U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EP-rapporteur stelt ambitieuze herziening EED voor

21 februari 2022 - door Ina De Vlieger

De rapporteur van het Europees Parlement voor de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie (EED), Niels Fuglsang (S&D, Denemarken), stelt voor het energie-efficiëntiestreefcijfer van de EU te verhogen tot ten minste 43% voor het eindverbruik van energie en 45,5% voor het primaire energieverbruik.

 • Rapporteur Niels Fuglsang stelt ambitieuze doelstellingen voor
 • Ook wil hij de nationale bijdragen van de lidstaten aan de 2030-EU-doelstelling bindend maken 
EP-rapporteur stelt ambitieuze herziening EED voor

Ambitieuze streefcijfers Niels Fuglsang versus EC-voorstel

 • Dhr. Fuglsang stelt voor het energie-efficiëntiestreefcijfer van de EU te verhogen tot ten minste 43% voor het eindverbruik van energie en 45,5% voor het verbruik van primaire energie. Dit is een verhoging met ongeveer 7 procentpunten ten opzichte van de streefcijfers in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie (EC, eindenergieverbruik 36% en primaire energieverbruik 39%).
 • Dit komt overeen met een vermindering van het energieverbruik in de EU met 19% tegen 2030 ten opzichte van het inspanningsniveau in het basisscenario voor 2020 (EC-voorstel: 9%).
 • De rapporteur wil ook een verhoging van 2% voor de verplichting van de lidstaten om tussen 2024 en 2030 jaarlijkse energiebesparingen te realiseren (EC-voorstel: 1,5%). Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse reductiedoelstelling voor het energieverbruik in de publieke sector (EC-voorstel: 1,7%).
 • Het EC-voorstel om de lidstaten te verplichten jaarlijks ten minste 3% van de totale oppervlakte van de overheidsgebouwen te renoveren, wil hij uitbreiden tot tertiaire gebouwen, en gebouwen die in gebruik zijn door overheidsinstanties, maar geen eigendom zijn.

Bindende nationale streefcijfers

 • Dhr. Fuglsang stelt niet alleen voor de streefcijfers te verhogen, maar ook om de nationale bijdragen van de lidstaten aan de 2030-doelstelling van de EU bindend te maken.
 • De lidstaten zouden deze bijdragen aan de Commissie moeten meedelen, samen met een bindend lineair traject met twee referentiepunten in 2025 en 2027 voor deze bijdragen; dit zou deel uitmaken van de bijwerkingen van hun nationale energie- en klimaatplannen (NECP's).

Energie-audit

 • De rapporteur stelt voor om de drempel voor het energieverbruik waarboven bedrijven verplicht worden om een "energiebeheersysteem" in te voeren te verlagen.
 • Dhr. Fuglsang wil deze verplichting voor bedrijven waarvan het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik de afgelopen drie jaar meer dan 18 terrajoule (TJ) bedroeg (EC-voorstel 100 TJ). Bedrijven met een gemiddeld jaarlijks energieverbruik van meer dan 3,6 TJ de voorbije drie jaar (EC-voorstel 10 TJ) die een dergelijk systeem niet toepassen, moeten aan een energieaudit worden onderworpen.

Andere suggesties van de rapporteur omvatten een voorstel voor het opstellen van een robuustere definitie van energiearmoede die rekening houdt met energiearmoede in verschillende regio's, landen en soorten huishoudens, alsook voorstellen over het principe "energie-efficiëntie eerst", datacentra en stadsverwarming/-koeling.

Volgende stappen EED

 • 3 maart: ITRE bespreekt ontwerpverslag
 • 8 maart: deadline amendementen
 • 20 april: bespreken amendementen
 • 14 juni (indicatief): ITRE stemt rapport en amendementen

Bronnen en meer lezen

Draft verslag van Niels Fuglsang over herziening EED

Europe Daily Bulletin, 18/02/2022, European Parliament rapporteur wants to increase 2030 target for revision of energy efficiency directive

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons