U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EP bevestigt akkoord over klimaatwet

25 juni 2021 - door Celeste Wezenbeek

Het Parlement heeft de klimaatwet, waarover in april een informeel akkoord werd bereikt met de lidstaten, bekrachtigd met 442 stemmen tegen 203 en 51 onthoudingen. De wet zet de politieke belofte uit de Europese Green Deal om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, om in een bindende verplichting. Ook geeft de wetgeving Europese burgers en bedrijven de juridische zekerheid en voorspelbaarheid die nodig is om deze transitie voor te bereiden. 

De ambitie voor 2030 

De nieuwe EU-klimaatwet verhoogt de EU-doelstelling voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 van 40 % naar minstens 55 % in vergelijking met het niveau van 1990. Daarnaast zal een aankomend voorstel van de Commissie voor een LULUCF-verordening, die broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw zal reguleren, zorgen voor meer EU-koolstofputten en zal daardoor de 2030-doelstelling van de EU oplopen naar 57 %.

 

EP bevestigt akkoord over klimaatwet

Broeikasgasbegroting 

De Commissie zal tenminste zes maanden na de eerste tussentijdse evaluatie in 2023, een voorstel maken voor een doelstelling voor 2040. Rekening houdend met het voorstel van het Parlement, zal de Commissie een maximale hoeveelheid broeikasgassen publiceren die de EU naar verwachting kan uitstoten tot 2050 zonder de onder het akkoord aangegane verplichtingen in gevaar te brengen. Deze zogenoemde “broeikasbegroting” zal een van de criteria zijn voor het vaststellen van de herziene EU-doelstelling voor 2040.

Tegen 30 september 2023, en iedere vijf jaar daarna, zal de Commissie de gezamenlijke voortgang die alle EU-landen hebben gemaakt evalueren, Ze zal ook kijken naar de consistentie van de nationale maatregelen, afgemeten aan het EU-doel om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

Wetenschappelijke adviesraad 

Gezien het belang van onafhankelijk wetenschappelijk advies, en op basis van een voorstel van het Parlement, zal er een Europesen wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering worden opgericht die de voortgang zal meten en zal beoordelen of Europees beleid strookt met de doelstellingen.

Volgende stappen

De deal wordt naar verwachting op korte termijn door de Raad goedgekeurd. De verordening verschijnt dan in het Publicatieblad en treedt 20 dagen nadien in werking. De Commissie is van plan om op 14 juli 2021 een aantal voorstellen te presenteren die het de EU mogelijk maken om de ambitieuze doelstelling voor 2030 te halen.

Bron en meer lezen

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210621IPR06627/eu-klimaatwet-ep-bevestigt-deal-over-klimaatneutraliteit-tegen-2050

 

Maak een account aan

Volg ons