U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Richtlijn energie-efficiëntie in EU-Publicatieblad

21 september 2023 - door Ina De Vlieger

Op 20 september 2023 verscheen de herziene energie-efficiëntierichtlijn (EED) in het EU-Publicatieblad. De nieuwe richtlijn (EU) 2023/1791 treedt op 10 oktober 2023 in werking.

  • De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn stelt een vermindering van het verbruik van primaire en finale energie vast met 11,7% in 2030 op EU-niveau.
  • De jaarlijkse energiebesparingen van de lidstaten worden tot eind 2025 vastgesteld op 1,3% en moeten geleidelijk oplopen tot 1,9% eind 2030.
  • De overheidssector moet zijn eindenergieverbruik met 1,9% per jaar verminderen en jaarlijks moet ten minste 3% van de overheidsgebouwen worden gerenoveerd.

Het akkoord is een nieuwe stap in de richting van de realisatie van het “Fit for 55”-pakket waarmee de Europese Green Deal en het REPowerEU-plan moeten worden verwezenlijkt.

Richtlijn energie-efficiëntie in EU-Publicatieblad

De herziene energie-efficiëntierichtlijn voorziet in een verhoogde energie-efficiëntiedoelstelling voor de hele EU voor 2030. Deze bestaat uit:

  • Een bindende collectieve limiet voor het eindenergieverbruik van 763 miljoen ton olie-equivalent. Dit komt overeen met een vermindering van het eindenergieverbruik in de hele EU met ten minste 11,7% ten opzichte van de prognoses in het 2020 referentiescenario.
  • Een indicatieve collectieve limiet voor het primaire energieverbruik van 992,5 miljoen ton olie-equivalent.
  • De nationale bijdragen aan het bindende EU-streefcijfer voor het eindenergieverbruik in 2030 en de trajecten om de nationale bijdragen te bereiken zijn indicatief.

Meer lezen over de EED

Context herziene EED

Op 14 juli 2021 stelde de Europese Commissie haar fit-for-55-pakket voor. Dat omvatte een reeks beleidsmaatregelen om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990, een doelstelling die juridisch bindend is via de Europese klimaatwet. Dit pakket bevatte ook een voorstel voor de herziening van de EED-richtlijn.

Volledige benaming  richtlijn (EU) 2023/1791

Richtlijn (EU) 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende energie-efficiëntie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/955 (herschikking)

Volgende stappen

  • De EED-richtlijn (EU) 2023/1791 treedt in werking op 10 oktober 2023.
  • Voor de volgende artikelen van de richtlijn zijn specifieke toepassingsperioden vastgesteld: artikel 37 is van toepassing vanaf 30 juni 2024, en de artikelen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 en de bijlagen II, VIII, IX, XII, XIII en XIV zijn van toepassing vanaf 12 oktober 2025.
  • Met de publicatie van deze EED-richtlijn in het EU-Publicatieblad sluit VLEVA de opvolging van dit dossier af.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons