U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Herziening regeling geografische aanduidingen van de EU voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten

05 april 2022 - door Liese Dewilde

Op 31 maart keurde de Commissie een voorstel voor een verordening goed om het gebruik van geografische aanduidingen (GA’s) voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten te herzien.

  • Dit voorstel moet het gebruik van geografische aanduidingen in de hele EU bevorderen, ten behoeve van de plattelandseconomie én moet een hoger niveau van bescherming van intellectuele eigendomsrechten aanreiken, vooral online.
  • De belangrijkste voorgestelde maatregelen zijn: een verkorte en vereenvoudigde registratieprocedure, meer onlinebescherming, meer duurzaamheid en erkende producentengroeperingen met meer zeggenschap
  • De lidstaten staan in voor de handhaving op nationaal niveau én de Commissie wordt bij haar bevoegdheden ondersteund door EUIPO.  

 

Herziening regeling geografische aanduidingen van de EU voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten

Dit Commissie keurde dit voorstel voor een verordening betreffende geografische aanduidingen van de EU voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten, en betreffende kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten goed met het doel om het gebruik van geografische aanduidingen in de hele EU te bevorderen ten behoeve van de plattelandseconomie. Bovendien moet het voorstel zorgen voor een doeltreffende bescherming van intellectuele eigendomsrechten in de EU.

Maatregelen om de regeling voor geografische aanduidingen aan te scherpen en te verbeteren

De Commissie stelt een aantal maatregelen voor om de bestaande regeling aan te passen. De belangrijkste zijn: een kortere en eenvoudigere registratieprocedure, meer onlinebescherming, meer duurzaamheid en producentengroeperingen met meer zeggenschap.

De voorgestelde verordening voorziet in een exclusief eenheidsstelsel van GA's dat de namen van wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten en de ermee verbonden kenmerken of reputatie en de geografische banden omvat. De verschillende technische en procedureregels voor geografische aanduidingen worden aldus samengevoegd. Deze vereenvoudigde registratieprocedure zal gelden voor zowel aanvragers van binnen als buiten de EU. De periode tussen de aanvraag en de registratie zal hierdoor verkleinen. Dit maakt de regeling aantrekkelijker voor producenten.

De nieuwe regeling zorgt voor betere bescherming van geografische aanduidingen op het internet. De voorgestelde verordening voorziet in regels om geregistreerde geografische aanduidingen te beschermen tegen direct of indirect frauduleus gebruik van lookalike producten, wanneer het gebruik de naam zou schaden, tegen misbruik, imitatie of evocatie en tegen andere consumentenmisleidende praktijken. Er wordt aldus bescherming tegen registraties te kwader trouwen en het gebruik van geografische aanduidingen in domeinnaamsystemen ingebouwd. Deze regels zouden van toepassing zijn op alle producten die fysiek in de EU worden verkocht en op goederen die via afstandsverkoop en onlineverkoop worden verkocht.

Het voorstel bevat regels voor het gebruik van geografische aanduidingen als ingrediënten in verwerkte producten, waarbij de inhoud duidelijk moet worden vermeld, maar het gebruik ervan in de voedingsnaam voor verwerkte producten verboden is, tenzij er een overeenkomst met een producentengroepering bestaat.

De voorgestelde verordening staat niet toe dat generieke termen als geografische aanduiding worden geregistreerd en staat evenmin de registratie van homonieme geografische aanduidingen toe. Er worden criteria vastgesteld om te bepalen of een term een soortnaam is geworden. De registratie van een geografische aanduiding als merk wordt verboden indien deze misleidend kan zijn.

De producenten zullen hun inspanningen voor sociale, ecologische of economische duurzaamheid kunnen valoriseren door de daarmee verband houdende voorschriften in hun productdossiers vast te stellen. Dit sluit direct aan bij de EU ‘van boer tot bord’-strategie. Natuurlijke hulpbronnen, plattelandseconomieën en lokale planten- en dierenrassen geniet zo betere bescherming. Het landschap van het productiegebied wordt hiermee ook beter in stand gehouden en het dierenwelzijn wordt verhoogd.

In de voorgestelde verordening wordt tot slot bepaald dat aanvragen voor de registratie van GA's alleen mogen worden ingediend door erkende producentengroeperingen van een bepaald product, en worden bijzondere bepalingen vastgesteld voor aanvragers die één producent of een grensoverschrijdend geografisch gebied vertegenwoordigen. Erkende producentengroeperingen zullen zo meer zeggenschap hebben over het beheer, de handhaving en de ontwikkeling van hun geografische aanduidingen omdat ze in alle lidstaten toegang zullen krijgen tot de autoriteiten die in namaakbestrijding gespecialiseerd zijn en tot de douanediensten.

Verdeling van de bevoegdheden en rol voor EUIPO

De lidstaten blijven bevoegd voor de handhaving op nationaal niveau. De bevoegdheid voor de registratie, wijziging en annulering van geografische aandoeningen ligt dan weer bij de Commissie.

Er wordt een agentschap bevoegd ter ondersteuning van de Commissie, het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de EU (EUIPO - European Union Intellectual Property Office). EUIPO kan de Commissie technische bijstand verlenen bij het onderzoek van de aanvragen en de bezwaren op EU-niveau.

Volgende stappen

Het Commissievoorstel is nu ter bespreking naar de Raad en het Europees Parlement gestuurd. De AGRI-commissie zal voor het Europees Parlement in principe de leidende commissie zijn. AGRI duidde de Italiaan Paolo de Castro reeds aan als rapporteur.

Het volledige Nederlandstalige Commissievoorstel lees je hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons