U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Forse vooruitgang in het energiepakket

04 december 2018 - door Melanie De Caluwé

De Raad heeft de wetsvoorstellen over hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en governance van de energie-unie aangenomen. Tegen 2030 moet de Europese Unie 32% van haar energie uit hernieuwbare bronnen halen en een kerndoelstelling voor energie-efficiëntie van 32,5% bereiken. De Raad heeft ook de zogenaamde governance-verordening ondertekend, waarin het kader voor het bestuur van de energie-unie en klimaatactie wordt geschetst.

Hiermee behalen de drie voorstellen, die deel uitmaken van het pakket schone energie voor alle Europeanen, hun eindfase.

Forse vooruitgang in het energiepakket

Richtlijn energie-efficiëntie

De herziene richtlijn energie-efficiëntie legt een kader met maatregelen vast, waarvan het hoofddoel is om de kerndoelen van de EU voor 2020 en 2030 te halen. Het verhogen van de energie-efficiëntie zal het milieu ten goede komen, de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de energiezekerheid verbeteren, energiekosten voor huishoudens en bedrijven verlagen, energie-armoede helpen verlichten en bijdragen tot groei en banen.

De belangrijkste elementen van de herziene richtlijn omvatten;

 • Een nieuw energie-efficiëntie streefcijfer van ten minste 32,5% voor de EU voor 2030

 • Een verplichting om elk jaar tussen 2021 en 2030 een energiebesparing van 0,8% (0,24% in het geval van Cyprus en Malta) van het jaarlijkse finale energieverbruik te bereiken, alsmede flexibiliteit voor de lidstaten over de wijze waarop aan deze verplichting moet worden voldaan

 • Sociale bepalingen die ervoor moeten zorgen dat de lidstaten rekening houden met de noodzaak om energiearmoede te verminderen bij het ontwerpen van beleidsmaatregelen gericht op het bereiken van energiebesparingen.

Stemming: België stemde samen met Tsjechië tegen de aanneming van de herziene richtlijn. Twee andere lidstaten onthielden zich, met name Slowakije en Kroatië. België stelde dat de doelstellingen niet op een kosteneffectieve wijze te verwezenlijken zijn. Lees de verklaring van België hier.

Richtlijn hernieuwbare energie

De herziening van de richtlijn hernieuwbare energie zal de Europese overgang naar schone energie versnellen door voort te bouwen op een verscheidenheid aan hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, waterkracht, geothermische energie, biomassa en biobrandstoffen.

De belangrijkste elementen van de herziene richtlijn hernieuwbare energie zijn;

 • Het stelt een kerndoelstelling van 32% energie uit hernieuwbare bronnen voor op EU-niveau voor 2030.

 • De roll-out van de productie van hernieuwbare elektriciteit zal worden geïntensiveerd door middel van onder andere marktgerichte steunregelingen

 • Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in transport zal worden versneld door verhoogde verplichtingen voor brandstofleveranciers om een ​​niveau van ten minste 14% van de energie uit hernieuwbare bronnen in transport te bereiken, terwijl conventionele biobrandstoffen met een hoog risico van indirecte veranderingen in landgebruik geleidelijk zullen worden afgeschaft voor 2030

 • Huishoudens die hun eigen hernieuwbare energie willen produceren, bijvoorbeeld via zonnepanelen op het dak, zullen worden gesteund door gedeeltelijke vrijstellingen van heffingen of vergoedingen voor hun zelf geproduceerde energieverbruik.

Stemming: België onthield zich samen met Hongarije en Slowakije. Eén lidstaat heeft tegen de aanneming ervan gestemd, namelijk Tsjechië. België stelde dat het land voor een grote uitdaging staat om het doel op een kostenefficiënte manier te bereiken. Lees de verklaring van België hier.

Governance van de energie-unie en klimaatactie

De governance-verordening definieert hoe lidstaten zowel met elkaar als met de Europese Commissie samenwerken om de ambitieuze doelstellingen van de energie-unie te bereiken. Dit gaat over de doelstellingen voor hernieuwbare energie, de energie-efficiëntiedoelstellingen, en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op lange termijn. Het bevat ook controlemechanismen die ertoe bijdragen dat de doelstellingen worden bereikt en dat het scala aan voorgestelde acties een coherente en gecoördineerde aanpak vormt.

De belangrijkste elementen omvatten;

 • Traject voor doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie
  In de definitieve tekst wordt een indicatief traject geschetst voor de lidstaten om bij te dragen aan de EU 2030-doelstelling voor hernieuwbare energie van 32%. Het referentiepunt is het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen tussen de bindende 2020-doelstelling van de lidstaten en de bijdrage ervan aan het streefcijfer voor 2030. In 2022 zou het referentiepunt ten minste 18% moeten zijn, in 2025 zou het referentiepunt 43% moeten zijn en in 2027 zou het referentiepunt 65% moeten zijn. Tot slot, voor 2030, zou het referentiepunt gelijk moeten zijn aan de geplande bijdrage van de lidstaat.

 • Geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen
  De lidstaten moeten nationale geïntegreerde energie- en klimaatplannen opstellen. Het ontwerpplan moet uiterlijk 31 december 2018 bij de Commissie worden ingediend en de Commissie kan uiterlijk zes maanden na de indiening van het ontwerpplan bij de Commissie landspecifieke aanbevelingen over de ontwerpplannen aan de lidstaten doen toekomen.

 • Multilevel klimaat- en energiedialoog
  De lidstaten moeten een meervoudige klimaat- en energiedialoog opzetten om de dialoog tussen lokale autoriteiten, maatschappelijke organisaties, de particuliere sector en andere belanghebbenden te vergemakkelijken om het energie- en klimaatbeleid te bespreken.

 • Financieringsmechanisme voor hernieuwbare energie
  De Commissie moet uiterlijk in 2021 een EU-financieringsmechanisme voor hernieuwbare energie opzetten om projecten op het gebied van hernieuwbare energie en de ontwikkeling ervan te steunen en eventuele leemten in het indicatieve EU-traject te overbruggen.

Tijdlijn

De drie wetgevingsdossiers maken deel uit van het pakket schone energie, dat de Commissie presenteerde in november 2016. Het omvat wetsvoorstellen over 1) energie-efficiëntie, 2) hernieuwbare energie, 3) de opzet van de elektriciteitsmarkt, een 4) betrouwbare energievoorziening, 5) regels voor het goede bestuur van de energie-unie en 6) de energieprestatie van gebouwen (EPBD).

De wetgevingsvoorstellen over hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en governance van de energie-unie werden op 13 november in de plenaire vergadering door het Europees Parlement goedgekeurd. De goedkeuring door de Raad was de laatste stap. De drie wetsteksten staan op 21 december in het Publicatieblad van de EU. Alle drie de bestanden worden van kracht op de derde dag na publicatie. De lidstaten moeten de nieuwe elementen van de richtlijn 18 maanden na de inwerkingtreding in nationaal recht omzetten.

Pin 17 januari 2019 in jouw agenda

Want dan krijg je bij VLEVA een overzicht van alle actualiteit rond het Europese energie- en klimaatbeleid, met onder meer Peter Wittoeck, Diensthoofd Klimaatverandering bij de FOD Leefmilieu en Belgisch hoofdonderhandelaar voor Klimaat. 

Ontdek het programma en schrijf je snel in!

Meer lezen 

Persbericht van de Raad

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer
Volg ons