U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Herziening 3 belangrijkste dossiers klimaatwetgeving

08 november 2020 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie onderneemt verdere stappen om de European Green Deal uit te voeren. Dit doet ze met de lancering van openbare raadplegingen over de Inception Impact Assessments (roadmaps) voor drie belangrijke klimaatdossiers

 1. De richtlijn over de EU-regeling voor de handel in emissierechten (European Emission Trading System = EU-ETS), 
 2. De verordening over landgebruik en bosbouw (Land Use, Land Use Change and Forestry = LULUCF)
 3. En de verordening rond de verdeling van de inspanningen (Effort Sharing Regulation = ESR).

Deadline om deel te nemen aan deze raadplegingen is 26 november.

Jouw stem in Europa: Herziening 3 belangrijkste dossiers klimaatwetgeving

De Commissie herziet deze regelgeving om tegemoet te komen aan de doelstelling om de emissies in 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van de niveaus van 1990.

EU-ETS - EU-regeling voor de handel in emissierechten

Wat kunnen we verwachten van de EU-ETS herziening?

 • De Commissie zal via een effectbeoordeling de mogelijkheid onderzoeken van een eenmalige verlaging van het ETS-plafond, d.w.z. de grenswaarde voor het totale niveau van de broeikasgassen die kunnen worden uitgestoten door faciliteiten die onder de regeling vallen.
 • De aanpassing van de lineaire verminderingsfactor.
 • De herziening van de "marktstabiliteitsreserve" (MSR) voor de behandeling van ongebruikte emissierechten. 
 • De overweging om EU-ETS uit te breiden met gebouwen, weg- en zeevervoer.
 • De Commissie zal ook kijken naar de regels voor de toewijzing van gratis emissierechten om koolstoflekkage tegen te gaan en naar de samenhang van het ETS met een mogelijk toekomstig European Border Carbon Adjustment.

LULUCF -  landgebruik en bosbouw

Een optie is om de flexibiliteit tussen de LULUCF- en de ESR-verordening (2018/842) te vergroten.

Bovendien overweegt de Commissie de mogelijkheid om de landbouw en de LULUCF-sector te combineren tot één enkele klimaatbeleidspijler met een afzonderlijke doelstelling.

ESR - verdeling van de inspanningen

De verordening over de verdeling van de inspanningen (ESR, 2018/842) stelt bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties voor elk EU-land van 2021 tot 2030 vast.

In haar roadmap geeft de Commissie drie opties voor ESR-herziening:

 1. Geleidelijke afschaffing van deze verordening als gevolg van de uitbreiding van de ETS en samenvoeging van niet-energiegerelateerde emissies uit de landbouw en broeikasgasemissies en -verwijderingen in het kader van de LULUCF-verordening tot één enkel klimaatbeleidsinstrument.
 2. Handhaving van het huidige sectorale toepassingsgebied van de verordening, parallel aan de uitbreiding van de ETS.
 3. Beperking van de verordening tot alleen sectoren die niet onder de ETS vallen: niet-CO2-emissies van de landbouw, de energiegerelateerde niet-CO2-emissies, sommige emissies van industriële processen, F-gaslekken en methaan uit afval en afvalwater te bestrijken.

Geef jouw input tegen 26 november!

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons