U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raadsconclusies 'Naar een waterstofmarkt voor Europa'

13 december 2020 - door Ina De Vlieger

De Raad van de EU heeft op 11 december conclusies aangenomen over een waterstofmarkt in Europa als reactie op de EU-waterstofstrategie van de Commissie.

  • De Raad verzoekt de Commissie om een gedetailleerd plan uit te werken om de doelstellingen van de EU-waterstofstrategie uit te voeren.
  • Nadruk moet hierbij liggen op waterstof geproduceerd met behulp van elektrolyse op basis van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

In zijn conclusies erkent de Raad de belangrijke rol die waterstof, met name uit hernieuwbare bronnen, speelt bij het bereiken van de EU-doelstellingen voor een koolstofvrije economie, het economisch herstel (corona crisis) en het concurrentie-vermogen van de EU op het wereldtoneel. Daarom moet de EU-markt voor waterstof worden opgeschaald en een concurrerende, liquide markt worden die investeringen aantrekt. 

Raadsconclusies 'Naar een waterstofmarkt voor Europa'

Verzoek om traject uit te stippelen voor 40 GW hernieuwbare waterstofelektrolysers tegen 2030

  • In zijn conclusies vraagt de Raad de Commissie de EU-waterstofstrategie verder uit te werken en te operationaliseren. De Raad verzoekt de Commissie met name een traject uit te stippelen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de routekaart, namelijk de installatie van ten minste 6 GW aan hernieuwbare waterstofelektrolysers in de EU tegen 2024 en 40 GW tegen 2030. 
  • Dit traject moet gebruik maken van gezamenlijke programma's, kostenefficiënt zijn en prioriteit geven aan energie-efficiëntie en elektrificatie uit hernieuwbare bronnen. De Raad ziet ook de noodzaak in van de ontwikkeling van een ambitieuze routekaart voor waterstof en een strategie voor klimaatneutraliteit in de eindgebruiksectoren, waarbij gebruik wordt gemaakt van flexibel beleid.

Verder wijst de Raad erop dat investeringen in decarbonisatie moeten worden gestimuleerd en dat er een gelijk speelveld moet worden gecreëerd, aangezien waterstof uit hernieuwbare bronnen momenteel niet kostenconcurrerend genoeg is. De lidstaten zijn het eens over stimulansen die de herziening van de EU-ETS en de herziening van de geldende EU-staatssteunregels moeten omvatten. Ook moeten particuliere investeringen worden gestimuleerd via bestaande EU-instrumenten, -fondsen en -instellingen, zoals de Europese Investeringsbank en de Connecting Europe-Faciliteit, en via het ontwerp van innovatieve instrumenten.

Volgende stappen

  • Het proces voor resolutie van het Europees Parlement (EP) loopt nog. De resolutie volgt artikel 54 van het Reglement van het Europees Parlement over "initiatiefverslagen". De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de Commissie vervoer en toerisme (TRAN) van het Europees Parlement werken in nauwe samenwerking aan dit dossier als geassocieerde commissies.
  • Stemming in ITRE-commissie over de amendementen en het ontwerpverslag: maart 2021 (indicatief)
  • Stemming in ENVI-commissie over eventuele amendementen en het ontwerpadvies op het ITRE-verslag: 25 januari 2021 (indicatief). 
  • De leden van de Commissie TRAN konden tot 3 december 2020 amendementen op het ontwerpadvies indienen (nog niet beschikbaar).
  • Stemming in plenaire na aanname ITRE-verslag (ten vroegste maart 2021)

Bron en meer lezen

Persbericht Raad van de EU, 11 december 2020: Towards a hydrogen market for Europe: Council adopts conclusions
Raadsconclusies: Council Conclusions "Towards a hydrogen market for Europe" (13976/20)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons