U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EC-voorstel herziening verordening gefluoreerde broeikasgassen

18 april 2022 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft op 5 april 2022 een verordening voor een strengere regulering van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) voorgesteld. Het voorstel zal bijdragen aan de vermindering van de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met ten minste 55% en Europa klimaatneutraal tegen 2050.

  • Ambitieuzere doelen voor F-gassen
  • Betere handhaving en uitvoering
  • Uitgebreidere monitoring en toezicht op de naleving van het Protocol van Montreal

Het voorstel met aangescherpte regels voor F-gassen zal tegen 2030 het equivalent van 40 miljoen ton kooldioxide (CO2)-emissies besparen en tegen 2050 nog eens 310 miljoen ton CO2-equivalent.

EC-voorstel herziening verordening gefluoreerde broeikasgassen

Ambitieuzere doelen

  • Het voorstel scherpt het quotasysteem voor fluorkoolwaterstoffen (de uitfasering van HFK's) aan en vermindert de potentiële klimaateffecten van nieuwe HFK's die op de EU-markt komen tussen 2015 en 2050 met 98 %.
  • Het voorstel voert nieuwe beperkingen in om ervoor te zorgen dat F-gassen alleen in nieuwe apparaten worden gebruikt als er geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn. Voor SF6, het krachtigste broeikasgas, betekent dit tegen 2031 een uitfasering in alle nieuwe apparaten voor elektrische transmissie.

Betere handhaving en uitvoering

  • Het voorstel maakt het voor de douane- en toezichthoudende autoriteiten gemakkelijker om in- en uitvoer te controleren en de handel in illegale F-gassen en apparatuur te bestrijden.Met dit voorstel worden de sancties strenger en meer gestandaardiseerd.
  • Het quotasysteem zal worden beperkt tot echte gashandelaars met behulp van strengere registratieregels en invoering van een vaste quotumprijs.
  • Het voorstel voorziet in Europa meer ingenieurs met de nodige kwalificaties om met klimaatvriendelijke apparatuur om te gaan. De lidstaten moeten zorgen dat hun certificerings- en opleidingsprogramma's ook betrekking hebben op klimaatvriendelijke technologieën om het gebruik van F-gassen te vervangen of te verminderen.

Uitgebreidere monitoring

Dit voorstel omvat de monitoring van een breder scala aan stoffen en activiteiten en de komst an betere procedures voor het rapporteren en verifiëren van de gegevens.

Toezicht op de naleving van het Protocol van Montreal

Het voorstel over F-gassen betekent dat bepaalde vrijstellingen worden afgeschaft en dat HFK's in de EU volledig overeenkomstig het Protocol van Montreal worden uitgefaseerd.

Publieke consultatie over EC-voorstel F-gassen

Feedback op het EC-voorstel rond F-gassen is welkom tot 13 juni 2022. Deelnemen aan deze cosultatie kan via deze EC-website.

 

EC-voorstel ozonafbrekende stoffen

Samen met haar voorstel voor een strengere regulering van F-gassen heeft de Europese Commissie ook een voorstel voor strengere regulering van ozonafbrekende stoffen (ODS) gepubliceerd. De goedkeuring van deze twee verordeningen zou een belangrijke stap betekenen in de richting van de beperking van de wereldwijde temperatuurstijging overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs.

F-gassen en ODS zijn zeer krachtige, door de mens geproduceerde broeikasgassen die bijdragen tot de opwarming van de aarde wanneer ze vrijkomen in de atmosfeer, vaak enkele duizenden malen sterker dan kooldioxide (CO2). ODS tasten de ozonlaag aan die de aarde beschermt tegen gevaarlijke ultraviolette straling van de zon.

 

Bron en meer lezen

EC-voorstel gefluoreerde broeikasgassen, COM(2022) 150 final

EC-persbericht, 5 april 2022: Green Deal: Uitfasering van gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen

EC-website: EU legislation to control F-gases

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons