U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > economisch beleid > calls >

EFRO: Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat - GTI West-Vlaanderen

Deadline

Doelstellingen

Specifieke doelstelling 5 – Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat - GTI West-Vlaanderen Deze doelstelling beoogt het opzetten van acties die een internationaal ondernemersklimaat in Vlaanderen bevorderen. Hierin werken Vlaamse bedrijven, en in het bijzonder de kmo’s, naast en samen met buitenlandse investeerders en overnemers die zich in Vlaanderen vestigen. Wil men het open ondernemerschap in Vlaanderen ten volle benutten dan vraagt dit andere competenties en randvoorwaarden. Deze attitudewijziging zal tegelijk ook het klimaat voor het aantrekken van buitenlandse investeerders positief beïnvloeden. Dit vraagt om analyse, afstemming en gerichte initiatieven om het ondernemerschap te versterken en de economische slagkracht te verhogen, die centraal aangestuurd worden. Een goede samenwerking met alle actoren die hier een bijdrage kunnen leveren zoals kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, kenniscentra), lokale-, provinciale- en Vlaamse overheden en diensten, enz. is essentieel om deze doelstellingen te bereiken. Daarnaast moet ook gezocht worden naar manieren om de internationalisering van Vlaamse bedrijven, die buiten de bestaande maatregelen vallen, verder te bevorderen. Op deze manier kunnen zij zich meer profileren op buitenlandse markten en een actievere rol spelen. Hierin past ook het gericht aantrekken van buitenlandse bedrijven die een grote toegevoegde waarde hebben voor Vlaanderen en de maatschappelijke uitdagingen waar de regio voor staat. Terwijl het onder de specifieke doelstelling ‘Verhogen van het kennispotentieel binnen kmo’s door inzetten van gespecialiseerd personeel’ reeds mogelijk wordt gemaakt om een kennismedewerker, gespecialiseerd in export en/of internationalisering, in te zetten, richt deze specifieke doelstelling zich naar de ontwikkeling van gerichte strategieën om buitenlandse ondernemingen aan te trekken en internationaal-georiënteerde clustering te bewerkstelligen ten einde het aantal startende en jonge ondernemingen met internationale oriëntatie te verhogen. Verder is het belangrijk om hierbij het additionaliteitsprincipe te hanteren en te zorgen dat de acties complementair zijn met wat op Vlaams en Europees niveau gebeurt. Bij deze oproep horen verder nog specifieke aandachtspunten:

  • Het project moet inpasbaar zijn in West Deal en de startnota van de GTI WestVlaanderen. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel (zie aanvraagformulier – link met het beleid).
  • In het bijzonder in het raam van deze oproep dient het project te voldoen aan de bepalingen inzake projecten categorie 1 van de startnota en duidelijke invulling te geven aan het projectenkader West Deal², onderdeel van de startnota.
  • Het project dient bij te dragen tot de output - en resultaatsindicatoren (zie 4. Indicatoren). 

  GTI West-Vlaanderen en West Deal Om de territoriale cohesie te versterken, voorziet het EFRO-programma in het instrument van de “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” (GTI). Een GTI laat toe dat een specifieke geïntegreerde strategie wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke sociaal - economische en territoriale kenmerken van het gebied. Dit zal een regioversterkende aanpak toelaten, gebaseerd op samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en over administratieve grenzen heen. De GTI West-Vlaanderen speelt in op de specifieke sociaal – economische en territoriale uitdagingen in de provincie. Om deze problemen het hoofd te bieden, werd het strategische plan West Deal uitgewerkt, dat de basisvoorwaarden wil helpen ontwikkelen voor een duurzame economische transformatie. West Deal vormt het inhoudelijke kader van de GTI West-Vlaanderen, zoals beslist door de Vlaamse Regering op 3 april 2015.  De startnota GTI West-Vlaanderen werd gevalideerd door de GTI-stuurgroep op 16 oktober 2015 en ter kennis gegeven aan het Comité van Toezicht op 17 november 2015. Projectvoorstellen in het kader van deze oproep dienen tevens te kaderen binnen de hierin vastgelegde uitvoeringsmodaliteiten, voorziene acties en geplande financiering. De betrokken documenten zijn terug te vinden op www.efro.be

Budget

Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door Vlaamse overheden (Vlaamse overheid, Provincie, lokale besturen) kunnen samen maximaal 85% bedragen van de totale projectkosten. De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve goedkeuring van het project door de Managementautoriteit te worden bevestigd. Aan de projectpromotoren wordt een eigen financiële bijdrage van minimaal 15% gevraagd. Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 1.200.000 euro EFRO-steun.

Begunstigden

alle entiteiten met rechtspersoonlijkheid

Info & contact

Meer lezen: http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/96_-_efro_oproep_gti_west-vl_p2_sd5.pdf : oproepfichehttp://www.agentschapondernemen.be/artikel/praktische-gidsen-en-sjablonen: praktische gidsen

Contact in West-Vlaanderen: 

Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, ellen.cardoen@west-vlaanderen.be (tel.050/40.31.72)

Centraal Programmasecretariaat:

Entiteit Europa Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brusselwouter.borremans@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.38.32)liezelotte.deschrijvere@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.37.23)erik.degendt@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.27.22)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons