U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Ambitie nationale energie- en klimaatplannen moet omhoog

19 juni 2019 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie publiceerde op 18 juni haar analyse van de ontwerp nationale energie- en klimaatplannen (NECP’s). Deze nationale plannen zijn onvoldoende om de EU energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen

 • Lacunes voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie
 • 2030-doelstelling CO2 gehaald, maar …
 • De Belgische inzending?
Ambitie nationale energie- en klimaatplannen moet omhoog

Lacunes voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

De draft nationale plannen schieten te kort voor zowel hernieuwbare energie als energie-efficiëntie. 

 • Voor hernieuwbare energie kan het aandeel 1,6 procentpunten lager uitvallen dan het streefcijfer van 32% voor 2030. 
 • Voor energie-efficiëntie kan de kloof 6,2 procentpunten (uitgaande van het primaire energieverbruik) bedragen ten opzichte van het streefcijfer van 32,5% in 2030.

2030-doelstelling CO2 gehaald, maar …

 • De nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) volstaan om een totale vermindering van broeikasgasuitstoot met 40% te bereiken ten opzichte van het officiële streefcijfer van de EU voor 1990.
 • Toch het 40% streefcijfer is achterhaald. Het Europees Parlement en de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, dringen erop aan dit doel op te trekken tot 55%. Dit is nodig om de EU in overeenstemming te brengen met de verbintenissen die zij in Parijs is aangegaan.
 • Ook leert de evaluatie dat de lidstaten 2% te kort schieten in sectoren die niet onder het EU-emissiehandelsysteem (non-ETS) vallen: landbouw, grondvervoer en gebouwen. Het huidige traject gaat naar 28% vermindering in uitstoot in plaats van de overeengekomen 30% tegen 2030.
 • De nieuwe wetten die vorig jaar tot stand kwamen, hebben bij volledige uitvoering het potentieel om tegen 2030 een emissiereductie van 45% te bereiken. De analyse geeft aan dat de landen niet op schema liggen om dat doel te bereiken.

 

De Belgische inzending?

 • Het Belgische draft NECP voorspelt een aandeel hernieuwbare energie van 18,3% tegen 2030. Dit is significant lager dan de 25% die resulteert uit de formule in Annex II van de governance regelgeving. Het finale plan is gebaat bij een verdere uitwerking van de beleidslijnen en maatregelen om de bijdrage te verwezenlijken.
 • De Belgische bijdrage aan de 2030 doelstelling voor energie-efficiëntie getuigt van weinig ambitie.
 • Tevens is er onvoldoende duidelijkheid of in het scenario met bijkomende maatregelen in de periode 2021-2030, België haar 2030-doelstelling 35% reductie van de broeikasgasuitstoot ten opzichte van 2005 (zgn. effort sharing regelgeving) haalt. De Europese Commissie wenst daarom meer informatie over de reikwijdte, het tijdschema en de verwachte effecten van deze maatregelen.

Lees samenvatting EC-beoordeling ontwerp nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 van België.

Verdere stappen

 • De lidstaten moeten rekening houden met de aanbevelingen van de Commissie, of anders motiveren waarom zij dat niet doen. Ze moeten ook het publiek betrekken bij het opstellen van de definitieve plannen.
 • De Europese Commissie is bereid om de lidstaten te ondersteunen bij de afronding van hun NECP's.
 • De definitieve plannen (NECP’s) moeten 31 december 2019 zijn ingediend. 

 

Bron en meer lezen

Persbericht Europese Commissie 18/06/2019: ‘Energy Union: Commission calls on Member States to step up ambition in plans to implement Paris agreement’

National Energy and Climate Plans (NECPs)

Summary of the Commission assessment of the draft National Energy and Climate Plan 2021-2030: Belgium

Aanbevelingen van de Europese Commissie over het geïntegreerd NECP voor België

Maak een account aan

DOSSIER

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons