U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Resultaten van de Toekomstconferentie – 9 thema’s en 49 voorstellen

17 mei 2022 - door Liese Dewilde

De resultaten van de Toekomstconferentie zijn bekend! Op de Dag van Europa hebben de voorzitters van het Europees Parlement, de Commissie en de Raad het eindrapport met voorstellen voor de hervorming van de EU ontvangen.

Het traject van een jaar vol debat en burgerpanels, leidde tot een verslag van 49 voorstellen met concrete doelstellingen en meer dan 320 maatregelen rond 9 verschillende thema’s. Het volledige gepubliceerde rapport over het eindresultaat telt maar liefst 336 bladzijden.

Wat willen de Europeanen?

Rond elk van de 9 thema’s werden concrete doelstellingen opgesteld. In totaal zijn er 49 van die doelstellingen. Om te voldoen aan deze doelstellingen, werden 49 bijhorende beleidsvoorstellen gedaan. Bij elk van deze beleidsvoorstellen worden bovendien concrete maatregelen gegeven, die het mogelijk moeten maken om de doelstelling in kwestie te behalen. Voor de volledige lijst met thema’s, doelstellingen en beleidsvoorstellen moet je hier zijn

Placeholder

Wat hebben ‘wij’ als Europeanen onder andere als doelstellingen per thema geformuleerd?

  1. Klimaat en milieu - Inachtneming van duurzaamheidsbeginselen

Europeanen willen duurzaam voedsel, en tegelijkertijd voedselzekerheid. We willen bescherming van biodiversiteit, grotere energiezekerheid en kleinere energieafhankelijkheid, groene kwalitatieve infrastructuur via betaalbaar openbaar vervoer en circulariteit bij gebruik van materialen. Over klimaat, milieu en duurzaamheid moet onze kennis en bewustwording toenemen.

  1. Gezondheid – recht op gezondheid en één gezondheidsaanpak

De veerkracht en kwaliteit van onze gezondheidszorgstelsels moet versterken. Europeanen moeten toegang hebben tot onderwijs over gezonde en betaalbare voeding. Voor gezondheid moeten we een holistische benadering hanteren met aandacht voor ziekte en genezing, maar ook voor preventie. De ‘één gezondheidsaanpak’ moet worden beklemtoond. Bovendien moet er een recht op gezondheid zijn, dat gelijke en universele toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg garandeert.

  1. Sterkere economie, sociale rechtsvaardigheid en banen – veerkracht met eerlijke arbeidsvoorwaarden

We moeten naar een duurzaam en veerkrachtig groeimodel, rekening houdend met de groene en digitale transitie en focussend op een sterke sociale dimensie. Strategische afhankelijkheden moeten worden aangepakt en de ondernemingscultuur in de EU moet bevorderd worden. De werking van arbeidsmarkten moet verbeteren om eerlijkere arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid te garanderen. Ongelijkheden moeten verminderen en sociale uitsluiting en armoede moeten aangepakt worden. Uitdagingen door de demografische overgang moeten aangegaan worden.

  1. EU in de wereld – versterking van autonomie en ethische dimensies

De ethische dimensie en milieudimensie in handelsbetrekkingen dient te versterken. De EU moet bovendien haar autonomie versterken en haar vermogen om snel en doeltreffend besluiten te nemen, verbeteren. De toegankelijkheid van de EU voor diens burgers moet beter door informatie, onderwijs en transparantie centraal te zetten. De EU moet blijven optreden om dialoog en vrede te bevorderen.

  1. Waarden en rechten – handhaving van de rechtsstaat en veilig online

In de EU moet de rechtstaat gehandhaafd worden. Levensomstandigheden moeten geharmoniseerd worden en de sociaaleconomische levenskwaliteit van de EU-burger verbeterd. Desinformatie en bedreigingen van de cyberveiligheid dienen aangepakt te worden.  

  1. Digitale transformatie – gelijke toegang en kansen

Gelijke toegang tot het internet is een grondrecht. Bovendien moeten alle burgers kunnen profiteren van de digitalisering, door hen digitale vaardigheden en kansen te bieden. We dienen te gaan voor een veilige digitale samenleving, waar gegevenssoevereiniteit van individuen wordt nagestreefd. Het Europese concurrentievermogen op het gebied van technologie en innovatie moet versterken.

  1. De Europese democratie – Europese identiteit versterken en burgerparticipatie vergroten

De participatie van burgers en specifiek jongeren moet vergroot worden. De EU moet begrijpelijker en toegankelijker worden en een gemeenschappelijke Europese identiteit versterken. Het besluitvormingsproces van de EU kan beter en de Europese democratie kan versterkt worden door de grondslagen ervan te verstevigen. Tot slot hoort subsidiariteit nooit uit het oog verloren te worden.

  1. Migratie – sterkere EU-rol en bescherming van de buitengrenzen

De rol van de EU moet versterkt worden op het gebied van legale migratie en de bescherming van de buitengrenzen van de Unie moet beter, met inachtneming van de mensenrechten. Gemeenschappelijke regels over de opvang van migranten moeten uniform worden toegepast. Het integratiebeleid in de lidstaten moet beter.

  1. Onderwijs, cultuur, jeugd en sport – een Europese inclusieve onderwijsruimte en de behoeften van jongeren

De EU moet streven naar een inclusieve Europese onderwijsruimte met gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren. De EU moet zich, in alle relevante beleidsterreinen, focussen op de behoeften van jongeren. De uitwissel-cultuur moet bevorderd worden en sport moet erkend worden als zijnde van cruciaal belang voor onze samenleving.

Wat nu?

“Wij verbinden ons er gezamenlijk toe naar de Europeanen te luisteren en gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Conferentie, met volledige inachtneming van onze bevoegdheden en de in de Europese Verdragen neergelegde beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.” Dat verklaarden de voorzitters van het Parlement, de Raad en de Commissie bij aanvang.

Europarlementslid Guy Verhofstadt erkende al dat het grote risico is dat dit eindrapport dode letter blijft. Concreet gaan de drie instellingen nu elk binnen hun eigen bevoegdheden en in overeenstemming met de Verdragen, aan de slag met de voorstellen. In het najaar van 2022 zou nog een evenement plaatsvinden om burgers te informeren over de opvolging.

Het volledige eindrapport van de Toekomstconferentie vind je hier.

Maak een account aan

Volg ons