U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Plannen Zweeds Voorzitterschap

24 januari 2023 - door Liese Dewilde

Je weet misschien dat elk EU-land afwisselend voorzitter van de Europese Unie is. Van 1 januari tot en met 30 juni 2023 vervult Zweden dit Raadsvoorzitterschap

Maar wist je ook dat Zweden een trio vormt met zijn twee voorgangers? Frankrijk en Tsjechië waren voorzitter in de eerste en tweede helft van 2022. De drie landen (samen trojka genoemd) hebben een programma met gemeenschappelijke prioriteiten opgesteld. Ze kozen voor vier hoofdthema’s

  • de burgers en hun vrijheden beschermen
  • een economische basis en een toekomstig Europees model ontwikkelen
  • een koolstofvrij, groen, rechtvaardig en sociaal Europa opbouwen
  • wereldwijd de Europese belangen en waarden behartigen
Placeholder

Prioriteiten van het Zweeds Voorzitterschap 

Los van die gemeenschappelijke prioriteiten, kiest elk voorzitterschap ook specifieke prioriteiten. Uiteraard zullen de gevolgen van de oorlog in Oekraïne een groot deel van de Zweedse agenda beheersen, maar daar stoppen de plannen niet. 

Zweden heeft voor zichzelf vier prioriteiten bepaald, met bijhorende actiegebieden: 

  • Security – Unity: verdere economische en militaire steun aan Oekraïne, focus op de kracht van partnerschappen en het EU-optreden en strijden tegen grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit
  • Concurrentievermogen: omgaan met de korte termijn-gevolgen van de oorlog in Oekraïne, aanpakken van de uitdagingen op lange termijn en een gecoördineerde aanpak voor het Europese concurrentievermogen met de interne markt als basis voor Europese welvaart, welzijn en internationaal aanzien en met focus op de optimale voorwaarden voor een open economie, particuliere investeringen en succesvolle digitalisering 
  • Groene en energie transities: inspanningen voortzetten om hoge en volatiele energieprijzen aan te pakken en energiemarkt op lange termijn aan te pakken, verder in actie brengen van Fit for 55-plannen en versnellen energietransitie en de vereiste grote investeringen voor hulpbronnenefficiëntie en een fossielvrije toekomst aantrekken door een juist kader en beleid te creëren voor innovatieve industrieën
  • Democratische waarden en de rechtsstaat: fundament van de EU, maken weg vrij voor cohesie, individuele vrijheden, non-discriminatie, meer economische output en wereldwijde invloed. 

Binnen de lopende agenda en de lopende dossiers zal Zweden aan deze vier prioriteiten extra aandacht besteden. Hoe ziet de agenda van het Zweeds Voorzitterschap er dan concreet uit? Deze blog biedt een overzicht van de Zweedse agenda voor een aantal relevante beleidsthema’s. 

Agenda voor het Zweeds Voorzitterschap 

Economisch beleid 

Op vlak van handel zal het Zweedse voorzitterschap zich inzetten voor open, sterke en duurzame handelsbetrekkingen opbouwen tussen de EU en de rest van de wereld. En zo moderne bilaterale en regionale vrijhandelsovereenkomsten sluit. Het voorzitterschap zal de onderhandelingen over ambitieuze vrijhandelsovereenkomsten met derde landen actief voortzetten. De focus zal hierbij onder andere liggen bij de Verenigde Staten, onder meer in de Trade and Technology Council. 

In verband met industrie wil Zweden focussen op het concurrentievermogen van onze Europese economie. De aankomende Critical Raw Materials Act is daarbij van belang. Daarnaast moeten werkzaamheden aan de Chips Act en de Euro 7/VII emissienormen voor lichte en zware wegvoertuigen worden voortgezet. 

Op het gebied van de interne markt zullen de inspanningen om handelsbelemmeringen op te heffen voor zowel goederen als diensten worden voortgezet. Evenals de inspanningen om de toepassing en naleving van de bestaande regelgeving inzake de interne markt te verbeteren. Nieuwe regels over ecologisch ontwerp en over bouwproducten moeten bijdragen tot een circulaire economie. Een noodinstrument voor de eengemaakte markt moeten ons helpen beter te reageren op crisissituaties. 

Op vlak van economische zaken zal het Zweeds voorzitterschap onder andere volgende werkzaamheden verder zetten: de evaluatie van de economische governance, de nieuwe btw-regels voor het digitale tijdperk, de herziening van de richtlijn energiebelasting, maatregelen ter voorkoming van fraude bij belastingen, de bescherming van geografische aanduidingen en de inwerkingtreding van nieuwe regels voor intellectuele eigendomsrechten. 

Op financieel gebied zal het voorzitterschap focussen op de strijd tegen internationale criminaliteit en fraude. De Zweden zullen ook de nadruk leggen op inspanningen voor een open en concurrerende kapitaalmarktenunie om de interne markt te versterken en de groene transitie te ondersteunen. Bovendien moet een correcte, passende en doeltreffende toepassing van het conditionaliteitsmechanisme een gezond financieel beheer van de EU-begroting en de bescherming van de economische belangen van de EU waarborgen.

Op douanegebied zal het voorzitterschap de lopende inspanningen voor de hervorming van de douane-unie voortzetten.

Energie en klimaat 

In verband met energie zal het Zweeds voorzitterschap de ontwikkelingen op de energiemarkten op de voet volgen. Het zal de maatregelen om de energiecrisis aan te pakken en eventuele nieuwe noodvoorstellen prioriteren. Tijdens zijn voorzitterschap wil Zweden daarom tot een algemene benadering komen over de hervorming van de EU-elektriciteitsmarkt én over het wetgevingspakket voor de totstandbrenging van een Europese markt voor koolstofarme en hernieuwbare gassen (waaronder waterstof). 

Verder wil Stockholm tijdens zijn Voorzitterschap de interinstitutionele onderhandelingen over de voorstellen voor de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED) en de richtlijn energie-efficiëntie (EED) afronden. In verband met de herziening van de richtlijn energiebelasting (ETD) zal het voorzitterschap de besprekingen in de Raad voortzetten. 

Met betrekking tot het klimaat, wil Zweden focussen op de werkzaamheden inzake koolstof certificering en de herziening van de CO2-emissienormen voor vrachtwagens. 

Milieu 

Het Zweedse voorzitterschap zal prioriteit geven aan het bevorderen van de onderhandelingen over de resterende onderdelen van het "Fit for 55"-pakket met een hoog ambitieniveau in de Raad Milieu. De groene overgang moet op alle gebieden plaatsvinden en een essentiële voorwaarde is de bescherming van het natuurlijke milieu en de biodiversiteit, nu en voor de toekomstige generaties. Het voorzitterschap zal daarom het werk aan de verordening inzake natuurherstel voortzetten. Een andere belangrijke taak voor het voorzitterschap is de follow-up van de resultaten van de VN biodiversiteitsconferentie (COP15) en de snelle uitvoering van het wereldwijde biodiversiteitskader.

Onderzoek en innovatie 

Het Zweeds voorzitterschap wil ‘open wetenschap’ bevorderen. Om deze overgang mogelijk te maken, zien de Zweden nog een aantal uitdagingen en behoeften op nationaal en internationaal niveau zoals kosten, vaardigheden, verdiensten, alsook intellectuele eigendomsrechten. 

Daarnaast zal het voorzitterschap zich inzetten om maatregelen te steunen die de open uitwisseling van kennis en gegevens binnen de Europese onderzoeksruimte bevorderen en een betere toegang tot onderzoeksinfrastructuur mogelijk maken.

Bovendien is de invoering van uniforme regels inzake kunstmatige intelligentie binnen de interne markt nodig. De ontwikkeling van nieuwe technologieën, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie, is een instrument om tot een innovatiever, meer concurrerend, inclusiever, veiliger en duurzamer Europa te komen. 

Werk, sociale zaken en gezondheid 

Inzake werk en sociale zaken, hebben alle werknemers recht op een goede werkomgeving, ongeacht de grootte van de werkgever of de arbeidsvorm.  In dat kader zal het Zweeds Voorzitterschap bijdragen aan bescherming tegen blootstelling aan asbest en blootstelling aan andere chemische agentia. Het voorzitterschap zal ook voortgang proberen maken voor de verbetering van arbeidsomstandigheden bij platformmedewerkers en in verband met bindende maatregelen inzake loontransparantie. Bovendien zal het versterken van de sociale dialoog centraal staan. 

In het kader van gezondheid en welzijn zal Stockholm verderwerken aan de strategie voor gezondheidszorg en sociale economie én de internationale inspanningen voor een mondiale gezondheidsstrategie ondersteunen. Het Zweeds Voorzitterschap zal daarnaast prioriteit geven aan farmaceutische producten, met het oog op antimicrobiële resistentie als één van de grootste gezondheidsbedreigingen. 

Onderwijs, Jeugd en Cultuur 

De Europese Commissie riep 2023 uit tot Europees Jaar van de Vaardigheden. Het Zweeds Voorzitterschap wil hierop inzetten door: het afstemmen van vaardigheden op de behoeften van de arbeidsmarkt, benadrukken hoe onderwijs kan bijdragen aan de transitie van de vaardigheden en bijscholing en het op gang brengen van een discussie over de voorwaarden die nodig zijn voor zowel individuen als bedrijven om de vaardigheden te verwerven die zij nodig hebben voor de groene transitie. 

Op vlak van onderwijs zal het voorzitterschap verder inzetten op de realisatie van de Europese Onderwijsruimte en maakt ze zich klaar voor twee Raadsaanbevelingen over digitalisering op het gebied van onderwijs.

Met betrekking tot jeugd is het voorzitterschap van plan te werken aan een resolutie van de Raad over de resultaten van de negende cyclus van de EU-jongerendialoog en aan een resolutie van de Raad over de tussentijdse herziening van het werkprogramma voor de EU-jongeren strategie 2022-2024.

Op vlak van cultuur wil het Zweeds Voorzitterschap werk maken van Raadsconclusies over ontheemde kunstenaars en nadruk leggen op andere vereisten voor artistieke creativiteit zoals artistieke vrijheid en de voorwaarden voor de culturele en creatieve industrieën. 

Daarnaast ziet het Zweeds Voorzitterschap onafhankelijke en sterke media als een cruciaal element van een levendige en veerkrachtige democratie. Ze willen dus verdere stappen zetten rond het voorstel van de European Media Freedom Act.

Programma en website

In het programma van het Zweeds Voorzitterschap vind je info over de Zweedse ambities. Op de website van het Zweedse Voorzitterschap vind je bovendien meer informatie over evenementen, vergaderingen en relevant nieuws. Je vindt er zelfs up-to-date achtergrondinformatie over kwesties die in 2023 in de EU van belang zullen zijn. Ook de voorlopige agenda’s voor de Raadsvergaderingen zijn beschikbaar. Bovendien wordt er via Twitter #EU2023SE gecommuniceerd.

Maak een account aan

Volg ons