U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EP: Commissie moet overgangsrol koolstofarme waterstof verduidelijken

16 november 2020 - door Ina De Vlieger

In zijn initiatiefgverslag over de EU-waterstofstrategie stelt van MEP en rapporteur Jens Geier (S&D) dat de Europese Commissie moet inschatten hoe lang en hoeveel koolstofarme waterstof nodig is om het energiesysteem van de Europese Unie koolstofarm te maken in afwachting van de grootschalige toepassing van hernieuwbare waterstof.

  • Rapporteur Geier vreest voor lock-in van aardgasprojecten
  • Pleidooi om belastingen en heffingen op hernieuwbare elektriciteit af te schaffen
  • De mogelijkheid onderzoeken om de bestaande pijpleidingen voor het vervoer van hernieuwbare waterstof te hergebruiken
EP: Commissie moet overgangsrol koolstofarme waterstof verduidelijken

De EU-strategie voor waterstof voorziet in de toekomstige Europese energiemix een rol voor koolstofarme waterstof. Deze laatste is fossiele waterstof met koolstofafvang en elektrische waterstof met aanzienlijk lagere broeikasgasemissies gedurende de hele levenscyclus dan de bestaande waterstofproductie.

Hoewel in de strategie wordt benadrukt dat deze vorm van waterstof geleidelijk moet worden vervangen door hernieuwbare waterstof, d.w.z. waterstof die wordt geproduceerd door elektrolyse van water met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, geeft de strategie geen precieze indicatie van het tijdsbestek dat nodig is voordat deze overgang plaatsvindt.

Bijgevolg vreest rapporteur Geier dat de overgangsrol die waterstof met een laag koolstofgehalte vervult, de EU in een lock-in van aardgasprojecten kan leiden ten nadele van een massale en snelle ontwikkeling van hernieuwbare waterstof.

In zijn ontwerpverslag moedigt rapporteur Geier de Commissie en de lidstaten aan de mogelijkheid te onderzoeken om de bestaande pijpleidingen voor het vervoer van hernieuwbare waterstof te hergebruiken. Doel hiervan is de kostenefficiëntie te maximaliseren en de investeringskosten en de transmissiekosten zo laag mogelijk te houden.

De rapporteur deelt het standpunt van de Commissie om waterstof alleen te gebruiken in sectoren waar directe elektrificatie technologisch of economisch niet haalbaar is. Ook roept hij op tot grotere inspanningen om hernieuwbare energie te ontwikkelen en om belastingen en heffingen op hernieuwbare elektriciteit af te schaffen.

Verder verwelkomt het ontwerpverslag het feit dat de Commissie de invoering overweegt van quota voor het gebruik van hernieuwbare waterstof in specifieke sectoren (bv. bepaalde industrieën zoals de chemische sector of transporttoepassingen) en van koolstofcontracten voor verschillen om de vraag naar hernieuwbare waterstof in de EU te bevorderen.

Volgende stappen

  • 1 december 2020: voorleggen ontwerpverslag aan de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement
  • 10 december 2020: deadline indienen amendementen
  • Maart 2021: stemming in ITRE-commissie

 

Ontwerp initiatief rapport Geier: DRAFT REPORT on a European Strategy for Hydrogen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons