U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement werkt aan resolutie voor COP26

23 juni 2021 - door Ina De Vlieger

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement (EP) heeft gedebatteerd (21 juni) over een ontwerpresolutie in de aanloop naar de 26e Conferentie van de Partijen bij het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (COP26, november 2021).

Het document bevat een aanbeveling dat de Europese Commissie koppelingen en andere vormen van samenwerking met bestaande koolstofmarkten in derde landen en regio’s onderzoekt. Ook moet de Commissie de totstandbrenging van nieuwe koolstofmarkten of andere gelijkwaardige mechanismen aanmoedigen om kostenefficiënte emissiereducties wereldwijd te versnellen en tegelijk het risico van koolstoflekkage te verminderen.

Europees Parlement werkt aan resolutie voor COP26

Een van de knelpunten in de onderhandelingen tussen de partijen tijdens COP26 is de vaststelling van regels voor de handel in broeikasgasemissierechten tussen landen (artikel 6 van de Overeenkomst van Parijs).  De ontwerpresolutie dringt er bij alle partijen op aan deze kwestie af te ronden. Ook moet werk gemaakt worden van transparantie van de Overeenkomst van Parijs om na te gaan of landen hun verbintenissen nakomen, en een gemeenschappelijk tijdschema voor klimaatdoelstellingen.

De klimaatambitie moet omhoog

De ontwerpresolutie roept alle partijen bij COP26, en in het bijzonder de EU en alle G20-landen, op

 • hun inspanningen op te voeren
 • hun nationaal vastgestelde bijdragen (NDC's) te actualiseren
 • er zich toe te verbinden tegen 2050 klimaatneutraal te zijn
 • emissies van de internationale scheep- en luchtvaart in hun NDC's op te nemen.

Klimaatfinanciering

 • De EP-leden bekritiseren ook het feit dat de toezeggingen van de ontwikkelde landen voor klimaatfinanciering achterblijven op de collectieve doelstelling van 100 miljard dollar per jaar tot 2025. Deze financiering is nodig om ontwikkelingslanden te helpen het hoofd te bieden aan klimaatverandering.
 • In het document dringen de EP-leden erop aan om deze kloof te dichten en ze benadrukken dat de groeilanden vanaf 2025 bijdragen om de klimaatfinanciering te verhogen.

Drie andere belangrijke punten in ontwerpresolutie

 • De oproep tot de geleidelijke afschaffing van alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen in de EU en wereldwijd.
 • Het belang van een betere aanpassing aan de klimaatverandering.
 • De EP-leden vragen om integraal deel uit te maken van de EU-delegatie voor COP26.

Verder zijn de EP-leden bezorgd over de gevolgen die reis- en andere beperkingen als gevolg van de Covid-19-pandemie kunnen hebben voor een eerlijke en evenwichtige deelname aan de COP.

Volgende stappen

 • Amendering ontwerpresolutie 
 • 27 september: stemming in ENVI-commissie
 • Oktober: stemming in plenaire vergadering van het Parlement

De ontwerp EP- resolutie ter voorbereiding van de COP26 (26 mei 2021), zie bijlage

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP26) die plaats zou vinden in Glasgow van 9 tot 19 november 2020 werd omwille van de coronacrisis verschoven naar 1 tot 12 november 2021.

Lees meer
Volg ons