U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digital Europe: Cloud Data and TEF

Deadline

Code

DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03

Inleiding

Specifieke doelstelling 2 van het programma Digitaal Europa beoogt de versterking van de kerncapaciteiten van de EU op het gebied van kunstmatige intelligentie als cruciale motor voor de digitale transformatie van de publieke en de particuliere sector.
In de gegevensstrategie van de EU wordt gewezen op het belang van een bloeiend ecosysteem van particuliere actoren op te bouwen om economische en maatschappelijke waarde te genereren uit gegevens, met behoud van hoge normen op het gebied van privacy, beveiliging, veiligheid en ethiek.
In de strategie werd aangekondigd dat de Commissie zal investeren in een High Impact Project ter financiering van infrastructuren, instrumenten voor gegevensuitwisseling, architecturen en bestuursmechanismen voor bloeiende ecosystemen voor gegevensuitwisseling en kunstmatige intelligentie.
Om deze doelstellingen te bereiken, zijn drie belangrijke onderling verbonden werkzaamheden gepland in de eerste twee jaar van de uitvoering van het programma Digitaal Europa:

 • De invoering van cloud-to-edge-infrastructuur en -diensten die voldoen aan de EU-regels, met name op het gebied van beveiliging, gegevensbescherming en gegevensbescherming met name inzake beveiliging, gegevensbescherming en privacy en milieuaspecten. Deze zullen standaard open source zijn en zorgen voor vloeiende gegevensstromen. Aanvullend op het plaatje, de inzet van de test- en experimenteerfaciliteit voor edge-AI de groene overgang ondersteunen met geavanceerde energiezuinige computertechnologieën. Die faciliteit moet een rolmodel zijn in het tonen van effectieve manieren om de bestaande wetgeving na te leven, en rekening te houden met relevante gedragscodes en richtsnoeren.
 • Het opzetten van een onderdeel "Gegevens voor de EU" met de nadruk op het opbouwen van gemeenschappelijke dataruimten,  gebaseerd op de bovengenoemde gefedereerde cloud-to-edge-infrastructuur en diensten die toegankelijk zijn voor bedrijven en de overheidssector in de hele EU. Het doel is de totstandbrenging van gegevensinfrastructuur met op maat gesneden
  mechanismen die veilige en grensoverschrijdende toegang tot belangrijke datasets op de beoogde thematische gebieden mogelijk maken. De nadruk zal liggen op dataruimten voor Green deal, slimme gemeenschappen, mobiliteit, productie, landbouw, cultureel erfgoed, gezondheid, media, vaardigheden, taaltechnologieën, financiële sector, overheidsdiensten en toerisme. De dataruimten zullen worden ondersteund door een ondersteuningscentrum om de coördinatie tussen de verschillende initiatieven en ervoor te zorgen dat de gegevens in de verschillende sectoren toegankelijk zijn. Het centrum zal zorgen voor een optimaal gebruik van de cloud-to-edge infrastructuur en diensten om in de behoeften van deze dataruimten te voorzien.
 • De inzet van faciliteiten voor AI-referentietests en -experimenten met een focus op vier prioritaire toepassingssectoren (d.w.z. gezondheid, slimme gemeenschappen productie en landbouw) (zie ook het gecoördineerde plan voor de herziening van kunstmatige intelligentie 2021). Deze faciliteiten zullen gemeenschappelijke, hooggespecialiseerde middelen die op Europees niveau worden gedeeld. Daarnaast zal het platform AI-on-demand worden geconsolideerd als een catalogus van op AI gebaseerde hulpbronnen en marktplaats, voor betrouwbare AI-instrumenten van Europese makelij voor zowel de particuliere als de openbare sector.

Deze oproep omvat:

 • DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-PILOTS-CLOUD-SERVICES - Large-scale pilots for cloud-to-edge based service solutions
 • DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MOBILITY - Data space for mobility (deployment)
 • DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MANUF - Data space for manufacturing (deployment)
 • DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MEDIA - Data space for media (deployment)
 • DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-SMART - Data space for smart communities (deployment)
 • DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-AI-ON-DEMAND - Deployment of the AI-ondemand platform

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 118.000.000

Begunstigden

De oproep staat open voor alle in aanmerking komende entiteiten zoals bepaald in artikel 18 van het Programma Digitaal Europa, in het bijzonder overheids- en particuliere organisaties, waaronder kmo's en ngo's.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt 
Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Digital Europe

Inleiding

Het programma Digitaal Europa heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen. Dit door middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en grootschalig gebruik van digitale technologieën. Hierbij hoort ook het bevorderen van de toegang tot digitale technologieën en de digitale transformatie van deze technologieën.

Digitaal Europa wil bereiken dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in producten die op de markt komen. Speciale aandacht is er voor het midden- en kleinbedrijf. Ook zal het programma Europese Digitale Innovatiehubs opzetten, die bedrijven kunnen helpen om beter om te gaan met digitale uitdagingen.

Doelstellingen

Het Digital Europe programma is gericht op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de vereenvoudiging van de brede toepassing van digitale technologieën.

Het doel van het programma is om het concurrentievermogen van Europa in de wereldwijde digitale economie te verbeteren en technologische soevereiniteit te verhogen. Het doet dit door nieuwe digitale technologieën in te zetten en capaciteit op te bouwen, om de digitale transformatie te ondersteunen die hoogwaardige openbare diensten garandeert ten voordele van de maatschappij en bedrijven.

Acties

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

 • Supercomputers

De activiteiten in deze pijler moeten zorgen voor een concurrentiële positie van Europa op vlak van rekenkracht en de nodige know-how om dit te laten opnemen door economie en industrie. Deelname aan deze pijler kan voor een sterk toegenomen rekenkracht zorgen die onmogelijk op Vlaams niveau kan bereikt worden. Daarnaast zorgt deelname in deze projecten voor een uitwisseling aan expertise.

 • Artificiële Intelligentie, data en cloud

Deze pijler zal infrastructuur, begeleiding en uitrol opzetten inzake data en artificiële intelligentie. Het bestaat zo uit het opzetten van de Cloud Federation, Data Ruimten, (Data) Incubatoren, een AI on Demand Platform en Testing & Experimentation Facilities.

 • Cybersecurity 

Binnen deze pijler wordt een Quantum beveiligd communicatie systeem uitgerold, ondersteuning geboden voor de uitvoering van de NIS wetgeving en testing en certificatiecapaciteiten opgezet. Daarbij zijn er ook werkpakketten gericht op de opname van innovatieve toepassingen door marktspelers en de gezondheidssector.

 • Geavanceerde digitale vaardigheden 

Pijler 4 richt zich niet op een bepaalde technologie maar zal zich focussen op de opzet van opleidingen in volgende technologieën: data, AI, Blockchain, cybersecurity, HPC, quantum. Deze kunnen naarmate het programma vordert nog aangepast worden. Ongeveer 80% van het budget van deze pijler zal gaan naar de ontwikkeling van grensoverschrijdende masterprogramma’s. Daarnaast zijn er ook acties gericht op arbeidsbemiddeling, kortdurende opleidingen en het digitaliseren van het onderwijs.

 • Breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving, onder meer via digitale innovatiehubs.

Pijler 5 richt zich volledig om verticale projecten die gebruik maken van een combinatie van de 3 sleuteltechnologieën van het Digital Europe programma (supercomputing, cybersecurity en artificiële intelligentie). Centraal hierin is het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) dat bedrijven (in het bijzonder kmo’s) en publieke administraties zullen begeleiden in hun digitale transformatie.

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

In sommige gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 100%

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

Digitaal Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/694 inzake de oprichting van Digitaal Europa

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe 
 • Connecting Europe Facility 
 • Digital Education Action Plan

Bekijk hier een korte video over Digital Europe

Budget

Budget 2021-2027: 7,5 miljard euro 

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

 • Website fonds

Digitaal Europa

 • Vlaams contactpunt 

Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Vragen over acties rond supercomputing 
Geert Van Grootel
E. geert.vangrootel@vlaanderen.be 

Lees meer
Volg ons