpleging over de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie

  De publieke consultatie werd gelanceerd op 4 november 2015 en liep tot 29 januari 2016.

 • Persbericht
  Mededeling Europese Commissie: aangepaste doelstelling energie-efficiëntie naar 30% tegen 2030

  Op 23 juli lanceerde de Europese Commissie een nieuwe mededeling over energie-efficiëntie. Met een tussentijdse evaluatie van de energie-inspanningen. En een aangepaste doelstelling voor de besparing van energie: 30%. Dit maakt het klimaat- en energiepakket 2030 compleet.

  Tussen 1995 en 2013 bleef de Europese energieconsumptie stabiel, terwijl het BNP met 34% steeg. Anders gezegd: de EU slaagde erin om economische groei los te koppelen van energieverbruik door meer efficiënt gebruik van energie. Op basis van de voorspellingen behaalt de EU in 2020 een energiebesparing van 18-19%. 

  De Europese Commissie vraagt nu een extra inspanning van de lidstaten. Waarom nu? Op 23-24 oktober 2014 komt de Europese Raad samen om een finale beslissing te nemen over het klimaat- en energiepakket. Voor de Commissie is dit hét moment om de hoge ambities te benadrukken. 

  In 2017 evalueert de Europese Commissie de vooruitgang van de energie-efficiëntie. Ze gaat dan na of extra indicatoren nodig zijn. 

 • Voorstel Europese Commissie
  Europese Commissie lanceert klimaat- en energiedoelstellingen 2030

  Op 22 januari 2014 publiceerde de Europese Commissie de klimaat- en energiedoelstellingen voor een competitieve, gegarandeerde en koolstofarme Europese economie. Deze mededeling bestaat uit 3 doelstellingen, gericht op de vermindering van de broeikasgassen, de toename van het aandeel hernieuwbare energie en de verhoging van de energie-efficiëntie van de Europese economie.

  Het bredere pakket is de feitelijke startpunt voor het dossier energie-efficiëntie, dat er onderdeel van uitmaakt, maar waarvan de concrete voorstellen later zouden volgen.

  Het volledige dossier klimaat- en energiedoelstellingen is hier te vinden.​

Europese Commissie

 • EU-Commissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete
 • Vice-voorzitter voor de Energie-Unie Maroš Šefčovič
 • Vice voorzitter voor Jobs, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen Jyrki Katainen,
 • Eerste vice-voorzitter voor betere regelgeving, interinstitutionele relaties, de rechtsstaat en het Charter voor Fundamentele Rechten Frans Timmermans

Europees Parlement - ITRE-Commissie

Rapporteur: Miroslav Poche (S&D, Tsjechië) 

De schaduwrapporteurs zijn: 

 • Anneleen Van Bossuyt (ECR, Vlaanderen)
 • Markus Pieper (EVP, Duitsland) 
 • Gerben Jan-Gerbrandy (ALDE, Nederland) 
 • Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL, Spanje) 
 • Benedek Jávor (Groenen, Hongarije)
Volg ons