U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Ambitieus akkoord voor governance Energie-Unie

21 juni 2018 - door Ina De Vlieger

De onderhandelaars van de Europese Commissie, het Parlement en de Raad zijn het eens over de verordening rond governance van de Energie-Unie. Europa streeft ernaar om zo snel mogelijk te komen tot een koolstofvrije economie. Het voorzien van een koolstofbegroting en nationale energie- en klimaatstrategieën voor 2050 zijn hierbij belangrijk.

De ontwerp verordening voor het bestuur van het energie- en klimaatbeleid van de EU voorziet in de langetermijnplanning en -coördinatie die de EU nodig heeft om te voldoen aan doelstellingen van de internationale klimaatovereenkomst van Parijs.

Het doel is investeerders zekerheid en voorspelbaarheid op lange termijn te bieden.

Ambitieus akkoord voor governance Energie-Unie

Nationale energie- en klimaatplannen voor 2050

In het kader van het politiek akkoord moet elke lidstaat uiterlijk op 31 december 2019 een geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan indienen. Een tweede volgt uiterlijk op 1 januari 2029 en vervolgens om de tien jaar. De eerste plannen hebben betrekking op de periode 2021-2030, waarbij ook rekening wordt gehouden met een langetermijnperspectief. De  volgende de plannen beslaan de volgende periode van tien jaar.

De Europese Commissie moet zelf uiterlijk op 1 april 2019 een voorstel indienen om een EU-strategie voor 2050 voor de uitstoot van broeikasgassen op te stellen in overeenstemming met het Akkoord van Parijs. Hierbij moet ze rekening houden met:

  1. het resterende "koolstofbudget" op mondiaal en EU-niveau om de opwarming van de aarde "ver onder 2°C" en dicht bij 1,5°C te houden; 
  2. scenario's voor de bijdrage van de EU aan de doelstelling om tegen 2050 netto-nulemissie en daarna negatieve emissie te bereiken.

“Gap-filler” voor hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie

De governance-regelgeving voorziet ook in een "traject" voor de bijdrage van de lidstaten aan de verwezenlijking van de EU-wijde doelstelling van 32% hernieuwbare energie tegen 2030. De 28 lidstaten moeten gezamenlijk 18% van de EU-brede doelstelling voor  hernieuwbare energie tegen 2022 halen, 43% tegen 2025, 65% tegen 2027 om in 2030 100% van de doelstelling te bereiken.

Voor energie-efficiëntie is een soortgelijk mechanisme voor het opvullen van de “gap” overeengekomen, met dezelfde tussentijdse referentiejaren als voor hernieuwbare energiebronnen: 2022, 2025 en 2027. 

Het grote verschil is dat de beoordeling van de kloof wordt overgelaten aan het oordeel van de Europese Commissie. Zij beslist grotendeels over beleidsinitiatieven om de kloof te dichten - zoals maatregelen rond ecologisch ontwerp, etikettering en CO2-normen in auto's of gebouwen.

Goed nieuws voor voltooiing Energie-Unie en bestrijding klimaatverandering

Dit akkoord over de verordening voor Governance van de Energie-Unie is het vierde van de acht wetgevingsvoorstellen in het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" van 2016.  De overige drie energiedossiers waarover het Europees Parlement en de Raad het eens zijn:

Deze vier stukken wetgeving vormen een aanvulling op de herziening van de regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS), de verordening over de verdeling van de inspanningen (Effort Sharing Decision)  en de verordening voor verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF), die eerder dit jaar zijn aangenomen. Dit is goed nieuws voor de voltooiing van de Energie-Unie en de bestrijding van de klimaatverandering.

Volgende stappen

  • De ENVI- en ITRE-commissie van het Europees Parlement (EP) gaan het akkoord goedkeuren.
  • Goedkeuring in voltallig EP verwacht in oktober (eerste lezing).
  • Vervolgens keurt de Raad zonder debat het EP-standpunt goed.
  • Daarna verschijnt de regelgeving EU-energie governance in het EU-Publicatieblad en gaat dan onmiddellijk van kracht in alle lidstaten.

Meer lezen over governance Energie-Unie

Persbericht Europees Parlement: Energy Union: deals on efficiency targets and governance  

Persbericht Europese Commissie: The Energy Union gets simplified, robust and transparent governance: Commission welcomes ambitious agreement

Meer achtergrond informatie “Governance of the Energy Union”

 

Lees ook de dossiers op de VLEVA-beleidsmonitor:

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons