U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

H2020 - Added-value manfacturing: a cross-cutting challenge

Deadline

Code

(EIT-Manufacturing-2018)

Doelstellingen

Een KIC added-value manufacturing zal de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, bedrijfsmodellen en productieprocessen ondersteunen. Maar de nadruk moet worden gelegd op duurzaamheid en eco-innovatie, met vermindering van inefficiëntie van hulpbronnen en energie, maximalisering van positieve milieueffecten, maar ook de versterking van positieve economische en sociale factoren. Concreet betekent een dergelijke schone aanpak energie- en materiaalefficiënte processen en machines, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en/of de inzet van slim energiebeheer, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van afval en emissies. Door bij te dragen aan de ontwikkeling en toepassing van een duurzamere, hulpbronnenefficiënte en concurrerende productie, zou een KIC in staat kunnen gedragsverandering bij de industrie en consumenten teweeg te brengen en systeemimpact te creëren.

 

Een KIC added-value manufacturing zou ook een zeer belangrijke rol en impact op regionaal niveau kunnen hebben: bevorderen van de vorming van onderling verbonden regionale clusters met lokale overdrachten en samenwerking, ontwikkeling van competenties in hoogwaardige productietechnologieën en ontwikkeling van topkwaliteit in productietechnologieën. In dit verband zou specifieke aandacht kunnen worden besteed aan die regio's die meer te lijden hebben onder de afnemende productiecapaciteit en kmo's.

 

Een van de belangrijkste uitdagingen om bovenstaande doelstellingen te bereiken, is de beschikbaarheid van hooggekwalificeerd personeel dat zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende is. Een KIC zou daarom een ​​zeer belangrijke rol moeten spelen bij het opnieuw vormgeven van het onderwijslandschap op dit gebied. Door nauwere banden te creëren tussen vragers en onderwijsaanbieders, zou een KIC gezamenlijke postdoctorale graden, post-graduate beroepsopleiding en industriële "real-life" cursussen bevorderen.

 

Capaciteitsopbouw zal ook een centraal element van een KIG in productie met toegevoegde waarde zijn. Dit betreft niet alleen het aanbod van hooggekwalificeerde arbeidskrachten, maar ook de mogelijkheid om de KIG op te richten als forum voor interactie en bevordering van interdisciplinaire vaardigheden en competenties, met name voor de combinatie van meerdere sleuteltechnologieën zoals voorgesteld door de High-Level Group on Key Enabling Technologies (KETs).

 

Een KIC op dit gebied heeft de mogelijkheid om verschillende actoren en belanghebbenden samen te brengen in deze zeer transdisciplinaire sector, inclusief belangrijke stroomopwaartse en stroomafwaartse delen van de waardeketen. Dit omvat verwerkende industrieën (bijvoorbeeld staal of chemicaliën) die onmiddellijk verbonden zijn met de waardeketen voor productie met toegevoegde waarde.

 

Begunstigden

 • de voorgestelde KIC moet ten minste drie in 2002 gevestigde onafhankelijke partnerorganisaties omvatten uit ten minste drie verschillende lidstaten;
 • ten minste twee derde van de partnerorganisaties die de voorgestelde KIC vormen, zijn gevestigd in lidstaten;
 • de voorgestelde KIC omvat ten minste één instelling voor hoger onderwijs en één particuliere onderneming;
 • het voorstel moet worden ingediend door een partnerschap met maximaal 50 partners.

Info & contact

Alle informatie en documenten vindt u terug op het deelnemersportaal.

Vlaamse Contactpersoon:

Voor Horizon 2020 informatie kan u terecht bij NCP Flanders – vragen kunnen gesteld worden aan de betrokken adviseur van het team of via de algemene contactgegevens info@ncpflanders.be  - 02/550 15 60

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons